Religionsfrihet

Undervisningsopplegg: Forelskelse og religionsfrihet

Gjennomføring

Mange av de bruddene på religionsfrihet som finner sted er knyttet til ekteskap mellom mennesker fra ulike trossamfunn, spesielt gjelder dette mellom muslimske jenter og ikke- muslimske gutter. Det finnes flere rapporter som dokumenterer hvordan denne forståelsen av hvem man kan gifte seg med har ført til brudd på religionsfriheten.

→Del ut et ark (eller legg det ut på Its Learning) med avsnitt fra US Department For Stat – Diplomacy in Action sine årlige rapporter om religionsfrihet tilknyttet noen land i Midtøsten der den sivile lovgivningen er knyttet til den religiøse tradisjon innbyggerne hører til, mens den øvrige lovgivning er felles. Avsnittene handler om hvordan ekteskapsinngåelse på tvers av religiøs tilhørighet er problematisk. Utdragene nedenfor er hentet fra rapportene om religionsfrihet i Jordan, Israel og Egypt.

→La elevene samtale stille to og to om sine tanker om innholdet i disse utdragene og notere seg punkter. Punktene danner grunnlag for samtalen i plenum.

Eksempler på utdrag fra rapportene

Utdrag fra Jordan 2014 Internasjonal Religionsfrihetsrapport:

Ekteskap mellom en muslimsk kvinnne og en ikke-muslimsk mann er forbudt, og mannen må derfor konvertere til islam for at ekteskapet skal bli ansett som juridisk under sharia. Hvis en kristen kvinne konverterer til islam samtidig som hun er gift med en kristen mann, må mannen også konvertere til islam for at ekteskapet skal forbli lovlig. Hvis en muslimsk mann og en ikke-muslimsk kvinne tar ut skilsmisse, mister konen forsørgerretten over barna når de har blitt syv år (Jordan 2014: 3). 

Utdrag fra Israel, og det okkuperte området 2014 Internasjonal Religionsfrihetsrapport:

Det ortodokse sjefsrabbinatet har opprettholdt sitt hegemoni over jødiske ekteskapsinngåelser og prosessen med konvertering … ikke-ortodokse interreligiøse par kan ikke innfri sin rett til ekteskap gjennom sine trossamfunn eller gjennom en sivil seremoni innenfor landet (Israel, 2014:1).

Utdrag fra Egypt 2014 Internasjonal Religionsfrihetsrapport:

Regjeringen anerkjenner kun ekteskap inngått av kristne, jøder og muslimer. I følge sharia må ikke-muslimske menn konvertere til islam for å kunne gifte seg med en muslimsk kvinne, men ikke-muslimske kvinner behøver ikke å konvertere til islam for å gifte seg med en muslimsk mann. En ikke-muslimsk kvinnne som konverterer til islam må skille seg med ektemannen dersom han ikke ere n muslim og er uvillig til å konvertere. I slike tilfeller går forsørgeretten av barna til moren (Egypt, 2014: 4)

Tips til samtale i klassen

Noen av de spørsmålene elevene kan utfordres til å reflektere over er:

  1. Betyr det noe for deg om din partner tilhører et bestemt tros- eller livssyn, eller ikke tilhører noe bestemt? Tror du at du vil mene det samme om 10 år?
  2. Hvilke konsekvenser tror du det kan få hvis to mennesker fra ulike tros- eller livssyn får barn sammen med hensyn til barneoppdragelse?
  3. Hva slags lovgivning har vi i Norge? 

Det oppfordres selvfølgelig ikke til en samtale som forsvarer brudd på religionsfrihet – og dermed også menneskerettighetene – som disse utdragene viser. Derimot kan det være nyttig for elevene å tenke nyansert i forhold til den kompleksitet lovene står i. Det kan også ses i sammenheng med den betydning livssynsåpenhet har for konstruktive refleksjoner omkring slike spørsmål, fremfor isolerte diskusjoner.

Anbefalte digitale ressurser til lærer

Det utgis årlig rapporter om brudd på religionsfrihet i nærmest samtlige land i verden. Nedenfor finner du linker til de rapportene som er nevnt ovenfor og en oversikt over hvor du kan finne tilsvarende rapporter til andre land. Alle rapportene er selvfølgelig skrevet på engelsk og er derfor ikke umiddelbart anvendelige for elevene, med mindre de innehar spesielt gode engelsk kunnskaper. De kan likevel være nyttige som bakgrunnsinformasjon tilknyttet større prosjekter om religionsfrihetens stilling i andre land.  Den norske kirke har også utviklet et veiledende dokument for såkalte «blandete ekteskap» i heftet «Troende møter troende».

Jordan 2014 International Religious Freedom Report         

Israel, and the Occupied Territories 2014 International Religious Freedom Report

Egypt 2014 International Religious Freedom Report

International Religious Freedom Report 2014

Troende møter troende, Den norske kirke

 

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10. årstrinn:

  • Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
  • Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn

Kompetansemål etter Vg3:

  • Drøft samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflekter over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring
  • Drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn
  • Drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn

Bottom