Tros- og livssynssamfunn i Bergen

   Dette materialet er en samling intervjuer av alle medlemmene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen (STL). 

   Alle intervjuene bygger på 4 spørsmål som de 16 ulike tros- og livssynssamfunnene ble stilt. Spørsmålene gjelder: 1) Historie og antall medlemmer, 2) Aktiviteter,  3) Tanker om dialog og toleranse og 4) Hva bør elevene vite om ditt tros- eller livssynssamfunn? Det siste spørsmålet var ment å gi informantene mulighet til å ta opp eventuelle fordommer de følte burde brytes ned eller andre perspektiv de ville trekke frem tilknyttet sitt tros- eller livssynssamfunn.

 

   Alle intervjuene ble nedskrevet og sendt for godkjennelse til hver enkelt informant. Grunnen til dette er at intervjuet og opplegget skal gjenspeile deres forståelse av egen tro og virksomhet. På denne måten gir intervjuene et innefra-perspektiv på de respektive tros- eller livssynssamfunn. KRLE-faget og RE- faget i videregående skal ikke være forkynnende, men objektivt, kritisk og pluralistisk. Det er likevel viktig å forstå religioner og livssyn også utfra deres eget perspektiv, hvis intensjonene er å skape forståelse og gjensidig respekt mellom ulike tro, livssyn eller overbevisning.

 

Dette ressursmaterialet kan brukes som bakgrunnsinformasjon før en ekskursjon til noen av tros- eller livssynssamfunnenes lokaler, eller kopieres opp til elevene for samtale i klasserommet om det enkelte tros- eller livssynssamfunn i nærmiljøet.

 

Jeg håper dette materialet er til hjelp og glede for deg i din undervisning og i ditt lokale læreplanarbeid!

 

 

Med vennlig hilsen

Yvonne Margaretha Wang

Religionsviter, Kirkelig dialogsenter Bergen

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom