Moderne inngangsparti med store vinduer og dør på eldre bygård, på Grünerløkka i Oslo.

Kirkelig dialogsenter har kontor- og møtelokaler på Olaf Ryesplass 7 i Oslo. (Foto: Kirkelig dialogsenter) 

Om oss

Kirkelig dialogsenter er et verksted og et kompetansesenter, og ønsker å være en ressurs for menigheter som jobber med religionsmøte og dialog.

Kirkelig dialogsenter skal være forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse og stå for en kristen økumenisk holdning som møter andre tros- og livssynstradisjoner med åpenhet. Åpenheten er et allment og kristent begrunnet ideal og en forpliktelse om likeverd og respekt. Senteret vil gå inn i religionsmøtet på basis av en kristen, kontemplativ praksis.

Kirkelig dialogsenter (KD) ble opprettet 1. januar 2010. Senteret er et arbeid som blir drevet av Areopagos og Oslo bispedømmeråd. Samarbeidspartnere er Mellomkirkelig råd og Kirkens Nødhjelp. 

Hanna Barth Hake er daglig leder for senteret og Iselin Jørgensen arbeider som prosjektansvarlig og dialogprest. Kirkelig dialogsenter i Oslo ligger på Olaf Ryes plass 7 med inngang fra Markveien. Her har vi holdt til siden 1997 (den gang som dialogsenteret Emmaus). Siden oppstarten av Emmaus i 1991 har beliggenheten vært på Grünerløkka/indre Oslo by. Emmaus var en formålsvirksomhet i Areopagos helt frem til KD ble opprettet i 2010. 
I tillegg til nettsidene til KD kan du følge KDs aktivitet på Facebook

Senterets hovedoppdrag er å bidra til å gjøre religionsmøte og dialogarbeid til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner i Oslo. Senteret bidrar med ressurser for stab og frivillige gjennom besøk, kurs, forelesninger, undervisningsmateriale og oppfølging av dialogisk menighetsarbeid.

Det å være en dialogisk kirke handler om å møte annerledes troende med respekt og nysgjerrighet. Tros- og livssynsdialog bidrar til at ulike parter får en ny forståelse for hverandre og stadig oppdager nye perspektiver ved egen tro og praksis. I det mer og mer flerreligiøse Norge trengs en ekstra innsats for å bli kjent med andres tradisjoner for å bedre kunne bo og leve sammen.  

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom