Strategi- og virksomhetsplan 2016-2017

Visjon:

Vi vil sammen med andre bygge det livssynsåpne mangfoldsamfunnet i vårt bispedømme og vårt land.

 

 

 

Våre verdier

Kirkelig Dialogsenter Stavanger har som formål å skape møteplasser, aktiviteter og prosesser for dialog og samhandling mellom tros- og livssynssamfunn i Stavanger og Rogaland. Senteret går inn i religionsmøter med en forpliktelse om likeverd og med basis i en kristen kontemplativ, diakonal og solidarisk praksis.

Kirkelig Dialogsenter Stavanger skal bidra til å utvikle en folkelig forankret tros- og livssynsdialog, og arbeider for å forsterke dialogen mellom kirke og samfunn.  Vi vil hente og utvikle impulser til dialog fra Stavangers internasjonale nettverk.

Vi er motivert av et felles behov for å utvikle bedre dialog og dypere forståelse mellom ulike religioner og livssyn, basert på toleranse og respekt. Vi legger til grunn verdiene respekt, åpenhet og fellesskap på tvers av religion og livssyn, slik disse verdiene er forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse.

 

Virksomhet

Planen er delt inn med en innledende generell seksjon (I), deretter virksomhet knyttet til Dialogsenterets tre hovedarenaer: Arbeid med tros- og livssamfunnssamfunn (II), arbeid med nyåndelighet (III) og arbeid innad i Den norske kirke (IV).

Samarbeidspartnere

Beskrivelse:

Kirkelig Dialogsenter Stavanger har behov for og nytte av å samarbeide med andre aktører:

Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Stavanger (STL-S).

Vi samarbeider med Muslimsk Fellesråd, Muslimsk Studentsamfunn og med representanter for ulike tros- og livssynssamfunn.

Vi samarbeider med Kirkens Bymisjon,  St Petri og Domkirken menigheter, og flere menigheter i bispedømmet.

Vi samarbeider med dialogsentre i andre byer og med Areopagos-nettverket.

Vi samarbeider med Stavanger kommune og andre kommuner i bispedømmet. Vi vil søke deltakelse i Kommuneplanprosessene i de større kommunen, for å sikre at dialog og livssynsåpenhet for større plass.

Vi vil søke samarbeide med asylmottak (se 1.7).

Målsetning 2016:

 • Vi vil videreføre og forsterke samarbeidet med ulike aktører som er etablert i 2012 - 2015.
 • Vi vil samarbeide om nettverksmiddager, ulike seminarer og mindre konferanser.

Målsetning 2017:

 • Samarbeid med etablerte og nye aktører videreutvikles.

 

I ARBEID MED TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

 I.1 Nytt tiltak: «Ungdomsprosjektet»

Beskrivelse:

Forutsatt at vi klarer å løfte økonomien ytterligere er det ønskelig å etablere et fast og kontinuerlig dialogarbeid for og av ungdom. Vi har gode erfaringer fra Ung Dialog høsten 2014 og fra Ungdomskonferansen i oktober 2015, og har etter hvert bygget opp et lite nettverk av unge folk som har deltatt i – eller vist interesse for – dialogarbeid, herunder Ungdomsrådet i bispedømmet. Vi har også positive erfaringer fra ungdomsdialoger i Klepp og Haugesund i 2013 og 2014, og er i gang med å planlegge kurs nr 2 i «Ung Dialog» høsten 2015 / vinter 2016. Samarbeidet med MfR om en felles sportsdag 19 desember 2015 vil også rekruttere ungdom.

Behov og utfordringer:

Så lenge vi ikke har et kontinuerlig ungdomsarbeid med egne ressurser avsatt for formålet har vi erfart at det er vanskelig å rekruttere ungdom – det gjelder både kristne, muslimske og humanistiske ungdommer.

Mulighetsbeskrivelse:

 • Vi ser for oss at vi etablerer en medlemsbasert eller nettverksbasert ungdomsforening under KDS.
 • Deltakere i Ung Dialog 2014 og 2015 utfordres til å være styre.
 • Lav medlemskontingent.
 • Mål innen sommer 2016: 60 medlemmer
 • Ung-Dialogkurs inngår i konseptet med to kurs i 2016
 • Temasamlinger for medlemmer / ungdommer minst hvert kvartal
 • Ansette ungdomssekretær i opptil 50% stilling / to 25-% stillinger fra september 2016, - muslimer, livssynshumanister og kristne vurderes på lik linje.
 • Søke oppstarts-støtte fra kommunen (1 des 2015) og sekretærstøtte fra 2017.

Samarbeidspartnere:

 • BDRs ungdomsråd
 • KITT («Konfirmanter ittepå» – Ynglingen + seks menigheter)
 • Muslimsk Studentsamfunn og MfR
 • Studentpresten
 • Humanistisk Ungdom
 • Tros- og Livssynssamfunn / STL

Navn:

 • Vi bør ikke bruke «Ung Dialog», siden navnet er allerede tatt sentralt. Vi kan utfordre ungdommer som er i nettverket vårt til å gi innspill til et godt navn.

Målsetning 2016:

 • Rekruttering av styre og medlemmer våren 2016.
 • Første samling for medlemmer tidlig høst 2016, evt i tilknytning til egen ungdomskonferanse.
 • Forutsatt tilstrekkelig økonomi tilsettes det en eller to personer i opptil 50% engasjementstilling fra september 2016.
 • Gjennomføring av andre medlemssamling oktober/november 2016

Målsetning 2017:

 • Gjennomføring av kvartalsvise ungdomssamlinger.

 

I.2 Religionsleder-dialog

Beskrivelse:

Mens STL-S arrangerer rådsmøter og dialogkvelder i samarbeid med KDS, bør vi søke å etablere et eget dialogforum for religiøse ledere – imamer og prester i første omgang – og med et 3-årig perspektiv i første omgang. MfR har også tatt et eget initiativ for å få til dette. Biskopen har allerede erfaring fra dette, men samarbeidet har ikke hatt en fast struktur. Vårt samarbeid med MfR (Muslimsk Fellesråd i Rogaland) har så langt primært skjedd mellom KDS-ledelsen og de valgte (organisatoriske) lederne. Vi har hatt godt samarbeid med særlig tre imamer – den ene (Mujadadi) har nå reist til Oslo, den andre (Aladdin Mujezinovic) er fast samarbeidspartner i Ung Dialog – prosjektet, og den tredje er leder av imamkomiteen (Abdul Waheed Aslam). Sentralt i dialogen bør være teologi og verdier. Vi kan inndele samarbeidslinjene slik:

 • Åpne dialogkvelder: Folkelig dialog for alle interesserte;
 • Rådsmøter i regi av STL-S: Representativ religionspolitisk dialog;
 • Åndelige ledere: en ny teologisk dialog mellom islam og kristendom.

Målsetning 2016:

 • Vi vil etablere en fast dialogsamling for åndelige ledere hvert kvartal over en treårs-periode for imamer, prester og andre åndelige ledere. Biskopen deltar årlig.

Målsetning 2017:

 • Vi vil videreføre samlingene i 2017.

 

I.3 Åpne dialogkvelder

Beskrivelse:

I tråd med vårt formål og våre verdier vil vi utvikle bedre dialog og dypere forståelse mellom ulike religioner og livssyn, basert på toleranse og respekt, åpenhet og fellesskap. Senteret går sammen med STL-S inn i religionsmøter med en forpliktelse om likeverd mellom deltakerne. Vi vil samles om tema som handler om felles verdier, men også om tema der vi tenker og handler ulikt.

Målsetning 2016:

 • Vi fortsetter i samarbeid med STL-S med månedlige åpne dialogsamlinger. Disse      samlingene finner sted i Kulturhuset Sølvberget, inntil det blir avklart hva som skjer videre med Kulturbanken.
 • Vi vil kontinuerlig evaluere konseptet og foreta justeringer i samarbeid med STL-S.
 • Vi vil tilrettelegge for og delta i dialogsamlinger andre steder i fylket.

Målsetning 2017:

 • Vi vil videreføre, evaluere og videreutvikle samlingene i 2017.

 

I.4 Samarbeidsrådet (STL-S)

Beskrivelse:

KDS har vært en viktig ressurs for å utvikle Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Stavanger (STL-S), som i dag er det felles rådet for organisert inter-religiøst samarbeid.

Målsetning 2016:

 • Vi skal bidra til at STL-S gjennomfører tre-fire rådsmøter i 2016.
 • Vi vil bidra til en sterkere formalisering av medlemskap i STL-S – flere av      representantene mangler oppnevning av eget samfunn.
 • Vi vil videreutvikle samarbeidet med Stavanger kommune, både gjennom STL-S og i egen regi, i tråd med Stavanger vedtatte strategi for mangfoldarbeidet.

Målsetning 2017:

 • Vi skal bidra til at STL-S gjennomfører tre-fire rådsmøter i 2017, og vil fortsette samarbeid på ulike områder (dialogkvelder, kontakt med SUS, Forsvaret, Politiet o.a).

 

I.5 Prosjekt «Ung dialog»

Beskrivelse:

Det er en utfordring å utvikle et dialogarbeid som i større grad mobiliserer ungdom og unge voksne. Vi har i 2014 lagt et godt grunnlag for mobilisering og engasjement gjennom kurs, studiereise og skolebesøk, og med deltakelse av 3 kristne, 3 muslimer og 3 humanister – sammen med to dialogprester og en imam. I slutten av 2015 er vi i gang med å etablere kurs nr 2.

Målsetning 2016:

 • Vi fortsetter kontakten med Bispedømmets Ungdomsråd om samarbeid om dialog.
 • Vi viderefører prosjektet «Ung Dialog» i Stavanger, der vi inviterer unge mennesker til regelmessig dialog over religionsgrensene. Vi gjennomfører ett til to kurs i 2016, ett på vinteren og ett på våren. I 2016 åpner vi opp også for andre livssyn, i tillegg til kristne, muslimer og humanister.     
 • I 2016 arbeides det videre med systematiske framstøt i samarbeid med ungdomsskoler og/eller vgs. Det er en målsetning at KDS gjennomfører skolebesøk 5 ganger i vårsemesteret og 3 ganger i høstsemesteret (inkl. Ung Dialog).
 • Prosjektet ses i sammenheng med Skoleprogrammer / «Prosjekt Religions- og      Livssynsdialog i Praksis» (se nedenfor) og vi samarbeider med tilsvarende satsinger ved de andre Dialogsentrene.

Målsetning 2017:

 • Prosjekt «Ung Dialog» utvides med flere religiøse retninger og etableres også andre steder i fylket. «Ung Dialog» inngår i det nye Ungdomsprosjektet.

 

I.6 «Kultur-, religions- og livssynsdialog» - et videreutdanningsprogram (tidl. «Prosjekt Integrasjonsundervisning»)

Beskrivelse:

«Prosjekt Integrasjons-undervisning» mottok tidligere tilskudd fra Utdanningsdirektoratet, der målsetningen var å utvikle undervisningsmoduler innenfor samfunnsfag og (K)RLE. Resultatet er et kursprogram med 15 studiepoeng i samarbeid med Institutt for Kultur og Språkopplæring (IKS) og UiS/EVU, som starter opp høsten 2016. Professor Ola Tjørhom var initiativtaker og faglig leder, og professor Geir Skeie har nå overtatt dette ansvaret. Det er etablert en egen ressursgruppe for prosjektet som ledes av tidlig rektor Ivar Walde.

Målsetning 2016:

 • I rammen av prosjektet gjennomføres det et kursprogram høsten 2016 for lærere i samarbeid med IKS og UIS-EVU med 15 studiepoeng. Opplegget koordineres med «Ung Dialog» og bør inkludere praktiske dialogsamlinger i klasser på ungdomsskole- og/eller vgs-nivå.

Målsetning 2017:

 • To nye kurs gjennomføres vår og høst.
 • Modulen tilpasses og tilbys også til andre yrkesgruppe.

 

I.7 Flyktninger

Den store utfordringen knyttet til flyktningsituasjonen fordrer en større innsats og et sterkere samarbeid med kommunen og andre aktører. Vi vil søke samarbeide med asylmottak.

Målsetning 2016:

 • Vi vil søke samarbeid om felles kontakt med asylmottak som nå blir gjenetablert i Stavanger og med ett mottak i nord- eller sørfylket, der prest og imam sammen presenterer «Religion i Rogaland og Norge».

Målsetning 2017:

 • Samarbeid med etablerte og nye aktører videreutvikles.

 

II ARBEID MED NYÅNDELIGHET

 

II.1 Kontemplativ praksis og dialog med nyåndeligheten

Beskrivelse:

KDS retter sin aktivitet i tre hovedretninger: Innad i den kristne kirke (DnK og økumenisk), ut mot andre organiserte religioner og livssyn, og ut mot ny-åndelige miljøer. Mens arbeidet opp mot andre organiserte religioner primært ivaretas i samarbeidet med STL-S, vil dialogmessene og meditasjons-samlingene appellere sterkere til kristne og nyåndelige miljøer. Etableringen av Areopagos Rogaland gir også et frivilligmiljø som vil kunne trekkes inn særlig i forhold til gudstjenestene og meditasjonsarbeidet. 

Målsetning 2016:

 • Deltagelse på alternativmessa i Stavanger i samarbeid med Areopagos og St Petri menighet.
 • Videreføring av meditasjonsgruppe i Bispekapellet med en samling i uken.
 • Deltagelse på alternativmesse annet sted i fylket, Sandnes eller Haugesund.
 • Arrangere seminarer og konferanser med temaer som interesserer mennesker fra      nyåndelige miljøer.
 • Månedlige helingsgudstjenester i bispekapellet, i samarbeid med Areopagos.
 • Medvirkning på Inspirasjonsdag og gudstjeneste, Utstein Pilgrimsgård.
 • Deltakelse på kurs, meditasjonsgrupper o.a. som arrangeres av alternativbevegelsen.
 • Koordinere og videreutvikle det lokale Areopagos-arbeidet og rekruttere flere      medlemmer.
 • Deltakelse på Reichelt-dagene MHS.
 • Temakvelder i St. Petri kirke

Målsetning 2017:

 • Videreføring av arbeidet.

  

III ARBEID INNAD I DEN NORSKE KIRKE

III.1 Nytt tiltak: Menighetskurs

Beskrivelse:

 • KD Oslo har utviklet et kursprogram for Oslomenigheter over to semestre, der både ansatte og tillitsvalgte i menighetsråd deltar. Målsetningen er å utvikle menigheter til «dialogmenigheter» - og til å styrke og gi økt kompetanse til menigheter som allerede er dialogmenigheter.
 • KDS bør utvikle et liknende tilbud over ett semester, og der vi kjøper tjenester fra KD Oslo for gjennomføring av første kurs.

Målsetning 2016:

 • Oppstart og gjennomføring av kurs for tre-fire menigheter høsten 2016.

Målsetning 2017:

 • Gjennomføring av nytt kurs høsten 2017.

 

III.2 Dialogmesser

Beskrivelse:

I tråd med våre verdier er det viktig å skape en fast gudstjenestelig puls i arbeidet, preget av en kristen kontemplativ, diakonal og solidarisk praksis. Dialogmessen er en viktig arena for å rekruttere frivillige og gi åndelig påfyll til dem som søker rom for stillhet og ettertanke.

Målsetning 2016:

 • Vi arrangerer månedlige dialogmesser – første torsdag i måneden – i St Petri kirke. Vi fortsetter samarbeidet med menigheten, bymisjonen o.a. i rammen av ”HverTorsdag”-konseptet, der vi sammen inviterer til måltid, gudstjeneste og samtale hver torsdag – og der KDS har ansvaret en kveld i måneden.

Målsetning 2017:

Vi vil fortsette med månedlige dialogmesser kombinert med meditasjons-samlinger i Bispekapellet.

 

IV GENERELT / ANDRE TILTAK

IV.1 Dialogseminarer og -konferanser

Beskrivelse:

Gjennom ulike seminarer og konferanser setter vi viktige tema knyttet til dialog og samfunn på kartet. Dette er et godt bidrag til å gjøre KDS’ arbeid kjent for et breiere publikum. I 2014 har vi gjennomført en konferanse om grunnloven og trosfriheten, og et seminar om situasjonen i Midtøsten, i tillegg til et solidaritetsmåltid i starten av Ramadan i samarbeid med Stavanger kommune, Chefs for Peace o.a. I 2015 gjennomførte vi fredskonsert i Domkirken, seminarer om «Abrahams Barn» og «Antisemittisme og Islamofobi», - i tillegg til et heldagsseminar mot ekstremisme for ungdom.

Målsetning 2016:

 • Vi gjennomfører to ulike seminarer i samarbeid med STL-S og andre.
 • Vi gjennomfører et nytt ungdomsseminar, evt. i tilknytning til lansering av Ungdomsprosjektet.
 • «Kvinner i forskjellige religioner til forskjellige tider» 5. mars 2016 på Utstein kloster.

Målsetning 2017:

 • To til tre seminarer / konferanser.

 

IV.2 Palestina / Israel

Beskrivelse:

KDS deltar i Stavanger kommunes arbeid knyttet til vennskapsbyene Nablus (Palestina) og Netanya (Israel). Dette er et klart ønske fra kommunens side. Konkret arbeides det med et kokkeprosjekt i samarbeid med Røde Kors og organisasjonen Chefs for Peace (C4P). Høsten 2015 deltok vi også som medarrangør ved besøk fra Netanyas «Strategic Dialogue Center» med dr. Elie Friedman.

Målsetning 2016:

 • Fortsette samarbeidet med Chefs for Peace, Røde Kors, ulike freds- og dialogsentre i Stavangers vennskapsbyer.
 • Vurdere studiebesøk i dialoglandsbyen «Fredens Oase» (Wahat as-Salam / Neve Shalom) med «Ung Dialog».

Målsetning 2017:

Samarbeidet med kommunen om vennskapsarbeid og dialog videreføres.

 

IV.3 Hele fylket

Beskrivelse:

KDS i samarbeid med biskopen har arbeidet med å etablere dialognettverk i sør-fylket og nord-fylket, i tillegg til aktiviteten i midt-fylket. KDS har gjennomført flere menighetsbesøk i Eigerøy, i Sola og på Jæren i 2015 og dialogseminar i Sand og Haugesund i 2014. Innsatsen er imidlertid fortsatt mer et nettverk enn en fast aktivitet. Med det nye fylkeskommunale tilskuddet bør målsetningen være faste aktiviteter i nord- og sørfylket.

Målsetning 2016:

 • Det er etablert fast dialogaktivitet og fungerende nettverk også i nord- og sør-fylket, og fylkeskommunen deltar med tilskudd til KDS.
 • KDS gjennomfører et «imam og prest»-program i flere byer i fylket.

Målsetning 2017:

 • Det etableres samarbeid med ytterligere to kommuner / menigheter om      dialogprosjekter.

 

IV.4 Styrking av økonomien

Beskrivelse:

Det er viktig å arbeide for å styrke økonomien, slik at vi kan utvide innsatsen innen religionsdialog, innen kontemplativ praksis og møte med ny-åndeligheten, samt utvide innsatsen geografisk, tematisk og teologisk / faglig.

Målsetning 2016:

 • Vi skal oppnå fortsatte statlige tilskudd, enten direkte gjennom Kulturdepartementet og andre relevante departementer, eller i kombinasjon med andre prosjekter som kan generere statlige tilskudd (Prosjekt «Religions- og Livssynsdialog i Praksis», iMDI i samarbeid med kommunen og evt andre prosjekter,). Økt tilskudd vurderes anvendt til en halv stilling til «Ungdomsprosjektet» i annet halvår.
 • Vi skal oppnå gjennomslag for økonomiske tilskudd i forhold til andre kommuner, fondsmidler o.a.

Målsetning 2017:

 • Vi skal oppnå en økning av sponsorinntekter / andre private givere, samt øke egeninntjening. Det prioriteres å utvide til to hele faste stillinger i 2017, forutsatt at vi oppnår et betydelig statlig tilskudd som gis over tid.

 

IV.5 Andre tiltak

Målsetning 2016 og 2017:

 • KDS samarbeider med St Petri menighet og Domkirken menighet ved spesielle      temagudstjenester, som f.eks. Verdighetsmesse, Friluftsgudstjeneste på skaperverkets Dag og 1. mai.
 • Samarbeid med St Petri om vikartjeneste til høymessene, bl.a. med dialogsekvenser i      høymessene.
 • Samarbeid med MHS o.a. om undervisning i dialogarbeid.
 • Foredrag og deltakelse i menigheter, prostisamlinger, oa.
 • Innsats i forhold til ulike media.
 • Sjelesorg og pastorale tjenester ved behov.
 • Samarbeid i det nasjonale og nordiske nettverket av dialogsentre. Våren 2017 vil      Stavanger være vertskap for «Nordisk Dialogsamling» med hovedtema Utdanning.
 • Artikler / kronikker / bokprosjekter.
 • Studiebesøk Leicester.

Stavanger, 25 februar 2016

Styret 

Justert etter innspill fra styret 24 november 2015, vedtatt i styret i februar 2016.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom