Skoleprosjektet Inter

Ønsker du å ha Inter på besøk til din skole? Ta kontakt med prosjektleder Theodor Sandal Rolfsen

Siden våren 2017 har Inter gjennomført en rekke skolebesøk i Bergen og omegn, hvor vi har gjennomført vårt livssynsdialogiske opplegg som en del av religionsundervisningen. Opplegget er todelt, og begynner med en fortellerforestilling om tro og livssyn. Forestillingen presenteres av 4-5 fortellere med ulik tros- og livssynsbakgrunn, som deler sine personlige erfaringer med sitt egen tro. Gjennom ulike dramaturgiske virkemidler blir disse fortellingene satt i dialog med hverandre, slik at både likheter og ulikheter mellom fortellingene kommer til syne. Etter fortellingsforestillingen åpnes det for dialog mellom fortellerne og elevene, hvor elevene får mulighet til å stille fortellerne alle slags spørsmål, av både den utdypende, oppklarende og kritiske sort.

 

Tanken bak Inter sittskoleopplegg er at møte ansikt-til-ansikt med personer med ulike overbevisninger er en viktig del av religionsundervisningen. Elevene får høre et mangfold av levende fortellinger tilknyttet tro og livssyn, fortalt ut ifra fortellernes egen, individuelle livserfaring. Noen av fortellerne har vokst opp religiøst, andre uten et spesielt forhold til tro- og livssyn; noen har blitt i sin tro, andre har funnet nye svar. Gjennom fortellingene får elevene innsikt i hvordan det kan oppleves å tilhøre ulike tros- og livssynstradisjoner. Samtidig forhindrer fortellernes mangfoldige bakgrunner og individuelle utgangspunkt at forestillingen blir forkynnende. Med utgangspunkt i denne tankegangen, ønsker Inter å bidra til økt religionsforståelse, kritisk tenkning og en bredere dialog i mangfoldssamfunnet.

 

Inter sitt skoleprosjekt tar utgangspunkt i lærerplanen for KRLE, og spesielt dette utdraget fra lærerplanens overordnede formål:

 

«Faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle skal bli møtt med respekt. Undervisningen skal stimulere til allsidig dannelse og gi rom for undring og refleksjon. Videre skal faget bidra til evne til dialog mellom mennesker med ulik oppfatning av tros- og livssynsspørsmål. Dette innebærer respekt for religiøse verdier, menneskerettighetene og menneskerettighetenes etiske grunnlag.»

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom