Årsmelding 2015

Virksomhetens art og hvor den drives

Kirkelig Dialogsenter Stavanger er en ikke-kommersiell forening som ble etablert i juni 2012 med organisasjonsnummer 998 477 530, og som arbeider med religions- og kulturdialog gjennom interreligiøse nettverk, dialogopplæring i kirkelig sammenheng, samt dialogisk kontemplativ praksis bl.a. gjennom månedlige kveldsgudstjenester.

Foreningen har i 2013 etablert kontorlokaler i Kulturbanken, Domkirkeplassen 3, 4006 Stavanger.

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Tilskudd fra eierne (Stavanger Bispedømmeråd med 2/5, Areopagos med 2/5 og Stavanger Kirkelige Fellesråd med 1/5), samt tilskudd fra Stavanger kommune og andre inntekter finansierer virksomheten. Ved årets begynnelse hadde foreningen tilsatt dialogprest / daglig leder i 100% stilling og dialogprest 2 i 30/40% stilling. Foreningen startet som et treårig prosjekt, som ble endret til fast virksomhet gjennom vedtak i styret i november 2014.

Økonomisk resultat for 2015 gir et overskudd på 106 150 kroner, og en egenkapital pr 31.12.2015 på 230 055 kroner. Vedtatt budsjett for 2015 stipulerte balanse, og styret og daglig leder er derfor godt fornøyd med årsresultatet og balansen. Det er også gitt tilskudd i forskudd for 2016 med totalt 240 000 kroner. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetning.

Arrangementer og aktiviteter

Dialogkvelder:

Kirkelig Dialogsenter i samarbeid med STL Stavanger gjennomførte en konsert, ti åpne dialogkvelder, en ungdomskonferanse og flere seminarer i 2015:  

   • 11 januar: FREDSKONSERT: 12 BØNNER, 12 RELIGIONER, 12 SANGER i Domkirken
   • 15 januar: SEMINAR: KRIGFØRING I RELIGIONENS NAVN, Kulturbanken
   • 29 januar: DIALOGMIDDAG i Kulturbanken
   • 12 februar: Tema: RELIGIØSE OPPLEVELSER. Vi besøker Mormonerne
   • 12 mars: Tema: DØDEN. Vi besøker Buddhistene
   • 16 april: SEMINAR: ABRAHAMS BARN, Kulturbanken
   • 21 mai: Tema: Dette tror vi på: JØDEDOMMEN, Kulturbanken
   • 11 juni: Tema: EN VERDENSVID ETIKK? Kulturbanken
   • 10 september: Tema: RELIGION OG LIKESTILLING, Kiellandrommet (Sølvberget)
   • 15 oktober: Tema: MYSTIKK, Kiellandrommet
   • 12 november: Seminar: ANTISEMITTISME OG ISLAMOFOBI, Sølvberget
   • 10 desember: Tema: «Dette tror vi på: KVEKERNE», Kiellandrommet
  • I snitt 15-20 deltakere, med unntak av konserten (ca 500) og seminarene, som trakk ca 45 deltakere.
  • Positiv utvikling med økt deltakelse, og gode tilbakemeldinger både på tema og på besøk til ulike tros-samfunn. Deltakerne representerer en lang rekke ulike registrerte tros- og livvsynssamfunn og  nyåndelige miljøer.

Dialogmesser:

Vi gjennomførte 10 kveldsgudstjenester i St Petri i 2015 med ca 35 deltakere i snitt. Vi har samarbeidet med St Petri menighet, Kirkens Bymisjon og andre om et fast opplegg i kirken hver torsdag: Dørene åpner kl 18, en enkel middag serveres kl 18.30 – og kveldsgudstjeneste kl 19.30 med etterfølgende samtale. KDS har ansvaret første torsdag i måneden. Deltakerne kommer dels fra kristne menigheter, fra nyåndelige miljøer og fra bymisjonsmiljøet.

Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn – (STL) Stavanger:

KDS bidro sterkt til at den tidligere Dialoggruppen tilknyttet STL har utviklet seg til et breiere nettverk. Årsmøtet for Dialoggruppen vedtok i april 2013 å omdanne seg til STL Stavanger. KDS-styret avviklet derfor i 2014 vårt eget Råd til fordel for deltakelse i og samarbeid med STL Stavanger. Daglig leder representerer Den norske Kirke i STL Stavangers Arbeidsutvalg. Ungdomskonferansen i september var et samarbeidstiltak, og 55 deltakere deltok – over halvparten under 35 år. Den årlige Dialogmiddagen med ca 50 gjester og de åpne dialogkveldene er alle samarbeidstiltak mellom KDS og STL.

«Kristen Meditasjon»:

Vi har fortsatt med samlingene med «Kristen Meditasjon» i Bispekapellet. På vårparten hadde vi dette som et tilbud annenhver mandag. På høsten gikk vi over til å ha hver mandag i en litt kortere periode. Vi har trukket inn forskjellige ledere som har tilbudt ulike former for kristen meditasjon; for eksempel sentrerende bønn, Jesus-meditasjon, dypmeditasjon.

Fredskonserten «12 religioner, 12 bønner, 12 sanger»

erstattet årets seminar om samtidsspiritualitet som gikk av stabelen i januar, med 500 deltakere.

Inspirasjonsdag

I samarbeid med Utstein Pilegrimsgård og Areopagos arrangerte Kirkelig Dialogsenter også i år en inspirasjonsdag på Kristi Himmelfartsdag. Dette har nå blitt en årlig tradisjon. I 2015 var temaet «Å møte Guds ord – i Bibelen, i kunst og i naturen.» Arrangementet var fulltegnet og vellykket og rekrutterte mange nye Areopagos-medlemmer.

Areopagos

Vi har koordinert og rekruttert flere medlemmer til det lokale Areopagos-arbeidet og har etablert Areopagos Rogaland og avholdt møter med temakvelder, rene informasjonsmøter og seminar.

Ung Dialog

Prosjektet «Ung Dialog» høsten 2015 ble forskjøvet til oppstart tidlig i 2016.

Studieprogrammet «Kultur, religions- og livssynsdialog»

Vi har utviklet et kursprogram på universitetsnivå, samt etablert et konkret samarbeid med UiS EVU (Etter- og Videreutdanning) og Institutt for kultur- og språkvitenskap. Faglig ansvarlig for programmet er professor Geir Skeie, som har overtatt etter initiativtaker professor Ola Tjørhom. Det som gjenstår er å finne «kunder»: Våren 2016 håper vi med å lykkes med å rekruttere 15 deltakere for første kurs høsten 2016.

Annet

 • I Sola menighet har Silje gjennomført meditasjonssamlinger i Sola ruin kirke.
 • Silje har levert en artikkel til antologien «Levende religion». Boka ble utgitt august 2015.
 • Silje har skrevet en artikkel i antologien «Nærvær – mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon.» Boka ble utgitt våren 2015.
 • Årets Reicheltdager på MHS hadde temaet «Ekstraordinære erfaringer». Det var et interessant seminar. Silje deltok med foredrag og i panelsamtalen.
 • Kirkelig dialogsenter arrangerte i samarbeid med Areopagos og St. Petri temakvelden «Den helende kraften». Tore Laugerud, Anne Kalvig og dr. Audun Myskja holdt foredrag, og Silje ledet dialogen etterpå. Ca 200 deltakere.
 • Kirkelig dialogsenter arrangerte i samarbeid med Areopagos og Substans/Strek arrangementet «Salig er tørsten» i november. Der var over 250 deltakere, og det vil bli arrangert SET også neste år.
 • I tillegg til de faste dialogmessene har Kirkelig Dialogsenter også hatt ansvaret for tre dialog-høymesser i St Petri kirke i 2015: Dialog med imam Aladdin Mujezinovic (Kian), dialog med mediumet Anita Helen Rasmussen (Silje) og dialog med Kim Stian Tjelta Ellingsen fra Human-Etisk Forbund (Kian). 
 • Daglig leder deltok på Nordisk Dialogsamling i Helsinki i september.
 • Deltakelse på to arrangementer i Eigerøy menighet.
 • Deltakelse i Alternativmessen i Stavanger.
 • Diverse foredrag, informasjonsmøter o.a. med enkeltmenigheter, Y-mans-club, forum for menighetenes daglige ledere, prostimøter, o.a.
 • Diverse kronikker og artikler i aviser og fagtidsskrift, tv- og radio-intervju.

Innmeldinger og deltakelse

I 2015 har vi notert fem innmeldinger i Den norske kirke som et direkte resultat av Dialogsenterets virksomhet. Det kan være flere. Vi opplever det slik at dialogsenteret gir folk anledning til å møte kirken på en uventet måte. Kirken blir mer troverdig når vi viser evne og vilje til å lytte og til å være åpne for andres tro. Vi har også registrert at kirkemedlemmer som deltar i våre sammenhenger også blir aktivisert til å delta på høymesser og i andre kirkelige sammenhenger.

Søknader om tilskudd

 • Kommuner:
  • Stavanger bystyre vedtok i desember tilskudd til KDS for 2015 med 400 000- kroner.
  • Sandnes bystyre vedtok i tillegg å gi et tilskudd for 2015 på 50 000- kroner.
  • Øvrige kommuner avslo eller svarte ikke på søknaden. På tampen av året har imidlertid Gjesdal og Rennesøy innvilget tilskudd på 5 000- + 5 000- kroner for 2016.
  • Fylkeskommunen svarte ikke på vår søknad om midler for 2015. Imidlertid vedtok Fylkestinget i desember 2015 å gi et tilskudd på 100 000- kroner for 2016.
 • Stat
  • Alle dialogsentrene samt Areopagos søkte Kulturdepartementet på ny tilskuddsordning for dialogarbeid. Mens Areopagos, KD Bergen og det nye KD Sarpsborg i første runde fikk 350 000 hver, fikk KD Oslo og KD Stavanger avslag. Dette ble rettet i annen runde, og KD Stavanger fikk et tilskudd på 350 000- kroner. Av dette er 200 000- kr overført til 2016.
 • Andre tilskudd:
  • Søknad  Epafras legat: Innvilget med 130.000- for 2015 (50 000- for 2014).
  • Søknad  Inge Steensland stiftelse (ny) ga 100 000- kr i tilskudd.
  • Søknad  Klosters legat (ny) ga 60 000- kr i tilskudd, hvorav halvparten er overført til 2016.
  • Menigheter: Domkirken, St Petri, St Johannes og Sola menigheter har gitt fem ofringer, til sammen i underkant av 15 000 kroner. Dette er samlet et betydelig svakere resultat enn i 2014 (ca 35 000-).
 • Private gaver
  • Vi har mottatt 2 000 kr i privat gave fra enkeltperson i 2015.
 • Avslag
  • Søknader til Norems legat og andre legater og fond ga ikke resultat.

Arbeidsgruppe Mellomkirkelig Råd

Daglig leder har deltatt i en arbeidsgruppe oppnevnt av Mellomkirkelig Råd for å utarbeide ressursmateriell om dialog og mangfold til Kirkemøtet i 2016. Det ble gjennomført to arbeidsgruppemøter i 2015, og ny bok om dialogteologi lanseres på nyåret.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i foreningen er etter vår oppfatning godt.

Det totale sykefraværet har i 2015 vært på 5 %. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området.

Foreningen har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2015.

Ytre miljø

Vår virksomhet retter seg i all hovedsak mot personer og miljøer i nærområdet. Foreningens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø.

Likestilling

Kjønnsfordeling i % av virksomhetens ansatte:               

Kvinner 50% (50% stilling)

Menn 50% (100% stilling)

Kjønnsfordeling i % i virksomhetens styre og ledelse:  

Kvinner 40%

Menn 60%.

 

Styret i Kirkelig Dialogsenter Stavanger

Stavanger, 25 februar 2016 

 

Erling J Pettersen, styreleder    Tore Laugerud, nestleder     Gyrid Espeland, styremedlem

Kari Storstein Haug, styremedlem       Svein Inge Thorstvedt, styremedlem      Odd Kristian Reme, daglig leder

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom