For lærere: Presentasjon av temaene

De ulike undervisningsoppleggene er tilknyttet tre ulike tema: livssynsåpenhet, dialog og nærmiljøet

Nedenfor finner du en kort presentasjon av disse tre temaene og undervisningsoppleggene, som gir god bakgrunnsinformasjon for deg som lærer. I tillegg vil du i hvert undervisningsopplegg finne nyttige nettressurser, som kan gi utfyllende informasjon om teamet.

Tema 1: Livssynsåpenhet

Samfunnet er mangfoldig og flere forskere har påpekt hvordan minoritetungdom utvikler plural identitet (1) der man identifiserer seg med en rolle i skole/fritid, men en annen hjemme. Derfor er det viktig å tilrettelegge for et samfunn som gir rom for å utvikle mennesker som både er stolt av sin egen bakgrunn og samtidig er en del av et større fellesskap. For å gi rom for en god selvfølelse blant ungdom, både de med annen bakgrunn enn det generelle storsamfunnet og de som tilhører majoriteten er det viktig at de opplever å være synlige på en naturlig måte. Til dette teamet gir vi forslag til ulike undervisningsopplegg som fremmer livssynsåpenhet. Undervisningsoppleggene tilknyttet dette temaet er delt opp i tilknytting til to ulike undertema som har relevans for livssynsåpenhet: religionsfrihet og markering av høytider. Hvert tema presenteres innledningsvis med henvisning til relevante kompetansemål og det gis forslag til selve gjennomføringen og tips til samtalen i klassen. 

(1) Se f.eks. Østberg, Sissel: Muslim i Norge, Universitetsforlaget: 2003.

Tema 2: Dialog

Dialog er et begrep som ofte blir brukt, men ikke alltid i helt riktig sammenheng. Et eksempel på dette er når man hevder partene er i dialog under lønnsforhandlinger (2), eller når statsminister Erna Solberg påstod at den TV-sendte nyttårstalen var en god mulighet til å gå i dialog med folket (3). For å utvikle en dialogisk holdning er det derfor viktig å ta seg tid til å sette seg inne i hva dialog egentlig er i praksis. Under dette teamet finner du ulike undervisningsopplegg som skal gi elevene større forståelse av det mangfold livssynsdialogen inneholder og den betydning de selv har for å utvikle dialog som holdning. Vi har valgt to undertema i denne sammenheng. Det første er en forståelse av begrepet livssyndialog, mens det andre er kjennskap til ungdom i dialog.

Tema 3: Nærmiljøet

Undervisningsoppleggene tilknyttet nærmiljøet trekker frem to ulike perspektiv på Bergen. Det første er å forstå den reelle livssynsdialogen i Bergen, mens det andre er å forstå kirken i møte med den andre i vår lokale kontekst. Når nærmiljøet står i fokus er de mest anvendte metodene gjerne ekskursjon til ulike trossamfunn eller invitasjon av ledere fra tros- og livssynssamfunn. Dette er viktige og relevante metoder som vi støtter, men i undervisningsoppleggene her finner du kun ett slikt opplegg, mens de andre hovedsakelig skal gi elevene gode digitale ressurser til å forstå mangfoldet i Bergen. Planleggingen av ekskursjon eller invitasjon bør derimot helst gjøres av den enkelte lærer og i samarbeid med aktuelle ledere i de livssynsamfunn som skal studeres. Derimot vil informasjonen som gis her også kunne fungere som nyttig kontaktinformasjon for å planlegge slike besøk – noe som anbefales.

Ressurspermen er i sin nåværende form ment som et utgangspunkt for videre utvikling av flere undervisningsopplegg tilknyttet de tre hovedtemaene. Permen vil derfor bli oppdatert kontinuerlig i den digitale utgaven. Vi inviterer også deg til å være med i denne utviklingen ved å sende oss forslag og råd på undervisningsopplegg som er blitt gjennomført i din klasse og som har sammenheng med denne permens tre tema. På den måten kan vi sammen utvikle en bred kompetanse på dette feltet i vårt eget lokalmiljø!

Tilbakemeldinger? Spørsmål?

Gi oss gjerne en tilbakemelding på hvordan ressurspermen fungerer.

Eller ta kontakt hvis du har spørsmål til materiellet.

Send en e-post til:

Yvonne Margaretha Wang

yvonne@kirkeligdialogsenter.no

Kirkelig dialogsenter Bergen

Bottom