Tros- og livssynsdialog i Drammen

En oppdagelsesreise i dialog gjennom 8 år

Ordinasjon og flaggbrenning

Jeg ble ordinert til prest 8. januar 2006 og fikk min første tjeneste i Drammen prosti. Dagbladet la denne søndagen ut på sine nettsider karikaturene av profeten Muhammed som den danske avisen Jyllandsposten hadde publisert 30. september året før.[1]  Magazinets redaktør Vebjørn Selbekk trykket mandag 9. januar bildene, og debatten om ytringsfrihet og blasfemi tok av. Mange vil huske sterke bilder fra vinteren 2006 da aviser og TV-reportasjer viste flaggbrennende og meget opprørte mennesker som skrek sin protest mot oss. Følelsene var også sterke og ordene meget harde hos mennesker som mente ytringsfriheten måtte ha forrang framfor religiøse følelser.

I februar 2006 inviterte prost Astrid Bjellebø Bayegan sammen med Tahir Mahmood, en frittstående aktivist med paktistansk bakgrunn, til møte for å snakke om situasjonen som hadde oppstått på grunn av karikaturene. Tema for møtet var: Hva kan vi i Drammen og på Fjell gjøre for å unngå opprivende spenninger og motsetninger mellom menneskene her? Møtet var på bydelshuset i bakkene nedenfor kirken og det var ganske bra frammøte både fra ulike muslimske foreninger og fra kirken. Det ble lagt fram en erklæring om at en skulle søke å begrense spenninger og motsetninger mellom trosretninger ved å snakke sammen og finne gode, fredelige løsninger. Prosten og flere imamer skrev under på dokumentet.

Denne søndagen i februar 2006 ble mitt første møte med representanter fra det muslimske miljøet og et viktig utgangspunkt for samarbeid og vennskap. Men i praksis skjedde det ikke så mye mer på en stund. Jeg hadde møtt noen som engasjerte seg for å bygge gode relasjoner og som ville gjøre noe for nærmiljøet på Fjell. Min nysgjerrighet ble vekket og jeg skjønte at dette betydde noe for min tjeneste og for menigheten jeg var satt til å lede.

Fjell bydel i Drammen

Jeg var altså helt ny prest, og ny i Fjell bydel og i Drammen. Fjell er etter Groruddalen den mest markante innvandrerbydelen i landet. Industrien i Drammen trengte flere hender på tidlig 70-tall og folk kom fra Tyrkia og Pakistan for å jobbe. De skjønte etter hvert at de kom til å bli lenger enn de hadde tenkt. På Fjell var det boliger tilgjengelig fordi familiene som først hadde flyttet inn i de nye blokkene, dro lenger vest og inn i den nye villabebyggelsen på Konnerud. Mange leiligheter ble dermed ledige samtidig og gjestearbeiderne fant boliger for seg og sine familier.  Resultatet er en bydel med ca 7.000 innbyggere i blokker, lavblokker og villabebyggelse som hører til Fjell sokn. Av disse er omtrent 2.000 innskrevet i kirkeboka som medlemmer i Den norske kirke. Fjell skole og Galterud skole har mellom 80 og 90 % elever med innvandrerbakgrunn.

Høsten 2006 var det planlagt prostevisitas i Fjell og en ønsket å lage et menighetsmøte, en inspirasjonssamling for menighetsrådet, medlemmer og andre interesserte. Noen mente tema for samlingen burde være noe med hvordan overleve som liten og sårbar menighet. Men med min nye erfaring fra møtet med nabolaget og de som representerte islam, mente jeg vi burde være mer offensive i å forstå vår rolle som minoritetsmenighet og hva det kunne bety for profil og arbeidsmåter. Dette vant gjenklang, og vi fikk Hans Erik Raustøl til å komme til oss for å fortelle om sine erfaringer fra Grorud. Det ble en interessant kveld som satte i gang mange tanker.

ROM-prosjektet og en invitasjon

Så kom hverdagene og  alle oppgaver med dem. Tiden gikk og alt det som skal gjøres fylte dagene. Slik var det naturligvis for meg som fersk prest også. Vi hadde nok å gjøre og menighetens daglige arbeid og utfordringer var mer enn nok. Etter invitasjon fra Hans Erik Raustøl og det nye ROM-prosjektet (Religionsmøte og menigheten) fikk jeg være med på studietur til Leicester. Denne turen ble avgjørende for det som skulle komme etterpå. Vi var St Phillips Centres gjester fra 17. -20. april 2007.[2]

 Det fører for langt å skulle fortelle om opplevelser og læring gjennom disse dagene i Leicester. Hovedsaken for meg var at jeg plutselig så en by som hadde forandret seg drastisk på relativt få år. Den ærverdige St Philips Church huset fortsatt en menighet innen Church of England, men omgivelsene var fullstendig endret. Et steinkast unna lå en helt ny og flott moské og befolkningen i bydelen var overveiende muslimsk. Jeg så likhetene med min egen menighet og fikk et bilde av hvordan en ny virkelighet materialiserte seg på en måte som vi kanskje også kan oppleve i Fjell bydel om ikke så mange år. Det var utrolig interessant og inspirerende å se hvordan kollegene i St Philips møtte de endrede forutsetningene med utviklingen av et senter for studier og et aktivt engasjement i byens utvikling.

Seminar i Drammen, september 2007

Våren 2007 ble jeg kontaktet av Jonas Muhammed og Sajid Mukthar som hadde vært på seminar med STL[3] i Oslo. De ønsket å etablere et lokalt STL og ville at vi skulle starte med deres organisasjon og Fjell kirke. Jeg kjente til det tidlige arbeidet med Gjestebud og deres ambisjoner om dialog. Derfor oppfordret jeg til at vi måtte få med oss noen flere grupper og oppfordret til at vi måtte jobbe bredere for å få til et best mulig grunnlag for en etablering.

Da jeg kom tilbake fra Leicester hadde jeg hodet fullt av tanker om hvordan vi kunne utvikle arbeidet i Drammen. Våren 2007 holdt vi flere møter der interesserte personer med bakgrunn fra islam, bahaí, sikh m.fl. ble med for å drøfte hva vi kunne gjøre sammen i Drammen. Jeg var veldig innstilt på å hente over folk fra St Philips Centre og planla sammen med de andre et seminar for å skape interesse blant byens politikere og religiøse ledere. Seminaret 20. september 2007 ble en milepæl for oss. Ordføreren møtte folkene fra Leicester og opplevde nok noe av det samme som meg, nemlig at de hadde noe å bidra med for å forstå vår egen bys utvikling. Han hadde satt av noen få minutter til å åpne seminaret, men forsto at dette var viktig og interessant for ham, og ordføreren ble sittende lenge og prate med gjestene.

Fredag ettermiddag og kveld ønsket vi å være sammen i en middag for å bygge nettverk og bli mer kjent. Utfordringen var at vi var midt i fastemåneden Ramadan. Baddar Kiani ringte meg og lurte på om de kunne få bryte fasten i kirken og om det var mulig å få forrette bønnene i forbindelse med at de skulle bryte dagens faste.

Dette ble for meg det første, tankevekkende møtet med muslimenes tydelighet på bønn og behov for å følge sin skikk – også i forbindelse med vårt seminar og middag. Jeg fikk forespørselen et par dager før seminaret og visste ærlig talt ikke hva jeg skulle si og mene. Men jeg ringte til biskop Laila i Tunsberg som også skulle være med på det planlagte folkemøtet dagen etter. Hun mente det ikke var bra hvis vi skulle be sammen i kirkesalen, men foreslo jeg kunne tilby et rom i underetasjen i kirken i nærheten av salen vi brukte til seminaret. Problemet var løst, og jeg kunne ringe Baddar og bekrefte at de var velkomne til å bryte fasten hos oss – og altså be i kirkebygget.

Jeg syntes ikke vi kunne være dårligere fra kirkens side, så jeg inviterte de resterende middagsgjestene til aftenbønn i kirkerommet. Der kom det også ganske mange av seminargjestene. Avisen Drammens tidende var der og fikk gode bilder både av muslimene i bønn og fra kirkerommet der mange av oss andre bad på vår måte. En gruppe ønsket ikke være med på noen av bønnene og ventet i salen nede. Middagen etterpå var veldig hyggelig og mange nye relasjoner ble etablert over mat og samtale.

Morgenen etter dro vi til Papirbredden der vi hadde leid et rom og tillyst folkemøte med åpning av biskopen, foredrag fra våre engelske gjester og samtale. Målet for oss arrangører, var å legge fram en intensjonsavtale om å stifte et tros- og livssynsforum i Drammen. Alle ledere som var på fredagens seminar var invitert og vi hadde annonsert i avisen. De store oppslagene om bønnen i Fjell kirke kvelden før, var også en god ”plakat” for arrangementet.

Også dette møtet ble veldig fint. Sterkest inntrykk gjorde antakelig en gruppe fra Fjell skole under ledelse av Unni Helland som gjennom sine tekster, sanger og tablåer viste oss viktigheten av å snakke sammen og bygge vennskap over de tradisjonelle skillene som språk, kultur og religion setter. Intensjonsavtalen ble skrevet under og et interimstyre ble valgt for å arbeide fram mot et stiftelsesmøte innen et års tid.

Interimstyret ble ledet av Sukhvinder Singh Jhotti fra sikhmenigheten i Lier. Hans klokskap og hjertevarme var sterkt medvirkende til at vi kom så godt i gang med det formelle arbeidet. Kaye Westeng fra Bragernes menighet var en annen av ildsjelene som bidro med tålmodighet og glede. Hennes trygghet, smil og gode klemmer gjorde henne til prosjektets ”mamma”. Alle i gruppen bidro på sin viktige måte.

Navn og tilhørigheter på alle de som var med i arbeidet er lett å finne på www.dotl.no. På et tidspunkt vil det sikkert også bli skrevet en mer fullstendig historie om disse første månedene.

Studietur til Leicester med ordføreren

Vi var godt i gang med forarbeidene til et dialogforum i Drammen, men jeg så hvor vesentlig samfunnsdimensjonen ved arbeidet var. Ikke minst hadde jeg sett hvor tydelig arbeidet i Leicester var forankret hos byens lederskap og hvor viktig det var for arbeidet der. Vi hadde sett deres Council of Faiths og Faith Leader´s Forum og jeg forsto at om det skulle ha noen bærekraft, måtte også byens politikere og administrasjon forstå hva dette var og hvilken betydning det kunne ha for Drammens utvikling og selvforståelse.

Derfor var jeg i stadig kontakt med St Philips Centre og mine nye venner der. Dr Shanthikumar Hettiarachchi hadde et spesielt ansvar for kurs og seminarer på senteret og var mer enn villig til å legge opp et opplegg skreddersydd for ordføreren og andre gjester fra Drammen. Shanthi er singhaleser fra Sri Lanka og tidligere katolsk prest med praksis i mange land. Han har gått ut av prestetjeneste og er nå fredsforsker. Dr Andrew Wingate var senterets direktør og meget sentral i kursopplegget de ville lage for oss. Andrew er prest i Church of England med mange års praksis som prestelærer i India. Men for meg var antakelig den mest betydningsfulle bidragsyteren Suleman Nagdi. Han gjorde et sterkt inntrykk da jeg møtte ham i april 2007 som den utrolig dedikerte ildsjel og samfunnsborger han hadde vært gjennom 30 år siden han kom til Leicester fra Øst-Afrika som 18-åring. Han var en av de med indisk bakgrunn i Afrika som ble kastet ut i forbindelse med nasjonale og politiske strømninger etter at kolonitiden opphørte. Suleman hadde i alle sine dager i England jobbet med sosialt og humanitært arbeid i nabolaget og byen i tillegg til å etablere seg i tekstilindustrien. Hans grunnleggende arbeid med etablering og drift av Muslim Burial Council of Leicestershire har vært helt grunnleggende. Boken Discovering Through Death – Beliefs and Practices, beskriver islams tradisjoner og ordninger rundt død, sorg og begravelse og han har tatt med avsnitt om de andre religionenes tilsvarende tradisjoner. Han har oppnådd det utrolige å være talsmann for ca 200 ulike muslimske foreninger i området: En mann med stor klokskap, stort hjerte og meget stor arbeidskapasitet.

Disse tre var våre verter da vi i februar 2008 kom til Leicester med ordfører Tore Opdal Hansen, kirkeverge Ivar Nygård, rådmannens rådgiver i integrasjonsspørsmål Irina Greni, Jonas Muhammed fra ”Rett vei” og DOTLs interimsstyre, MR-medlem i Fjell, Tom Reffhaug og undertegnede, sokneprest Ivar Flaten. Det ble tre intense dager med mye læring, mange samtale og mange nye tanker. Fullstendig referat ligger på DOTLs hjemmesider.[4] Hver av oss kom hjem med våre tanker om hvordan alt vi hadde sett kunne hjelpe oss videre i våre forskjellige funksjoner i Drammen.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) stiftes

Fra interimsstyrets side var vi fullt opptatt med forberedelsene til stiftelsesmøtet som var bestemt til 8. mai. Vi utarbeidet forslag til vedtekter og hentet inspirasjon både fra Council of Faiths i Leicester – og ikke minst fra vedtektene til vårt eget STL – Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Daværende daglig leder Anders Huuse Kartzow var også med oss på noen av møtene i arbeidsgruppen.

På selve stiftelsesmøtet fikk uventet motstand fra ledelsen i Drammen kirkelige fellesråd støttet av representanten fra Human-Etisk Forbund. Under møtet hevdet de med styrke at et tros- og livssynsforum ikke burde ha noen annen funksjon enn å være et uformelt møtepunkt. De mente derfor det var unødvendig å legge opp til vedtekter, valgsystemer og formelt styre. Referatet fra møtet er balansert, men temperaturen i møtet var høy med klare fronter. Selv om jeg på forhånd hadde fornemmet kritiske røster til dialog og etablering av strukturer for dette formål, hadde jeg ikke ventet dette forsøket på å ”skyte oss ned” før vi hadde startet. Flertallet i forsamlingen lot seg ikke rokke og formålsparagrafen ble vedtatt med stort flertall. Møteledelsen ønsket ikke å lage vedtektene med kampvoteringer, selv om motstanderne var få. Hele ideen var jo nettopp å finne et dialogforum som kunne jobbe ut fra konsensus og finne løsninger. Det nye styret ble valgt med pålegg om å gjennomføre en prosess hvor vedtekter kunne etableres i en stemning av konstruktiv dialog. Det er viktig å understreke at Drammen kirkelige fellesråd kort tid etter dette gjorde vedtak om å støtte opp om det videre dialogarbeidet i DOTL.

Fra denne spede starten har DOTL utviklet seg til å bli et livskraftig og aktivt forum. Forumet gjennomfører åpne møter der en av de litt over 20 medlemsforeningene hver gang blir presentert. Det er samtaler, presentasjon av aktuelle problemstillinger fra offentlig debatt og fellesskap over et måltid. Det velges styre hvert år med en viss overlapping av styremedlemmer.

Kommunen støtter arbeidet i DOTL med å stille kontor til rådighet på Union, et kontor som deles med Drammen Minoritetsråd. Fra 2013 har også DOTL kommet inn på kommunebudsjettet i Drammen med et årlig fast tilskudd til drift.[5]

DOTL feiret sitt 5-årsjubileum 20.9.2013, på dagen 6 år etter det første seminaret ble arrangert og vel 5 år etter den formelle stiftelsen 8. Mai 2008. Andrew Wingate, Shanthikumar Hettiarachchi og Suleman Nagdi deltok på jubileumsseminaret og var gjester hos ordfører Tore Opdal Hansen på Drammen rådhus før de reiste hver til sitt.

Gjestebud

Gjestebud har dype røtter i norsk tradisjon og innebærer både gjestfrihet og feiring over et måltid mat. Etter jordskjelvet i Kashmir høsten 2005 ble det etablert kontakt mellom en gruppe pakistanske muslimer og prost Astrid Bjellebø Bayegan i Bragernes kirke. Det ble arrangert en forbønnsgudstjeneste for ofrene i Kashmir og de samlet inn penger. Julen 2005 inviterte gruppen til gjestebud på Fjell i forbindelse med jul og eid-feiringen. Ivar Flaten ble invitert inn i det praktiske arbeidet med gjennomføringen i 2006 og 2007. Tahir Mahmood var sentral initiativtaker, men det manglet noe på praktisk gjennomføring og organisering av arrangementet. Idéen var å bygge gode relasjoner mellom muslimer og kristne, slik også møtet om karikaturstriden i februar 2006 var tenkt. Etter som arbeidet i DOTL utviklet seg, synes flere av oss at Gjestebud burde utvides til et større forum hvor ikke bare kristne og muslimer skulle delta, men hele bredden av byens befolkning.

Det ble derfor invitert til stiftelse av foreningen Gjestebud Norge der intensjonen var å få et bredere og mer solid grunnlag for gjennomføring av det årlige arrangementet. Snart ble det også bestemt å flytte Gjestebud fra jul/nyttår til et tidspunkt nærmere FN-dagen, 24. oktober[6]. Gjestebud er nå en livskraftig og selvstendig forening med eget styre og stor gjennomføringsevne. Buskerud innvandrerråd og DOTL har fast plass i styret. DOTL anser Gjestebud å være et ”ektefødt barn” av DOTLs ambisjoner om å bygge relasjoner og bidra til trygghet og samhold i Drammen og vi er stolte over at Gjestebud har blitt et så markant og viktig arrangement i byens liv.

Arrangementet utvikler seg fra år til år og ble sist gjennomført 27. oktober 2013 på Union Scene med alle plasser rundt de 15 gjestebordene opptatt[7]. Arrangementet har blitt en fast festdag i byen og markerte i 2012 avslutningen på byens 200-årsjubileum. Ordføreren, gruppeledere i bystyret, ledere og aktivister i foreninger og organisasjoner, politi, presse og administratorer – alle ønsker å være med på årets Gjestebud. Vi inviterer folk direkte – og det er mulig å melde seg på via hjemmesidene.

Drammen Sacred Music Festival

Fjell kirke har siden 2006 hatt kulturkvelder en gang i måneden. Et samarbeid med bror og jazzmusiker Ingebrigt Håker Flaten ble til en konsert med bestemor Elises haugianske viser i frijazz-versjon med Ingebrigt og Håkon Kornstad. Etter en konsert med dette materialet i Fjell kirke ble vi sittende og prate med Arve Vannebo, leder for Drammen kommune Interkultur. Vi begynte å snakke om å lage en festival i Drammen med preg av musikk fra tydelig åndelige tradisjoner, som for eksempel bestemors sanger og salmer fra Oppdal.

Planene tok form og vi lanserte Drammen Sacred Music Festival i september 2009. Vi ønsket et tydelig samarbeid mellom Drammen kommune Interkultur, Fjell kirke og DOTL. Produsent Ricardo Sanchez ved Interkultur var en viktig samarbeidspartner som med stort engasjement og et utrolig internasjonalt kontaktnett ble en sentral kraft i utviklingen av festivalen. De første festivalene gikk på mye idealisme og improvisasjon, men programmet var veldig bra og responsen likeså. Da festivalen ble stiftet med eget styre i 2012, var DOTL godt representert blant stifterne og leder i styret ble sokneprest Ivar Flaten. Tanken fra begynnelsen har vært å få fram en størst mulig bredde i musikalsk uttrykk fra ulike åndelige/religiøse tradisjoner og en medvirkning i organisering og gjennomføring fra det lokale dialogarbeidet representert ved DOTL.

Vi har hatt utstillinger, presentasjoner og samtaler der DOTL-medlemmer har vært aktive medvirkende. I alle de fire festivalene som er gjennomført til nå, har vi også hatt et barne- og familiearrangement på lørdag og en fredskonsert på søndag. Konserter og arrangementer har vært på Union Scene og i ulike kirker. Intensjonen er å prege byen med dialog og ulike kulturuttrykk knyttet til tro- og livssyn gjennom hele uka (uke 38 - midt i september). Festivalen blir godt dokumentert i bilder og tekst og har allerede blitt en viktig festival med betydelig oppmerksomhet og støtte både fra kommunen, fylket og nasjonale instanser.

I festivalen 2013 var den ene dagen dedikert til DOTLs 5-årsjubileum med et stort seminar, byvandring og forestilling med Svein Tindberg. Tindberg presenterte en egen forestilling for oss, bygget på Markusevangeliet, Apostlenes gjerninger og Abrahams barn.  Styret har allerede vedtatt at et dialogseminar skal være en fast del av festivalen. Drammen Sacred Music Festival står på egne ben og vil vokse og utvikle seg videre i årene som kommer. DOTL vedstår seg slektskapet og vil være en aktiv støtte og bidragsyter i utvikling av festivalen videre. [8]

Andre aktiviteter

Dialogmiljøet i Drammen har også viktige avleggere som knyttes direkte til DOTLs arrangementer. Ordføreren har etablert sitt eget dialogforum etter forbilde og inspirasjon fra sitt besøk i Leicester 2008. To-tre ganger i året inviterer han en gruppe mennesker som representerer bredden av Drammens befolkning for å samtale om saker som er viktige for byen. Arbeidet ledes av et arbeidsutvalg som veiledes av rådgiver Christiane Seehausen fra Nansen Fredssenter på Lillehammer. Arbeidet er unikt i norsk sammenheng, men sprer seg nå til nye kommuner inspirert av det som skjer i Drammen.

Tros- og livssynspolitikk i Drammen

Drammen kommune drøftet kommunens tros- og livssynspolitikk på bred basis i 2012. Før Stålsettutvalget kom med sin utredning, la bystyret sine egne føringer. Grunntanken er en rettferdig og likeverdig behandling av alle byens borgere. Den norske kirkes posisjon har vært – og er sterk. Men byen vokser og befolkningen endrer seg. 25% av byens innbyggere er immigranter og Drammens 65.000 innbyggere vil de neste 20 årene øke til ca. 80.000.  Selv om medlemstallet i kirken ikke endrer seg vesentlig (en liten nedgang), blir andelen kirkemedlemmer av befolkningen prosentvis stadig mindre.

Høsten 2013 la rådmannen fram ulike forslag til budsjett for kultursektoren i byen (som inkluderer tros- og livssynsfeltet). Alle medførte i ulik grad nedskjæring av budsjettet til Drammen kirkelige fellesråd (DKF). Etter en massiv kampanje fra kirkens side med store avisoppslag og mye lobbing, ble budsjettet saldert med et mye mindre kutt enn kirken fryktet. Signalene fra bystyret er likevel tydelige: Det vil bli nedskjæringer og kirken må belage seg på mindre penger gjennom kommunen enn vi er vant med.

Den norske kirke vil i årene som kommer måtte dele plass og ressurser med flere og til dels nye grupper. I det pluralistiske samfunnet trenger i å utvikle strukturer hvor vi kan møtes på tvers for å løse de utfordringene som kommer. I Drammen er DOTL etablert som et slikt møtested. DOTL er også årlig til konsultasjonsmøter med bystyret for å spille viktige saker på vegne av tros- og livssynssamfunnene i byen.

I DOTL kan alle tros- og livssynssamfunn møtes i et forum for å snakke om felles utfordringer. Det er et ungt forum og utviklingen de kommende årene vil vise om det finner en arbeidsform som gir resultater til beste for alle. Men DOTL har fått en tydelig plass i lokalsamfunnet her. Da kulturminister Torhild Widvey besøkte Drammen 24.2.2014 inviterte kommunen både Drammen kirkelig fellesråd og Drammen og omegn tros- og livssynsforum til møtet med statsråden med følgende:

Drammen og omegn tros- og livssynsforum inviteres herved til innlegg og dialog med ministeren. Dette blir nest siste post på programmet.

·         Tidsramme (må holdes): 5 minutter innlegg, 5 minutter dialog.

·         Overskrift i programmet: Dialog mellom tros- og livssynssamfunn.

·         Fra ordførers invitasjon til ministeren: Drammen tros- og livssynsforum (DOTL) har etter fem års virksomhet etablert seg som en ledende kraft i det interreligiøse dialogarbeidet i Norge. DOTL vil orientere om dialogarbeidet i DOTL og samarbeidet mellom kommunen og DOTL.

Kulturministeren vil også møte Drammen kirkelige fellesråd (fokus på dilemmaer knyttet til kommunal finansiering av kirken).

Fellesskap og samhold i byen

Det var et dramatisk utgangspunkt for mine første dialogerfaringer i Drammen. Jeg ser også at dramatiske hendelser har ført oss sammen og gjort det nødvendig for oss å snakke sammen og gjøre noe sammen for å vise ansikt for felleskap og samhold. En katastrofal brannulykke på Gulskogen og terroren 22. juli er tydelige eksempler på dette.

Men erfaringene gjennom de åtte årene som har gått siden har vært meget givende og positive. Det har skjedd mye og jeg tror vi har et godt utgangspunkt for videre utvikling og vekst.

I Leicester snakket de mye om Community cohesion (innebærer tilhørighet, at ulikhet i bakgrunn og kultur er sett på som en ressurs, folk har like muligheter, sterke bånd mellom folk på arbeidsplasser, skoler og nabolag) Antakelig er det også en relevant beskrivelse av idealene for arbeidet som har skjedd i vår by disse årene. Fjell skole har vært en inspirerende samarbeidspartner i dette arbeidet. Deres lange erfaring og store kunnskap på dette området har vært en meget verdifull ressurs for oss i Fjell kirke og for meg personlig.

De ulike initiativene med dialogforum, gjestebud og festival har alle som mål å bringe folk sammen for å øke kjennskap, gi kunnskap og utvikle forståelse. Jeg har for min del fått anledning til å bruke tid og krefter på de ulike dialogområdene med god støtte fra menighetsråd, prost og biskop. Det har vært – og er meget givende og meningsfullt.

Jeg håper Den norske kirke også i fortsettelsen vil engasjere seg sterkt i samarbeidet med de andre tros- og livssynssamfunnene slik at vi sammen kan utvikle et samfunn som er robust og åpent. Vi kommer til å trenge hverandre for å møte de utfordringene som venter i årene som kommer!

 

[1] http://no.wikipedia.org/wiki/Muhammedkarikaturene_i_Jyllands-Posten

[2] Rapporten fra studieturen finnes her: http://m.kirken.no/index.cfm?event=dolink&famID=9232

[3] Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) – www.trooglivssyn.no

[4] http://www.dotl.no/documents/StudieturtilLeicester.pdf

[5] Vedtatt årlig støttebeløp til DOTL er kr. 70.000,-

[6] Bilder og mer opplysninger finnes på www.gjestebud.net

[7] Hedersgjester 2013 var Bjørn Engesland fra Den norske Helsingforskomité, John Peder Egenæs fra Amnesty Norge og Kari Helene Partapouli fra Antirasistisk senter. Tidligere år har vi hatt hedersgjester som Jonas Gahr Støre, Kjell Magne Bondevik og Knut Vollebæk

[8] Se rapporten fra Drammen Sacred Music Festival 2013 her: http://www.drammensacred.no/index.php/en/forsiden/15-norsk/forsiden/321-rapport-fra-arets-festival

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom