Om KD Bergen

Hvem er vi? Hva vil vi?

Kirkelig Dialogsenter i Bergen:

  • er et verksted og et kompetansesenter
  • er et pilotprosjekt drevet av Bjørgvin bispedømme og Areopagos

Vi vil:

  • Etablere en organisert møteplass for religions- og livssynsdialog i Bergen
  • Være en ressurs for menigheter, skoler og offentlige instanser
  • Arrangere offentlige dialogmøter og seminarer
  • Skape samlinger preget av stillhet, meditasjon og dialog

Om KD Bergen:

Kirkelig dialogsenter Bergen (KDB) ble formelt stiftet 18. september 2011. Det ble ansatt en leder i 50 % stilling, Hildegunn Isaksen. Senteret er delfinansiert av midler fra Areopagos og Bjørgvin bispedømme. Senteret blir også støttet av Bergen kommune. Fra høsten 2013 ble det ansatt en dialogmedarbeider i 50% stilling, Yvonne Wang. Begge har bred erfaring med religions- og livssynsdialog. Senteret samarbeider med sine to søster-organisasjoner i Oslo og Stavanger.

Hvorfor dialog i Bergen?

Dialog er et verktøy for å skape et tryggere og mer inkluderende lokalsamfunn. Religion og livssyn bør være bidragsytere til gode møteplasser der tro og livssyn kan deles i en ikke-konfronterende atmosfære.

Møteplasser preget av åpenhet og gjensidig respekt kan igjen stimulere til samfunnsengasjement for den enkelte ved at en jobber med felles mål på tvers av de religiøse fellesskapene. Dialogen vil sette erfaringer fra de ulike praksisene inn i en større sammenheng og nyttiggjøre seg erfaringene gjennom å formidle dem til andre aktører i tilsvarende situasjon.

Kirkelig dialogsenter Bergen vil dokumentere og styrke eksisterende dialogarbeid og framstå som en ressurs både for pågående arbeid og nye initiativ. Slik vil dialog bli en integrert del av trosfellesskapenes liv og selvforståelse. Dette vil åpne dører til en mangfoldig og dynamisk Bergen by der ulikheter betraktes som en ressurs.

Kirkelig dialogsenter Bergen vil være fleksibel og lydhør for de behov og utfordringer byen har og arbeidet vil derfor være i kontinuerlig utvikling. Våre visjoner knytter seg likevel omkring arbeidet med menighetene, skolen og det offentlige, der senteret tilbyr sin erfaring og kompetanse innen dialog og gjennom dette blir en kunnskaps- og holdningsleverandør.

Kontakt oss for mer informasjon!

 

Tilbakemeldinger? Spørsmål?

Gi oss gjerne en tilbakemelding på hvordan ressurspermen fungerer.

Eller ta kontakt hvis du har spørsmål til materiellet.

Send en e-post til:

Yvonne Margaretha Wang

yvonne@kirkeligdialogsenter.no

Kirkelig dialogsenter Bergen

Bottom