Årsmelding 2017

Virksomhetens art og hvor den drives

Kirkelig Dialogsenter Stavanger er en ikke-kommersiell forening som ble etablert i juni 2012 med organisasjonsnummer 998 477 530, og som arbeider med religions- og kulturdialog gjennom interreligiøse nettverk, dialogopplæring i kirkelig sammenheng, samt dialogisk kontemplativ praksis bl.a. gjennom månedlige kveldsgudstjenester.

Foreningen har kontorlokaler i Klubbgata 1, 4013 Stavanger.

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Tilskudd fra eierne (Stavanger Bispedømmeråd med 2/5, Areopagos med 2/5 og Stavanger Kirkelige Fellesråd med 1/5), samt tilskudd fra Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Kulturdepartementet og andre inntekter finansierer virksomheten. Ved årets begynnelse hadde foreningen tilsatt dialogprest / daglig leder i 100% stilling og dialogprest 2 i 50% stilling. Fra 1 mars har vi også ansatt ungdomskoordinator i engasjementstilling 20% (40% deler av året).

Økonomisk resultat for 2017 gir et underskudd på 71 844 kroner, og en egenkapital pr 31.12.2017 på 215 061 kroner. Vedtatt budsjett for 2017 stipulerte underskudd på -22 500 kroner, og styret og daglig leder er derfor rimelig fornøyd med årsresultatet og balansen. Det er også gitt tilskudd i forskudd for 2018 med totalt 150 000 kroner. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning.

 

Arrangementer og aktiviteter

Dialogkvelder:

Kirkelig Dialogsenter gjennomførte ni åpne dialogkvelder/ -seminarer og en dialogmiddag i samarbeid med STL Stavanger, i tillegg til flere arrangementer, møter og et fredsmåltid i 2017:

 • 12 januar: Gud sett nedenfra (seminar), biskop Erling Pettersen, Sted: Sølvberget
 • 18 januar: DIALOGMIDDAG – Ingrid Rasmussen, Sted: St Svithun katolske kirke
 • 16 februar: Ritualer (dialogkveld), Sted: Klubbgata 1
 • 16 mars: Seminar: Religiøs rensing (seminar), Sven Egil Omdal, Sted: Sølvberget
 • 20 april: Vår europeiske kulturarv (seminar), Knut Aukrust, Sted: Sølvberget
 • 18 mai: Motstandskamp eller dialog? (seminar), Steinar Bryn, Sølvberget  
 • 15 juni: Dialogkveld: Lykke (dialogkveld), Odd Magne Bakke. Sted: Klubbgata 1
 • 20 juli: Fredsmåltid i Domkirken.
 • 17 august: Jødedommen (dialogkveld). Gunnar Eidsvåg (UiS).Sted: Klubbgata 1
 • 13 september: Reicheltdagen på Misjonshøgskolen.Arr: Areopagos og VID
 • 28 september: Skoleavslutninger (seminar) Sted: Sølvberget
 • 12 oktober: Spirituell intelligens (dialogkveld), T Torbergsen. Sted: Klubbgata 1
 • 14 oktober: Snåsamannen i St Petri kirke (medarr)
 • 19 oktober: Konferanse: Farvel til statskirken? Hovedinnleder: Sturla Stålsett
 • 11 november: «Salig er tørsten», St Petri og Metodistkirken (medarr)

 

§  I snitt deltok ca 18 deltakere på vanlige dialogkvelder, 40-45 deltakere på dialogseminarer. I tillegg fikk vi god oppslutning om fredsmåltidet, som trakk 100 deltakere. Snåsamannen i St Petri trakk 700 deltakere.

o   Dialogkvelder 4 x 18 deltakere =                             70 deltakere

o   Dialogseminarer 6 x 40-45 deltakere =                 250 deltakere

o   Dialogmesser St Petri 9 x 30 deltakere =              270 deltakere

o   Meditasjonssamlinger 24 x 17 deltakere             400 deltakere

o   Dialogmiddag                                                                  60 deltakere

o   Fredsmeditasjon                                                           70 deltakere

o   Fredsmåltid                                                                     100 deltakere

o   Snåsamannen i St Petri                                                               700 deltakere

o   Reicheltdagen og Salig er tørsten                           150 deltakere

o   Utsteinseminar                                                                              100 deltakere

o   Ung Dialog, elever og studenter                             400 deltakere

o   Ulike gudstjenester                                                     360 deltakere

o   Arrangementer i nord- og sørfylket                      150 deltakere

o   Foredrag                                                                           200 deltakere

SUM                                                                                   3 280 deltakere

Vi har fortsatt en positiv utvikling med økt deltakelse, og gode tilbakemeldinger både på tema og på besøk til ulike tros-samfunn. Deltakerne representerer en lang rekke ulike registrerte tros- og livvsynssamfunn og nyåndelige miljøer.

Dialogmesser:

Vi gjennomførte ni kveldsgudstjenester i St Petri i 2017 med ca 30 deltakere i snitt. Vi har samarbeidet med St Petri menighet, Kirkens Bymisjon og andre om et fast opplegg i kirken hver torsdag: Dørene åpner kl 18, en enkel middag serveres kl 18.30 – og kveldsgudstjeneste kl 19.30 med etterfølgende samtale. KDS har ansvaret første torsdag i måneden. Deltakerne kommer dels fra kristne menigheter, fra nyåndelige miljøer og fra bymisjonsmiljøet.

Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn – (STL) Stavanger:

Daglig leder i KdS representerer Den norske Kirke i STL Stavangers Arbeidsutvalg. Alle dialogkvelder og –seminarer ble gjennomført i samarbeid med STL.

«Kristen Meditasjon»:

Vi har fortsatt med samlingene med «Kristen Meditasjon» i Bispekapellet – hver mandag i en lang periode på våren, og en lang periode på høsten. Vi har trukket inn forskjellige ledere som har tilbudt ulike former for kristen meditasjon. I snitt ca 17 deltakere.

Inspirasjonsdag

I samarbeid med Utstein Pilegrimsgård og Areopagos arrangerte Kirkelig Dialogsenter også i år en inspirasjonsdag på Kristi Himmelfartsdag. Dette er en årlig tradisjon. I 2017 var temaet «Christfulness». Arrangementet var fulltegnet og vellykket.

Areopagos

Vi har koordinert og rekruttert flere medlemmer til det lokale Areopagos-arbeidet og har etablert Areopagos Rogaland og avholdt møter med temakvelder, rene informasjonsmøter og seminar.

Ung Dialog

Prosjektet «Ung Dialog» startet opp i 2014, og høsten 2016 ble prosjektet utvidet til en ny fast aktivitet, men en ansatt ungdomskoordinator i 20% engasjementstilling. I 2017 har skolebesøk og tilbud på UiS vært prioritert.

Studieprogrammet «Kultur- og livssynsdialog»

Vi har utviklet et kursprogram på universitetsnivå, samt etablert et konkret samarbeid med UiS EVU (Videre- og Etterutdanning) og Institutt for kultur- og språkvitenskap. Manglende påmelding knyttet til at basisfag ble prioritert for stipend til videreutdanning førte til kansellering.

Annet

o   Kirkelig dialogsenter arrangerte i samarbeid med Areopagos og Substans/Strek arrangementet «Salig er tørsten» høsten 2017, for tredje gang.

o   I tillegg til de faste dialogmessene har Kirkelig Dialogsenter også hatt ansvaret for dialog-høymesse i St Petri kirke i 2017. 

o   Deltakelse på ulike arrangementer og samlinger i nordfylket og sørfylket.

o   Deltakelse i Alternativmessen i Stavanger.

o   Diverse foredrag, informasjonsmøter o.a. med enkeltmenigheter, Y-mans-club, forum for menighetenes daglige ledere, prostimøter, o.a.

o   Enkelte artikler i aviser og fagtidsskrift, tv- og radio-intervju.

Søknader om tilskudd

 • Kommuner:
  • Stavanger bystyre vedtok i desember tilskudd til KDS for 2017 med 400 000- kroner.
  • Sandnes bystyre vedtok tilskudd for 2017 med 41 000- kroner. Gjesdal kommune bidro med 5 000 kroner. Øvrige kommuner avslo eller svarte ikke på søknaden.
  • Fylkeskommunen bidro for andre gang med et tilskudd for 2017 på 100 000 kroner.
 • Stat
  • KD Stavanger fikk et tilskudd høsten 2016 fra Kulturdepartementet på 350 000- kroner. Av dette ble 200 000- kr overført til 2017. I tillegg mottok vi nytt tilskudd høsten 2017, der 150 000 kroner er overført til 2018.
 • Andre tilskudd:
  • Søknad SR-stiftelsen i 2017 ga 80 000- kr i tilskudd til Unge i Dialog - prosjektet.
  • Søknad Inge Steensland stiftelse ga 50 000- kr i tilskudd.
  • Menigheter: Domkirken, Sørnes, St Johannes og St Petri menigheter ga ofringer i 2017, til sammen 18 837 kroner (21 664 kr i 2016).
  • Vi har mottatt 100 000 kroner fra Gjensidige-stiftelsen for 2018 til Ung Dialog.

 

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i foreningen er etter vår oppfatning godt.

Det totale sykefraværet har i 2017 vært på 0 %. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området.

Foreningen har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2017.

 

Ytre miljø

Vår virksomhet retter seg i all hovedsak mot personer og miljøer i nærområdet. Foreningens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø.

 

Likestilling

Kjønnsfordeling i % av virksomhetens ansatte:      Kvinner 66% (60% + 20% stilling)

                                                                          Menn 33% (100% stilling)

Kjønnsfordeling i % i virksomhetens styre og ledelse:   Kvinner 40%

                                                                                Menn 60%.

  

Styret i Kirkelig Dialogsenter Stavanger

Stavanger, 21 februar 2018

Ivar Braut (sett) Tore Laugerud   Gyrid Espeland

Styreleder          Nestleder          styremedlem

Anne Lise Ådnøy                             Svein Inge Thorstvedt                  Jostein Ådna

styremedlem                                   styremedlem                                   varamedlem

Odd Kristian Reme

Daglig leder

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom