Årsmelding 2016

Virksomhetens art og hvor den drives

Kirkelig Dialogsenter Stavanger er en ikke-kommersiell forening som ble etablert i juni 2012 med organisasjonsnummer 998 477 530, og som arbeider med religions- og kulturdialog gjennom interreligiøse nettverk, dialogopplæring i kirkelig sammenheng, samt dialogisk kontemplativ praksis bl.a. gjennom månedlige kveldsgudstjenester. Foreningen har kontorlokaler i Klubbgata 1, 4013 Stavanger.

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Tilskudd fra eierne (Stavanger Bispedømmeråd med 2/5, Areopagos med 2/5 og Stavanger Kirkelige Fellesråd med 1/5), samt tilskudd fra Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Kulturdepartementet og andre inntekter finansierer virksomheten. Ved årets begynnelse hadde foreningen tilsatt dialogprest / daglig leder i 100% stilling og dialogprest 2 i 50% stilling.

Økonomisk resultat for 2016 gir et overskudd på 56 850 kroner, og en egenkapital pr 31.12.2016 på 286 905 kroner. Vedtatt budsjett for 2016 stipulerte overskudd på 21 800 kroner, og styret og daglig leder er derfor godt fornøyd med årsresultatet og balansen. Det er også gitt tilskudd i forskudd for 2017 med totalt 205 000 kroner. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.

Arrangementer og aktiviteter

Dialogkvelder:

Kirkelig Dialogsenter gjennomførte ti åpne dialogkvelder, dialogmiddag og en ungdomskonferanse i samarbeid med STL Stavanger, i tillegg til flere seminarer, møter og et fredsmåltid i 2016:

 • ·         21 januar: HUMAN-ETIKK i Skansegata 15
 • ·         23 januar: Seminar: Ungdom og utenforskap med Deeyah Khan, Sted: Sølvberget
 • ·         28 januar: DIALOGMIDDAG i Sølvberget
 • ·         18 februar: Seminar: ARMEGEDDON, Sølvberget
 • ·         17 mars: Tema: LIVSSYN OG FREDSARBEID, Sølvberget
 • ·         3 april: Tema: Jeg møtte Jesus, med Charlotte Rørth, i St Petri kirke
 • ·         21 april: Tema: METODISMEN, Metodistkirken, Vaisenhusgt 7 
 • ·         19 mai: Tema: RELIGION OG POLITIKK, Sølvberget
 • ·         16 juni: Tema: MEDITASJON I ULIKE TRADISJONER, Sølvberget
 • ·         20 juli: FREDSMÅLTID i Domkirken
 • ·         18 august: Seminar: Livssyn på norsk, med Mhd Usman Rana i Vaisenhusgt 7
 • ·         15 september: Tema: Etiopisk-ortodoks tro, Sted: Dialogsenteret, Klubbgata 1
 • ·         20 oktober: Seminar: Varme hender – eller skolemedisin? i Vaisenhusgt 7
 • ·         17 november: Tema: Holistisk tenkning, i Klubbgata 1

§  I snitt deltok ca 20 deltakere på vanlige dialogkvelder, 30-40 deltakere på dialogseminarer. I tillegg fikk vi god oppslutning om fredsmåltidet og ungdomsseminaret, som begge trakk over 100 deltakere. På møtet i St Petri med Charlotte Rørth kom hele 600.

§  Vi har fortsatt en positiv utvikling med økt deltakelse, og gode tilbakemeldinger både på tema og på besøk til ulike tros-samfunn. Deltakerne representerer en lang rekke ulike registrerte tros- og livvsynssamfunn og nyåndelige miljøer.

Dialogmesser:

Vi gjennomførte 10 kveldsgudstjenester i St Petri i 2016 med ca 30 deltakere i snitt. Vi har samarbeidet med St Petri menighet, Kirkens Bymisjon og andre om et fast opplegg i kirken hver torsdag: Dørene åpner kl 18, en enkel middag serveres kl 18.30 – og kveldsgudstjeneste kl 19.30 med etterfølgende samtale. KDS har ansvaret første torsdag i måneden. Deltakerne kommer dels fra kristne menigheter, fra nyåndelige miljøer og fra bymisjonsmiljøet.

Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn – (STL) Stavanger:

Daglig leder i KdS representerer Den norske Kirke i STL Stavangers Arbeidsutvalg.

«Kristen Meditasjon»:

Vi har fortsatt med samlingene med «Kristen Meditasjon» i Bispekapellet – hver mandag i en lang periode på våren, og en lang periode på høsten. Vi har trukket inn forskjellige ledere som har tilbudt ulike former for kristen meditasjon.

Inspirasjonsdag

I samarbeid med Utstein Pilegrimsgård og Areopagos arrangerte Kirkelig Dialogsenter også i år en inspirasjonsdag på Kristi Himmelfartsdag. Dette er en årlig tradisjon. I 2016 var temaet om kvinnelige mystikere. Arrangementet var fulltegnet og vellykket.

Areopagos

Vi har koordinert og rekruttert flere medlemmer til det lokale Areopagos-arbeidet og har etablert Areopagos Rogaland og avholdt møter med temakvelder, rene informasjonsmøter og seminar.

Ung Dialog

Prosjektet «Ung Dialog» startet opp i 2014, og høsten 2016 ble prosjektet utvidet til en ny fast aktivitet.

Studieprogrammet «Kultur- og livssynsdialog»

Vi har utviklet et kursprogram på universitetsnivå, samt etablert et konkret samarbeid med UiS EVU (Videre- og Etterutdanning) og Institutt for kultur- og språkvitenskap. Faglig ansvarlig for programmet er professor Geir Skeie, som har overtatt etter initiativtaker professor Ola Tjørhom. Kurset ble utsatt fra 2016 til 2017. Våren 2017 håper vi med å lykkes med å rekruttere 15 deltakere for første kurs høsten 2017.

Annet

o   Kirkelig dialogsenter arrangerte i samarbeid med Areopagos og Substans/Strek arrangementet «Salig er tørsten» høsten 2016, for andre gang.

o   I tillegg til de faste dialogmessene har Kirkelig Dialogsenter også hatt ansvaret for dialog-høymesse i St Petri kirke i 2016, der Helge Hognestad og Charlotte Rørth deltok. 

o   Deltakelse på ulike arrangementer og samlinger i nordfylket og sørfylket.

o   Deltakelse i Alternativmessen i Stavanger.

o   Diverse foredrag, informasjonsmøter o.a. med enkeltmenigheter, Y-mans-club, forum for menighetenes daglige ledere, prostimøter, o.a.

o   Enkelte artikler i aviser og fagtidsskrift, tv- og radio-intervju.

Søknader om tilskudd

 • Kommuner:
  • Stavanger bystyre vedtok i desember tilskudd til KDS for 2016 med 400 000- kroner.
  • Sandnes bystyre avsto fra tilskudd for 2016, vi har tidligere mottatt 50 000- kroner.
  • Rennesøy og Gjesdal har i 2016 bidratt med 5 000 kroner hver i tilskudd. Øvrige kommuner avslo eller svarte ikke på søknaden.
  • Fylkeskommunen bidro for første gang med et tilskudd for 2016 på 100 000 kroner.
 • Stat
  • KD Stavanger fikk et tilskudd høsten 2015 fra Kulturdepartementet på 350 000- kroner. Av dette ble 200 000- kr overført til 2016. I tillegg mottok vi nytt tilskudd høsten 2016, der 200 000 kroner er overført til 2017.
 • Andre tilskudd:
  • Søknad Inge Steensland stiftelse ga 100 000- kr i tilskudd.
  • Søknad Klosters legat i 2015 ga 60 000- kr i tilskudd, hvorav 30 000 kroner ble overført til 2016.
  • Menigheter: Domkirken, St Petri, Eigerøy, Egersund og Bryne ga ofringer i 2016, til sammen 21 664 kroner. Dette er samlet et bedre resultat enn i 2015 (ca 15 000-).
 • Avslag
  • Søknader til Epafras legat, Norems legat og andre legater og fondga ikke resultat for 2016. Vi har imidlertid mottatt 80 000 kroner fra SR-stiftelsen for 2017 til Ung Dialog.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i foreningen er etter vår oppfatning godt.

Det totale sykefraværet har i 2016 vært på 0 %. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området.

Foreningen har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2016.

Ytre miljø

Vår virksomhet retter seg i all hovedsak mot personer og miljøer i nærområdet. Foreningens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø.

Likestilling

Kjønnsfordeling i % av virksomhetens ansatte:               

Kvinner: 50% (50% stilling)

Menn: 50% (100% stilling)

Kjønnsfordeling i % i virksomhetens styre og ledelse:  

Kvinner: 40%

Menn: 60%.

 

Styret i Kirkelig Dialogsenter Stavanger

Stavanger, 20 februar 2017

_______________                       _______________                       _______________

Erling J Pettersen                            Tore Laugerud                                 Gyrid Espeland

Styreleder                                         nestleder                                           styremedlem

_______________                       _______________                       _______________

Kari Storstein Haug                        Svein Inge Thorstvedt                  Odd Kristian Reme

styremedlem                                   styremedlem                                   daglig leder

 

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom