Strategi- og virksomhetsplan 2017-2019

Visjon:

Vi vil sammen med andre bygge det livssynsåpne mangfoldsamfunnet i vårt bispedømme og vårt land.

 

 

 

Våre verdier

Kirkelig Dialogsenter Stavanger har som formål å skape møteplasser, aktiviteter og prosesser for dialog og samhandling mellom tros- og livssynssamfunn i Stavanger og Rogaland. Senteret går inn i religionsmøter med en forpliktelse om likeverd og med basis i en kristen kontemplativ, diakonal og solidarisk praksis.

Kirkelig Dialogsenter Stavanger skal bidra til å utvikle en folkelig forankret tros- og livssynsdialog, og arbeider for å forsterke dialogen mellom kirke og samfunn.  Vi vil hente og utvikle impulser til dialog fra Stavangers internasjonale nettverk.

Vi er motivert av et felles behov for å utvikle bedre dialog og dypere forståelse mellom ulike religioner og livssyn, basert på toleranse og respekt. Vi legger til grunn verdiene respekt, åpenhet og fellesskap på tvers av religion og livssyn, slik disse verdiene er forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse.

«Dialog er et møte ansikt til ansikt mellom likeverdige parter uten skjulte hensikter. Jeg går inn i dialog, ikke for å forandre den andre, men for å ta del i den gjensidige forandring som kan skje gjennom et møte.« (Emmaus)

 

Virksomhet

Planen beskriver i hvert kapittel først bakgrunn og strategiske mål for treårsperioden, deretter Virksomhetsplan for kommende år. Planen er delt inn med en innledende seksjon om samarbeid (I), deretter virksomhet knyttet til Dialogsenterets tre hovedarenaer: Arbeid med tros- og livssamfunnssamfunn (II), arbeid med nyåndelighet (III) og arbeid innad i Den norske kirke (IV) – og til slutt Andre tiltak (V).

I Generelt

I.1  Samarbeidspartnere

Bakgrunn:

Kirkelig Dialogsenter Stavanger har behov for og nytte av å samarbeide med andre aktører:

Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Stavanger (STL-S).

Vi samarbeider med Muslimsk Fellesråd, Muslimsk Studentsamfunn og med representanter for ulike tros- og livssynssamfunn.

Vi samarbeider med Kirkens Bymisjon  og flere menigheter i bispedømmet.

Vi samarbeider med dialogsentre i andre byer og med Areopagos-nettverket.

Vi samarbeider med Stavanger kommune og andre kommuner i bispedømmet.

Vi vil søke samarbeide med asylmottak.

Vi samarbeider med Alternativmessen Stavanger og andre nyåndelige miljøer.

 

Strategiske mål 2017-2019:

 • Samarbeidet med etablerte og nye aktører videreutvikles.
 • Vi vil søke deltakelse i Kommuneplanprosessene i de større kommunene, for å sikre at dialog og livssynsåpenhet får større plass.
 • Vi vil delta i arbeidet med å opprette et landsdekkende nettverk av dialogsentre i alle bispedømmer, og vil bidra aktivt i den løpende ressursdeling i dette nettverket.

Virksomhetsplan 2017:

 • Vi vil videreføre samarbeidet med ulike aktører som er etablert i 2012 – 2016, og forsterke samarbeidet med Sandnes kommune, dersom vi mottar kommunalt tilskudd.
 • Vi vil samarbeide om nettverksmåltid, ulike seminarer og konferanser.
 • Våren 2017 vil Stavanger være vertskap for «Nordisk Dialogsamling» med hovedtema Utdanning.

I.2  Samarbeidsrådet (STL-S)

Bakgrunn:

KDS har vært en viktig ressurs for å utvikle Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Stavanger (STL-S), som i dag er fellesrådet for organisert samarbeid på tvers av religion og livssyn.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Vi skal bidra til at STL-S gjennomfører rådsmøter, dialogkvelder, nettverksmiddag og seminarer, og etablerer samarbeid med ulike aktører: Stavanger kommune, SUS, Forsvaret, Politiet o.a.
 • Vi vil arbeide for at STL-S gjennomfører en studiereise.

Virksomhetsplan 2017:

 • Vi skal bidra til at STL-S gjennomfører tre-fire rådsmøter i 2017.
 • Vi vil bidra til en sterkere formalisering av medlemskap i STL-S.
 • Vi vil videreutvikle samarbeidet med Stavanger kommune, både gjennom STL-S og i egen regi, i tråd med Stavanger vedtatte strategi for mangfoldarbeidet.

