Nabolagsdialog

Vi er i ferd med å utvikle prosjektet «Nabolagdialog – i ditt nabolag». Bakgrunnen for dette prosjektet er at det de siste årene har vært en stor økning innvandrere i Bergen. Dialogsenteret har vært pådriver når det gjelder interreligiøst dialogarbeid på ledernivå med opprettelsen og ledelsen av STL de første årene og undervisningsopplegget kalt «Bergensmodellen» på asylmottak. Med nabolagsdialogen ønsker vi å fremme dialog mellom mennesker i nærmiljøet der vi møtes som hele mennesker.

Mål for «nabolagsdialog i ditt nabolag»

v  Skape møteplasser i lokalmiljø i Bjørgvin med gode relasjoner mellom mennesker med ulik religion og kultur for å hindre segregering

v  Etablere minst syv lokale dialoggrupper i Bjørgvin innen 2016

v  Etablere et nettverk mellom ulike miljø som arbeider med dialog i lokalmiljøet med tanke på inspirasjon og faglighet

v  Opprette pilotprosjektet «Dialogiske menigheter» med kursing av kirkelige medarbeidere og prester i noen utvalgte menigheter i Bjørgvin. Her etter modell fra Kirkelig dialogsenter i Oslo

 

Dialog på lokalt nivå

Dialogarbeid bør også skje lokalt i alle nabolag. Særlig på bakgrunn av siste årenes hendelser i Paris og København, og ikke minst med tanke på best mulig integrering av flyktningetilstrømningen, må det lokale dialogarbeidet utvikles. Vi har derfor utformet prosjektet  «nabolagdialog». Vi henter erfaringer og samarbeider med menigheter, nærmiljø og kommuner i Bjørgvin bispedømme som lenge har vært aktive på dette feltet.

 

Hva er nabolagsdialog?

Nabolagsdialog handler om å møtes som hele mennesker – der kulturell bakgrunn, interesser, tro eller overbevisning er en del av hvem vi er. I en slik dialog representerer vi kun oss selv og har gjensidig respekt i møte med hverandre.

Er du interessert i å starte en dialoggruppe i ditt nabolag? Ta kontakt!

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom