Høytidsmarkeringer

Undervisningsopplegg: Intervju andre om høytider

Gjennomføring

Hver elev får i oppgave å kontakte to personer som tilhører to ulike religiøse tradisjoner. Hvilke tradisjoner som skal velges kan læreren bestemme etter hvilke muligheter de ser i nærmiljøet. Det kan også være to elever fra skolen, men da må læreren ha en form for samtykke fra de intervjuede elevene om at det er greit at det de sier blir diskutert i klassen etterpå. Hensikten er å få dem til å beskrive en høytid i den religiøse tradisjon de står i med fokus på hva den betyr for dem. Når intervjuene er gjort kan elevene presentere hva de fant ut etter sine intervjue. Det kan være lurt om elevene har omtrent samme spørsmål som de bruker i intervjuene slik at det er lettere å sammenligne svarene i klassen etterpå.

Eksempler på spørsmål under intervjuet:

 • Hvilket livssyn er du knyttet til?
 • Kan du nevne en høytid som du setter spesielt pris på og feirer?
 • Nevn de tre viktigste tingene med denne høytiden som gjør at du setter slik pris på den
 • Kjenner du til det religiøse innholdet i denne høytiden?

Tips til samtalen

Denne fasen kan gi elevene tid til refleksjon og læring etter å ha samlet inn materiale og fått se alle medelevenes funn også. Samtalen kan handle om hva de fant, likhetstrekk og forskjeller. En slik refleksjon av funnene bør også knyttes til spørsmålet om hvor de ville plassert seg selv i den sammenheng.

Momenter til samtalen:

 • Hva har svarene til felles?
 • Hva skiller svarene fra hverandre?
 • Hva er forholdet mellom religion og kultur tilknyttet høytidsfeiringene?
 • Hvor står jeg i denne sammenheng?

Sammenligningen kan skisseres i en tabell som legges ut på Its learning eller kopieres og deles ut til klassen. På den måten vil de lære både av sitt eget og andres arbeid. Disse spørsmålene kan også knyttes opp mot en skriftlig innlevering, men da bør kompetansemålene være tydelige for elevene.

Anbefalte digitale ressurser til lærer

Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn har utviklet en egen høytidskalender som viser de viktigste datoene for de høytider som er viktig innenfor det religiøse mangfoldet i Norge. Nedenfor finner du en link til denne høytidskalenderen og tidligere kalendere:

Flerreligiøs høytidskalender

 

KOMPETANSEMÅL

Kompetansemål etter 10. årstrinn:
 • drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv
 • forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til religioner og andre livssynstradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder

Kompetansemål etter Vg3:

 • presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen
 • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen

Bottom