 

II ARBEID MED TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

II.1 «Ung Dialog Rogaland»

Bakgrunn:

Vi har startet opp arbeidet for å etablere et fast og kontinuerlig dialogarbeid for og av ungdom. Ungdomskoordinator er ansatt i engasjementstilling (20%). Vi har gode erfaringer fra Ung Dialog høsten 2014 og fra Ungdomskonferansen i oktober 2015, og har etter hvert bygget opp et lite nettverk av unge folk som har deltatt i – eller vist interesse for – dialogarbeid, herunder Ungdomsrådet i bispedømmet. Vi har også positive erfaringer fra ungdomsdialoger i Klepp og Haugesund i 2013 og 2014, og gjennomførte kurs nr 2 i «Ung Dialog» vinteren 2016.

Under det foreløpige navnet «Unge i dialog» etableres det en medlemsbasert ungdomsforening under KDS og i samarbeid med Ung Dialog Oslo, samt ungdomsinitiativer i Bergen og Trondheim.

Deltakere i Ung Dialog 2014 og 2015 deltar i styringsgruppa.

Ung-Dialogkurs inngår i konseptet med to kurs i 2017 og det planlegges månedlige Temasamlinger for medlemmer / ungdommer i 2017.

Samarbeidspartnere erBDRs ungdomsråd, KITT («Konfirmanter ittepå» – Ynglingen + seks menigheter), Muslimsk Studentsamfunn og MfR, Studentpresten, Humanistisk Ungdom, Tros- og Livssynssamfunn / STL.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Innen utgangen av 2019 er det et mål å oppnå 200 medlemmer og gjennomføring av faste samlinger.
 • Innen utgangen av 2019 er målsetningen å gjennomføre 10 skolebesøk årlig.
 • I planperioden søkes det et tilstrekkelig økonomisk fundament til at vi kan ha ungdomskoordinator(er) i fast stilling – en eller to med til sammen 60% stilling.
 • Ungdomssamlinger i nord- og sørfylket.
 • Det etableres et nettverk for Ung Dialog i samarbeid med Oslo, Bergen og Trondheim.

Virksomhetsplan 2017:

 • 60 medlemmer innen sommeren 2017.
 • Oppstart av månedlige samlinger fra februar 2017 (åtte samlinger i året).
 • Egen ungdomskonferanse vurderes.
 • Tilsetting av ungdomskoordinator 2 på nyåret i 20% stilling (til sammen 40%), finansiert i første halvår av tilskudd fra SR-stiftelsen.
 • Gjennomføring av Ungdomsseminar i Haugesund første halvår 2017, i samarbeid med Dnk, HEF og 2 moskèer.
 • Vi gjennomfører 4 skolebesøk i 2017 der vi inviterer «JustUnity» inn som samarbeidpartnere.

 

II.2 Religionsleder-dialog: «Kirken møter Moskèen»

Bakgrunn:

Mens STL-S arrangerer rådsmøter og dialogkvelder i samarbeid med KdS, har KdS i 2016 etablert et eget bilateralt dialogforum for religiøse ledere i kirker og moskèer med et 3-årig perspektiv i første omgang. Samarbeidet har nå fått en fast struktur med fire samlinger gjennomført i 2016. Hovedsamarbeidspartner er MfR (Muslimsk Fellesråd i Rogaland). Sentralt i dialogen står verdier og levd liv i våre menigheter / forsamlinger, herunder teologiske refleksjoner.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Vi vil videreføre samlingene i 2017 og 2018. I slutten av 2018 vurderes videreføring utover de avtalte tre år.

Virksomhetsplan 2017:

 • Vi vil gjennomføre dialogsamlinger hvert kvartal. Biskopen deltar årlig.

II.3 Åpne dialogkvelder

Bakgrunn:

I tråd med vårt formål og våre verdier vil vi utvikle bedre dialog og dypere forståelse mellom ulike religioner og livssyn, basert på toleranse og respekt, åpenhet og fellesskap. Senteret går sammen med STL-S inn i religionsmøter med en forpliktelse om likeverd mellom deltakerne. Vi vil samles om tema som handler om felles verdier, men også om tema der vi tenker og handler ulikt.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Vi vil gjennomføre 10 årlige dialogkvelder og mindre seminarer – og minst en større konferanse årlig om det livssynsåpne samfunn fra og med 2018.
 • Vi vil tilrettelegge for og delta i dialogsamlinger andre steder i fylket.

Virksomhetsplan 2017:

 • Vi vil gjennomføre – i samarbeid med STL-S - 10 dialogsamlinger / miniseminarer i 2017.
 • Vi vil kontinuerlig evaluere konseptet og foreta justeringer i samarbeid med STL-S.

II.4 «Kultur-, religions- og livssynsdialog» - et videreutdanningsprogram

Bakgrunn:

«Prosjekt Integrasjons-undervisning» mottok tidligere tilskudd fra Utdanningsdirektoratet, der målsetningen var å utvikle undervisningsmoduler innenfor samfunnsfag og KRLE. Resultatet er et kursprogram med 15 studiepoeng i samarbeid med Institutt for Kultur og Språkopplæring (IKS) og UiS/EVU, som starter opp høsten 2017. Professor Ola Tjørhom var initiativtaker og faglig leder, og professor Geir Skeie har nå overtatt dette ansvaret. Det er etablert en egen ressursgruppe for prosjektet som ledes av tidlig rektor Ivar Walde.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Nytt kurs gjennomføres i 2018 og 2019.
 • Fra 2019 vurderes flere målgrupper enn lærere. Modulen tilpasses og tilbys også til andre yrkesgrupper.

Virksomhetsplan 2017:

 • Det gjennomføres et kursprogram høsten 2017 for lærere i samarbeid med IKS og UIS-EVU med 15 studiepoeng. Opplegget koordineres med «Ung Dialog» og bør inkludere praktiske dialogsamlinger i klasser på ungdomsskole- og/eller vgs-nivå.

II.5 Flyktninger

Bakgrunn: Den store utfordringen i 2015 knyttet til flyktningsituasjonen fordret en større innsats og et sterkere samarbeid med kommunen og andre aktører. Vi har derfor samarbeidet med Stavanger Asylmottak og UDI Vest om et kursprogram om Tro og Religion i Norge, basert på den såkalte «Bergensmodellen». Vi gjennomførte seks undervisningstimer der prest og imam delte ansvaret.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Vi vil fortsette samarbeidet med asylmottak og UDI om kursprogrammet «Tro og Religion i Norge» for nye asylsøkere og vil vurdere å utvide tilbudet tematisk.
 • Vi vil bistå menigheter i deres innsats for flyktninger.

Virksomhetsplan 2017:

 • Vi vil fortsette samarbeidet med asylmottak og UDI om kursprogrammet «Tro og Religion i Norge» for nye asylsøkere.
 • Vi vil bistår menigheter i deres arbeid for flyktninger, særlig gjennom formidling til menighetene av kunnskap om andre tros- og livssyn, og formidling til flyktninger om tro og religion i Rogaland.

 

III ARBEID MED NYÅNDELIGHET

III.1 Kontemplativ praksis og dialog med nyåndeligheten

Bakgrunn:

KDS retter sin aktivitet i tre hovedretninger: Innad i den kristne kirke (DnK og økumenisk), ut mot andre organiserte religioner og livssyn, og ut mot nyåndelige miljøer. Mens arbeidet opp mot andre organiserte religioner primært ivaretas i samarbeidet med STL-S, vil seminarer, dialogmessene og meditasjons-samlingene appellere sterkere til kristne og nyåndelige miljøer. Etableringen av Areopagos Rogaland gir også et frivilligmiljø som vil kunne trekkes inn særlig i forhold til gudstjenestene og meditasjonsarbeidet. 

Nyåndelighet befinner seg i et grenseland mellom organisert religion og uorganisert spiritualitet der man ikke alltid kan trekke klare skillelinjer mellom mennesker som finner mening i nyåndelige forklaringsmodeller og som samtidig er medlemmer av Dnk. Med dette dialogarbeidet ønsker vi å imøtekomme menneskers åndelige lengsel, skape rom for undring sammen og vise at Kirken er relevant for mennesker i dag. Vi ønsker også være et kompetansesenter der prester og andre kirkelig ansatte kan få veiledning og informasjon om Kirkens forhold til nyåndelighet.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Deltagelse på alternativmesser i bispedømmet i samarbeid med Areopagos og lokale menigheter.
 • En årlig dialogmesse i forbindelse med Alternativmessen i Stavanger der sentrale aktører fra nyåndelige miljøer inviteres til dialog i gudstjenesten.
 • Arrangere seminarer og konferanser med temaer som interesserer mennesker fra nyåndelige miljøer.
 • Deltakelse på kurs, meditasjonsgrupper o.a. som arrangeres av alternativbevegelsen.
 • Koordinere og videreutvikle det lokale Areopagos-arbeidet og rekruttere flere medlemmer.

Virksomhetsplan 2017:

 • Videreføring av meditasjonsgruppe i Bispekapellet med en samling i uken.
 • Månedlige helingsgudstjenester i bispekapellet, i samarbeid med Areopagos og Domkirken menighet.
 • Deltagelse på alternativmesse i Stavanger høsten 2017 i samarbeid med Areopagos og St Petri menighet.
 • Medvirkning på Inspirasjonsdag og gudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag, sammen med Utstein Pilgrimsgård og Utstein kloster kirke.
 • Deltakelse på Reichelt-dagene VID/MHS.
 • Temakvelder i St. Petri kirke.
 • Samarbeide med Areopagos om seminaret «Salig er tørsten» i 2017.

IV  ARBEID INNAD I DEN NORSKE KIRKE

IV.1 Menighetskurs

Bakgrunn:

KD Oslo har utviklet et kursprogram for Oslomenigheter over to semestre, der både ansatte og tillitsvalgte i menighetsråd deltar. Målsetningen er å utvikle menigheter til «dialogmenigheter» - og til å styrke og gi økt kompetanse til menigheter som allerede er dialogmenigheter.

KDS vil utvikle et liknende tilbud over ett semester som er lokalt tilpasset de enkelte menigheters behov, og har i 2016 tatt initiativ med flere menigheter i Stavanger om dette.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Gjennomføring av nye kurs for ti-tolv menigheter, samt evaluering.

Virksomhetsplan 2017:

 • Gjennomføring av kurs for to menigheter første halvår, samt nytt kurs for to menigheter høsten 2017.

IV.2 Dialogmesser

Bakgrunn:

I tråd med våre verdier er det viktig å skape en fast gudstjenestelig puls i arbeidet, preget av en kristen kontemplativ, diakonal og solidarisk praksis. Dialogmessen er en viktig arena for det diakonale arbeidet og bidrar til å gi åndelig påfyll til dem som søker rom for stillhet og ettertanke.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Vi vil fortsette med månedlige dialogmesser i St Petri kirke.

Virksomhetsplan 2017:

 • Vi arrangerer månedlige dialogmesser – første torsdag i måneden – i St Petri kirke. Vi fortsetter samarbeidet med menigheten, bymisjonen o.a. i rammen av ”HverTorsdag”-konseptet, der vi sammen inviterer til måltid, gudstjeneste og samtale etter gudstjenesten  – der KDS har ansvaret en kveld i måneden.

 

V  ANDRE TILTAK

V.1 Dialogseminarer og -konferanser

Bakgrunn:

Gjennom ulike seminarer og konferanser setter vi viktige tema knyttet til dialog og samfunn på kartet. Dette er et godt bidrag til å gjøre KdS’ arbeid kjent for et breiere publikum. I 2014 har vi gjennomført en konferanse om grunnloven og trosfriheten, og et seminar om situasjonen i Midtøsten, i tillegg til et solidaritetsmåltid i starten av Ramadan. I 2015 gjennomførte vi fredskonsert i Domkirken, seminarer om «Abrahams Barn» og «Antisemittisme og Islamofobi», - i tillegg til et heldagsseminar mot ekstremisme for ungdom. I 2016 gjennomførte vi sammen med kommunen en større ungdomskonferanse med Deeyah Khan og flere seminarer sammen med andre: Det årlige Himmelfartsseminaret, og flere miniseminarer i tilknytning til dialogkveldene.

Strategiske mål 2017-2019:

 • To til tre seminarer / konferanser årlig.

Virksomhetsplan 2017:

 • Vi gjennomfører tre ulike seminarer i samarbeid med STL-S og andre.
 • Vi gjennomfører et nytt ungdomsseminar.
 • Himmelfartsseminar 2017 på Utstein kloster.

V.2 Dialog og internasjonale relasjoner

Bakgrunn:

KdS deltar i Stavanger kommunes arbeid knyttet til vennskapsbyene Nablus (Palestina) og Netanya (Israel). Dette er et klart ønske fra kommunens side. Høsten 2015 deltok vi også som medarrangør ved besøk fra Netanyas «Strategic Dialogue Center» med dr. Elie Friedman.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Samarbeidet med kommunen om vennskapsarbeid og dialog videreføres. Arbeidet konsentreres om kontakt med hver av de to byene separat. Trepartssamarbeid etableres bare dersom den politiske situasjonen gjør det tilrådelig.
 • Bistå andre kommuner i internasjonale samarbeidsrelasjoner ved behov.

Virksomhetsplan 2017:

 • Gjennomføre besøk til Netanya og Nablus våren 2017, der kontaktene med ulike freds- og dialogsentre i Stavangers to vennskapsbyer styrkes og videreutvikles.
 • Vurdere studiebesøk i dialoglandsbyen «Fredens Oase» (Wahat as-Salam / Neve Shalom) med «Ung Dialog».

V.3  Hele fylket

Bakgrunn:

KdS har arbeidet med å etablere dialognettverk i sør-fylket og nord-fylket, i tillegg til aktiviteten i midt-fylket. KdS har gjennomført flere menighetsbesøk i Eigerøy, i Sola og på Jæren, i Sand og Haugesund de siste årene. Med det nye fylkeskommunale tilskuddet bør målsetningen være faste aktiviteter i nord- og sørfylket.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Fast og jevn aktivitet med ulike dialogaktiviteter videreutvikles i Stavanger og Sandnes.
 • Det er etablert fast dialogaktivitet og fungerende nettverk også i nord- og sør-fylket (Haugesund og Eigersund), og fylkeskommunen deltar med tilskudd til KdS.
 • Det etableres samarbeid med ytterligere tre kommuner / menigheter om ulike dialogprosjekter.

Virksomhetsplan 2017:

 • KdS gjennomfører ungdomsseminar i Haugesund våren 2017 sammen med den lokale kirken, to moskèer og HEF.
 • KdS følger opp møter og nettverk i Egersund.

V.4  Økonomi og bemanning

Bakgrunn:

Det er viktig å arbeide for å styrke økonomien, slik at vi kan utvide innsatsen innen religionsdialog, innen kontemplativ praksis og møte med nyåndelige miljøer, samt utvide innsatsen geografisk, tematisk og teologisk / faglig.

Strategiske mål 2017-2019:

 • Vi skal oppnå en økning av samlede inntekter. Det prioriteres å utvide til to hele faste stillinger i tillegg til halv stilling som ungdomskoordinator i målperioden.

Virksomhetsplan 2017:

 • Vi skal oppnå fortsatte statlige tilskudd, enten direkte gjennom Kulturdepartementet og andre relevante departementer, eller i kombinasjon med andre prosjekter som kan generere statlige tilskudd. Økte tilskudd anvendes til å opprettholde dagens faste stillinger (en og en halv) samt til 40% stilling til «Ung Dialog».
 • Vi skal oppnå gjennomslag for økonomiske tilskudd i forhold til andre kommuner, fondsmidler o.a.

V.5 Kommunikasjon

Bakgrunn:

I samarbeid med Areopagos og Kirkelig dialogsentre andre steder har vi etablert vår egen hjemmeside (  http://www.kirkeligdialogsenter.no/stavanger) og egen Facebookside (http://www.kirkeligdialogsenter.no/stavanger). Disse brukes aktivt, særlig for å markedsføre våre ulike tilbud og arrangementer.

Vi har forsøkt å få ulike medier interessert i våre aktiviteter, men registrerer liten interesse fra mediene, delvis på grunn av stadig lavere journalistisk kapasitet.

Sporadisk bruker vi annonsering gjennom Facebook, men i liten grad annen annonsering pga høye kostnader for slikt.

Strategiske mål 2017-2019:

 • ·         I samarbeid med andre dialogsentre vil vi utvide og forbedre hjemmeside og andre kommunikasjonsverktøy.
 • ·         Vi skal i større grad satse systematisk på kontakt med lokale medier, dels gjennom oppfølging av journalister, og dels gjennom økt produksjon av artikler og kronikker.

Virksomhetsplan 2017:

 • ·         Den norske kirkes prioritering av nye dialogsentre i flere bispedømmer gir et godt utgangspunkt for en forsterket felles innsats for å gjøre Dialogsenteret mer synlig i mediebildet.
 • ·         Vi vil fra høsten satse på å skrive flere artikler og kronikker, der målet er èn publisert artikkel i måneden.

V.6 Andre tiltak

Virksomhetsplan 2017:

 • KdS samarbeider med St Petri menighet og Domkirken menighet ved spesielle temagudstjenester, som f.eks. Verdighetsmesse, Friluftsgudstjeneste på skaperverkets dag, 1. mai og annet.
 • KdS samarbeider med St Petri om vikartjeneste til høymessene, bl.a. med dialogsekvenser i høymessene.
 • Samarbeid med VID/MHS o.a. om undervisning i dialogarbeid.
 • Foredrag og deltakelse i menigheter, prostisamlinger, oa.
 • Innsats i forhold til ulike media.
 • Være et lavterskeltilbud for sjelesorg og pastorale tjenester ved behov.
 • Artikler / kronikker / bokprosjekter.
 • Studiebesøk Leicester.
 • KdS samarbeider med Dnk i forbindelse med Gladmat-festivalen i 2017 og følger opp tiltaket med fredsmåltid «Peace of cake» og «Smak av retreat».

Stavanger, 7 februar 2017

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom