Årsrapport 2018

For å være en relevant kirke i dag, må vi være en kirke i dialog og en kirke som tar dialogens utfordringer på alvor. Vi må la oss utfordre og forme av de erfaringene vi gjør oss, og la oss utfordre av "de andres" blikk. 

For to uker siden ble den internasjonale Holocaustdagen markert. En dag for å minnes hva fordommer, hat og konspirasjonsteorier satt i system kan føre til, og en dag for å markere betydningen av kampen for alle menneskers likeverd og like rettigheter. Tidligere i høst ble Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» lansert, og boka vakte et enormt engasjement omkring vår egen krigshistorie og hvor mye sentrale personer i hjemmefronten kan ha visst om de planlagte deportasjonene av jøder. Også kirkens øverste ledere fikk i boka kritikk for å ha visst om jødedeportasjonene uten å gjøre noe. Vi skal ikke gå inn i denne debatten her, utover å si at det er viktig at også disse sidene ved vår egen historie kan diskuteres. Det er imidlertid nødvendig å peke på de alvorlige konsekvensene av at jødene ble betraktet som «de andre», unntatt fra det store norske «vi», og dermed ikke som «våre egne». Også av mange kirkefolk. Hva skjer med oss som samfunn når noen grupper ekskluderes fra fellesskapet? 

I fjorårets rapport kommenterte vi HL-senterets rapport fra desember 2017 som dokumenterer en sterk skepsis til muslimer og islam, og også at antisemittismen fortsatt er en utfordring mange jøder lever med. Nå, ett år etter, er dette dessverre fortsatt like aktuelt. Vi vet at holdningsskapende arbeid har en effekt, og oppfordrer den nye regjeringen til å arbeide aktivt for å motvirke fordommer, hat og konspirasjonsteorier. Vi trenger å skape fellesskap der alle er inkludert, og vi trenger å skape et nytt norsk «vi» - sammen.

Også Den norske kirke må ta sin del av ansvaret for å skape et nytt norsk «vi». Hvordan kan kirka gjennom sitt arbeid bidra til involvering, inkludering og fellesskap? Hvordan forvalter vi den posisjonen vi har som majoritetstrossamfunn? Vi trenger å skape rom for refleksjon omkring egen rolle og posisjon, blant både ansatte og frivillige. Hvordan skal vi være kirke i dagens samfunn? 

Gjennom arbeidet til de kirkelige dialogsentrene gis ansatte og frivillige i menighetene nødvendig kompetanse til å jobbe med dialog i sine lokale kontekster. Gjennom kurs, veiledning, menighetsbesøk, arrangementer og ressursmateriell gis det rom for refleksjon, læring og erfaringsdeling som er essensielt for å både sette i gang og å drive dialogisk menighetsarbeid. Erfaringen viser at det lokalt er svært mange ulike oppgaver som skal løses, og det er krevende for de ansatte å sette av tid til dialogarbeidet. Det er derfor avgjørende for dette arbeidet at det finnes regionale ressurssentre som kan bidra til at fokuset hodes oppe, og som kan bistå ansatte og frivillige i å ha fokus på dialog i lokalmenigheten – både gjennom kompetanseheving og ved å kunne sette av tid til å bidra i lokale prosjekter og arrangementer. Det lokale dialogarbeidet som vokser fram hos menigheter som får økt kompetanse på dialog gjennom dialogsentrenes arbeid er mangfoldig, men et gjennomgående trekk er ønsket om å bidra til å skape gode lokalmiljø, motarbeide fordommer og fremmedfrykt, legge til rette for åpne og inkluderende fellesskap og å ha et kirkelig arbeid som oppleves som relevant for mennesker i dag. 

I årsrapporten vi nå publiserer, kan du lese om arbeidet til Kirkelig dialogsenter i Oslo i 2018. Det har vært et år preget av mye aktivitet, mange prosjekter og stabsendringer. Kart oppsummert kan vi trekke fram følgende:

  • Vi har gjennomført fjerde runde av Dialogisk menighet-kurset, og hittil har 59 deltakere i 17 menigheter gjennomført kurset. Vi planlegger nytt kurs i 2019.
  • Vi har fullført et nytt prosjekt med en erfaringsbasert samtalegruppe i samarbeid med en prosjektgruppe i Søndre Aker prosti bestående av tre prester, en diakon og en trosopplæringsleder. Erfaringene med prosjektet er gode, og vi ønsker å utvide dette til flere prostier i bispedømme
  • Prosjektet med Dialogpilotene har fortsatt, og vi er involvert i både undervisning og praksis. Vi har nå 24 ferdigutdannede dialogpiloter som kan ta oppdrag
  • Vi har hatt en del publikasjoner dette året: artikler i «Prismet»  og «St. Sunniva», og kronikker i Vårt Land: Trygg i troen? og Dialog er ikke koseprat.
  • Ny utgave av ressursmateriellet «Homo, hore, jøde, terrorist, svarting – sier vi» ble trykket i januar, og vi har også fått oppdatert nettressursen siervi.no
  • KD har vært sterkt involvert i arbeidet med den nasjonale satsingen på dialog, på oppdrag av og i samarbeid med Mellomkirkelig råd

Du kan lese årsrapporten i sin helhet her

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

KDB@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 92 62 19 13

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom