Strategi- og virksomhetsplan 2018-2020

Visjon:

Vi vil sammen med andre bygge det livssynsåpne mangfoldsamfunnet i vårt bispedømme og vårt land.

 

 

 

Våre verdier

Kirkelig dialogsenter Stavanger har som formål å skape møteplasser, aktiviteter og prosesser for dialog og samhandling mellom tros- og livssynssamfunn i Stavanger og Rogaland. Senteret går inn i religionsmøter med en forpliktelse om likeverd og med basis i en kristen kontemplativ, diakonal og solidarisk praksis.

Kirkelig dialogsenter Stavanger skal bidra til å utvikle en folkelig og faglig forankret tros- og livssynsdialog, og arbeider for å forsterke dialogen mellom kirke og samfunn.  Vi vil hente og utvikle impulser til dialog fra Stavangers internasjonale nettverk.

Vi er motivert av et felles behov for å utvikle bedre dialog og dypere forståelse mellom ulike religioner og livssyn, basert på toleranse og respekt. Vi legger til grunn verdiene respekt, åpenhet og fellesskap på tvers av religion og livssyn, slik disse verdiene er forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse.

«Dialog er et møte ansikt til ansikt mellom likeverdige parter uten skjulte hensikter. Jeg går inn i dialog, ikke for å forandre den andre, men for å ta del i den gjensidige forandring som kan skje gjennom et møte.« (Emmaus)

 

Virksomhet

 

Planen beskriver i hvert kapittel først bakgrunn og strategiske mål for treårsperioden, deretter Virksomhetsplan for kommende år. Planen er delt inn med en innledende seksjon om samarbeid (I), deretter virksomhet knyttet til dialogsenterets tre hovedarenaer: Arbeid med tros- og livssamfunnssamfunn (II), arbeid med nyåndelighet (III) og arbeid innad i Den norske kirke (IV) – og til slutt Andre tiltak (V).

 

I Generelt

 

I.1  Samarbeidspartnere

Bakgrunn:

Kirkelig Dialogsenter Stavanger har behov for og nytte av å samarbeide med andre aktører:

Vi samarbeider med Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Stavanger (STL-S).

Vi samarbeider med Muslimsk Fellesråd, og med representanter for ulike tros- og livssynssamfunn.

Vi samarbeider med Kirkens Bymisjon og menigheter i bispedømmet.

Vi samarbeider med dialogsentre i andre byer og med Areopagos-nettverket.

Vi samarbeider med Stavanger kommune og andre kommuner i bispedømmet.

Vi samarbeider med asylmottak.

Vi samarbeider med Alternativmessen Stavanger og andre nyåndelige miljøer.

Vi søker et fast samarbeid med VID.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Samarbeidet med etablerte og nye aktører videreutvikles.
 • Vi vil søke deltakelse i Kommuneplanprosessene i samarbeid med Kirkevergen i de større kommunene, for å sikre at dialog og livssynsåpenhet får større plass, og at religionsutøvelse omtales i kommuneplanene som et gode for innbyggerne.
 • Vi vil delta i arbeidet med å opprette et landsdekkende nettverk av dialogsentre i alle bispedømmer, i tråd med Kirkemøtets vedtak i 2016, og vil bidra aktivt i den løpende ressursdeling i dette nettverket.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Vi vil videreføre samarbeidet med ulike aktører som er etablert i 2012 – 2017.
 • Vi vil samarbeide om nettverksmåltid, ulike seminarer og konferanser.

 

I.2  Samarbeidsrådet (STL-S)

Bakgrunn:

KDS har vært en viktig ressurs for å utvikle Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn i Stavanger (STL-S), som i dag er fellesrådet for organisert samarbeid på tvers av religion og livssyn.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Vi skal bidra til at STL-S gjennomfører rådsmøter, dialogkvelder, nettverksmiddag og seminarer, og etablerer samarbeid med ulike aktører.
 • Vi vil arbeide for at STL-S gjennomfører en studiereise.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Vi skal bidra til at STL-S gjennomfører tre-fire rådsmøter i 2018.
 • Vi vil videreutvikle samspillet med STL-S i forhold til Stavanger kommune, fylkeskommunen og andre kommuner i bispedømmet.

 

 

II ARBEID MED TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

 

II.1 «Unge i Dialog Rogaland»

Bakgrunn:

Vi har etablert et fast og kontinuerlig dialogarbeid for og av ungdom. Ungdomskoordinator er ansatt i engasjementstilling (20%). Vi har etter hvert bygget opp et lite nettverk av unge folk som har deltatt i – eller vist interesse for – dialogarbeid. Vi har også positive erfaringer fra flere ungdomsdialoger  (Klepp og Haugesund).

Under det foreløpige navnet «Unge i dialog» er det etablert en nettverksbasert ungdomsaktivitet under KDS. Vi søker samarbeid med Ung Dialog Oslo, samt ungdomsinitiativer i Bergen og Trondheim oa.

Hovedinnsatsen i 2017 har vært studentsamlinger og skolebesøk ved videregående skoler.

Samarbeidspartnere erBDRs ungdomsråd, KITT («Konfirmanter ittepå» – Ynglingen + seks menigheter), Muslimsk Studentsamfunn og MfR, Studentpresten, Humanistisk Ungdom, Tros- og Livssynssamfunn / STL.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Innen utgangen av 2020 er det et mål å utvikle arbeidet fra nettverk til medlemsbasert virksomhet med gjennomføring av faste samlinger.
 • Innen utgangen av 2020 er målsetningen å gjennomføre 12 skolebesøk årlig. Det er et mål å besøke samtlige videregående skoler i Rogaland.
 • Det etableres et nettverk for Ung Dialog i samarbeid med Oslo, Bergen og Trondheim – og andre byer der det er naturlig.
 • I planperioden søkes det et tilstrekkelig økonomisk fundament til at vi kan ha ungdomskoordinator(er) i fast stilling – til sammen 60% stilling.
 • Dialogseminarer for ungdom gjennomføres i Stavanger, Sandnes og i nord- og sørfylket.
 • Det vurderes gjennomført en studiereise for ungdom i målperioden.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Etablering av en fast strategisk styringsgruppe for tiltaket som møtes halvårlig.
 • Gjennomføring av et eget strategiseminar for Unge i Dialog vinter 2018.
 • Gjennomføring av ulike studentsamlinger ved UiS.
 • Vi gjennomfører 10 skolebesøk i 2018.
 • Oppstart av månedlige samlinger fra høsten 2018 inkl. studentsamlinger.
 • Egen ungdomskonferanse vurderes (2018 eller 2019).
 • Forutsatt tilstrekkelige økonomiske rammer utvides stillingsrammen for ungdomskoordinator til 40% stilling fra høsten 2018.
 • Gjennomføring av Dialogseminar for ungdom i Sandnes våren 2018 og i Stavanger høsten 2018, i samarbeid med Dnk, HEF og moskéer og andre livssynsbaserte virksomheter for ungdom.

 

 

II.2 Religionsleder-dialog: «Kirken møter Moskéen»

Bakgrunn:

Mens STL-S arrangerer rådsmøter og dialogkvelder i samarbeid med KdS, har KdS i 2016 etablert et eget bilateralt dialogforum for religiøse ledere i kirker og moskéer med et 3-årig perspektiv i første omgang. Samarbeidet har en fast struktur med fire samlinger gjennomført i 2016 og fire i 2017. Hovedsamarbeidspartner er MfR (Muslimsk Fellesråd i Rogaland). Sentralt i dialogen står utvikling av kjennskap og vennskap, verdier og levd liv i våre menigheter / forsamlinger.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Vi vil videreføre samlingene i 2018. I slutten av 2018 vurderes videreføring utover de avtalte tre år.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Vi vil gjennomføre dialogsamlinger hvert kvartal. Biskopen deltar årlig.

 

II.3 Åpne dialogkvelder

Bakgrunn:

I tråd med vårt formål og våre verdier vil vi utvikle bedre dialog og dypere forståelse mellom ulike religioner og livssyn, basert på toleranse og respekt, åpenhet og fellesskap. Dialogkveldene er åpne for alle interesserte. Senteret går sammen med STL-S inn i religionsmøter med en forpliktelse om likeverd mellom deltakerne. Vi vil samles om tema som handler om felles verdier, men også om tema der vi tenker og handler ulikt.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Vi vil gjennomføre 10 dialogkvelder og mindre seminarer i året – og minst en større konferanse årlig om det livssynsåpne samfunn.
 • Vi vil tilrettelegge for og delta i dialogsamlinger andre steder i bispedømmet.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Vi vil gjennomføre – i samarbeid med STL-S - 10 dialogsamlinger / dialogseminarer i 2018.
 • Vi vil kontinuerlig evaluere konseptet og foreta justeringer i samarbeid med STL-S.

 

II.4 Flyktninger

Bakgrunn: Den store utfordringen i 2015 knyttet til flyktningsituasjonen fordret en større innsats og et sterkere samarbeid med kommunen og andre aktører. Vi har derfor samarbeidet med Stavanger Asylmottak og UDI Vest om et kursprogram om Tro og Religion i Norge, basert på den såkalte «Bergensmodellen». I 2016 gjennomførte vi seks undervisningstimer der prest og imam delte ansvaret. I 2017 ble det gjennomført tilsvarende – seks undervisningstimer. I 2016 og 2017 har de asylpolitiske innstrammingene ført til en kraftig nedgang i antall flyktninger og asylsøkere, og en kraftig nedbygging av asylmottak.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Vi vil fortsette samarbeidet med asylmottak og UDI om kursprogrammet «Tro og Religion i Norge» for nye asylsøkere og vil vurdere å utvide tilbudet tematisk.
 • Vi vil oppmuntre og bistå menigheter i deres innsats for flyktninger.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Vi vil fortsette samarbeidet med asylmottak og UDI om kursprogrammet «Tro og Religion i Norge» for nye asylsøkere.
 • Vi vil bistår menigheter i deres arbeid for flyktninger, særlig gjennom formidling til menighetene av kunnskap om andre tros- og livssyn, og formidling til flyktninger om tro og religion i Rogaland.

 

III ARBEID MED NYÅNDELIGHET

 

III.1 Kontemplativ praksis og dialog med nyåndeligheten

Bakgrunn:

KDS retter sin aktivitet i tre hovedretninger: Innad i den kristne kirke (DnK og økumenisk), ut mot andre organiserte religioner og livssyn, og ut mot nyåndelige miljøer. Mens arbeidet opp mot andre organiserte religioner primært ivaretas gjennom samarbeidet med STL-S, vil noen seminarer, dialogmessene og meditasjons-samlingene appellere sterkere til kristne og nyåndelige miljøer. Areopagos Rogaland gir også et frivilligmiljø som vil kunne trekkes inn særlig i forhold til gudstjenestene og meditasjonsarbeidet. 

Nyåndelighet befinner seg i et grenseland mellom organisert religion og uorganisert spiritualitet der man ikke alltid kan trekke klare skillelinjer mellom mennesker som finner mening i nyåndelige forklaringsmodeller og som samtidig er medlemmer av Dnk. Med dette dialogarbeidet ønsker vi å imøtekomme menneskers åndelige lengsel, skape rom for undring sammen og vise at Kirken er relevant for mennesker i dag. Vi ønsker også å være et kompetansesenter der prester og andre kirkelig ansatte kan få veiledning og informasjon om Kirkens forhold til nyåndelighet.

 

Strategiske mål 2017-2019:

 • Deltagelse på alternativmesser i bispedømmet i samarbeid med Areopagos og lokale menigheter.
 • En årlig dialogmesse i forbindelse med Alternativmessen i Stavanger der sentrale aktører fra nyåndelige miljøer inviteres til dialog i gudstjenesten.
 • Arrangere seminarer og konferanser med temaer som interesserer mennesker fra nyåndelige miljøer.
 • Deltakelse på kurs, meditasjonsgrupper o.a. som arrangeres av alternativbevegelsen.
 • Koordinere og videreutvikle det lokale Areopagos-arbeidet og rekruttere flere medlemmer.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Videreføring av meditasjonssamlinger månedlig, gjennom meditasjon i Bispekapellet og Taizé-kvelder i Domkirken.
 • To helingsgudstjenester i Bispekapellet, i samarbeid med Areopagos og Domkirken og St Petri sokn.
 • Deltagelse på alternativmesse i Stavanger høsten 2018 i samarbeid med Areopagos og Domkirken og St Petri sokn.
 • Medvirkning på Inspirasjonsdag og gudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag, sammen med Utstein Pilgrimsgård og Areopagos Rogaland.
 • Mulighet for deltakelse på Reichelt-dagene VID/MHS.
 • Temakvelder i St. Petri kirke høsten 2018.
 • Samarbeide med Areopagos og STREK om seminaret «Salig er tørsten» i 2018.

 

IV  ARBEID INNAD I STAVANGER BISPEDØMME

 

IV.1 Menighetssamarbeid

Bakgrunn:

Kd Oslo har utviklet et kursprogram for Oslomenigheter over to semestre, der både ansatte og tillitsvalgte i menighetsråd deltar. Målsetningen er å utvikle menigheter til «dialogmenigheter» - og til å styrke og gi økt kompetanse til menigheter som allerede er dialogmenigheter.

KdS har kommet til at det ikke er grunnlag for kurs, men fortsetter det konkrete samarbeidet om å styrke dialogarbeid i menighetene.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Samarbeid om å styrke og gi økt kompetanse i dialogarbeid med menigheter i Stavanger og det øvrige bispedømmet.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Videreutvikle samarbeidet med Domkirken, St Petri og St Johannes i Stavanger.
 • Videreutvikle samarbeidet med menigheter i Haugesund og Egersund.
 • Etablere et tilsvarende samarbeid med en eller flere Sandnesmenigheter.
 • Tilby foredrag og undervisning til menighetene.

 

IV.2 Dialogmesser

Bakgrunn:

I tråd med våre verdier er det viktig å skape en fast gudstjenestelig puls i arbeidet, preget av en kristen kontemplativ, diakonal og solidarisk praksis. Dialogmessen er èn viktig arena for det diakonale arbeidet og bidrar til å gi åndelig påfyll til dem som søker rom for stillhet og ettertanke.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Vi vil fortsette med månedlige dialogmesser i St Petri kirke.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Vi arrangerer månedlige dialogmesser – første torsdag i måneden – i St Petri kirke. Vi fortsetter samarbeidet med menigheten, bymisjonen o.a. i rammen av «HverTorsdag»-konseptet, der vi sammen inviterer til måltid, gudstjeneste og samtale etter gudstjenesten  –  KdS har ansvaret en torsdag i måneden.

 

V  ANDRE TILTAK

 

V.1 Dialogseminarer og -konferanser

Bakgrunn:

Gjennom ulike seminarer og konferanser setter vi viktige tema knyttet til dialog og samfunn på kartet. Dette er et godt bidrag til å gjøre KdS’ arbeid kjent for et breiere publikum. I 2014 har vi gjennomført en konferanse om grunnloven og trosfriheten, og et seminar om situasjonen i Midtøsten, i tillegg til et solidaritetsmåltid i starten av Ramadan. I 2015 gjennomførte vi fredskonsert i Domkirken, seminarer om «Abrahams Barn» og «Antisemittisme og Islamofobi», - i tillegg til et heldagsseminar mot ekstremisme for ungdom. I 2016 gjennomførte vi sammen med kommunen en større ungdomskonferanse med Deeyah Khan og flere seminarer sammen med andre: Det årlige Himmelfartsseminaret, og flere miniseminarer i tilknytning til dialogkveldene. I 2017 gjennomførte vi seminarene «Gud sett nedenfra» med biskop Erling Pettersen, «Religiøs rensing» med Sven Egil Omdal, «Motstandskamp eller dialog» med Steinar Bryn, seminar om Skoleavslutninger, og konferansen «Farvel til statskirken» med Sturla Stålsett som hovedtaler.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • To til tre seminarer / konferanser årlig.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Vi gjennomfører fire ulike seminarer i samarbeid med STL-S og andre.
 • Vi gjennomfører et nytt ungdomsseminar.
 • Himmelfartsseminar 2018 på Utstein kloster.
 • Seminar i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen.

 

V.2 Dialog og internasjonale relasjoner

Bakgrunn:

KdS deltar i Stavanger kommunes arbeid knyttet til vennskapsbyene Nablus (Palestina) og Netanya (Israel). Dette er et klart ønske fra kommunens side. Høsten 2015 deltok vi også som medarrangør ved besøk fra Netanyas «Strategic Dialogue Center» med dr. Elie Friedman. I 2017 gjennomførte daglig leder en studie om religionsdialog i de to byene.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Samarbeidet med kommunen om vennskapsarbeid og dialog videreføres. Arbeidet konsentreres om kontakt med hver av de to byene separat. Trepartssamarbeid etableres bare dersom den politiske situasjonen gjør det tilrådelig.
 • Bistå andre kommuner i internasjonale samarbeidsrelasjoner ved behov.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Gjennomføre besøk til Nablus og/eller Netanya dersom Stavanger kommune melder behov for det.
 • Videreutvikle kontaktene med ulike freds- og dialogsentre i Stavangers to vennskapsbyer.

 

V.3  Hele fylket

Bakgrunn:

KdS har arbeidet med å etablere dialognettverk i sør-fylket og nord-fylket, i tillegg til aktiviteten i midt-fylket. KdS har gjennomført flere menighetsbesøk i Eigerøy, i Sola og på Jæren, i Sand, Haugesund og Rennesøy de siste årene. Målsetningen er regelmessige aktiviteter i nord- og sørfylket.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Fast og jevn aktivitet med ulike dialogaktiviteter videreutvikles i Stavanger og Sandnes.
 • Det etableres fast dialogaktivitet og fungerende nettverk også i nord- og sør-fylket (Haugesund og Eigersund).
 • Det etableres samarbeid med ytterligere tre kommuner / menigheter om ulike dialogprosjekter.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • KdS gjennomfører nye dialogaktiviteter Haugesund våren 2018 sammen med den lokale kirken, to moskèer og HEF.
 • Sammen med kirken lokalt vurderes det opprettet en lokal avdeling av dialogsenteret, i tråd med innspill fra Haugesunds ordfører.
 • KdS følger opp møter og nettverk i Eigersund.

 

V.4  Økonomi og bemanning

Bakgrunn:

Det er viktig å arbeide for å styrke økonomien, slik at vi kan utvide innsatsen innen religionsdialog, innen kontemplativ praksis og møte med nyåndelige miljøer, samt utvide innsatsen geografisk, tematisk og teologisk / faglig og i forhold til Unge i Dialog.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • Vi skal oppnå en økning av samlede inntekter. Det prioriteres å utvide til to hele faste stillinger i tillegg til halv stilling som ungdomskoordinator i målperioden.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Vi skal oppnå fortsatte statlige tilskudd, både fra Kulturdepartementet og eventuelt andre relevante departementer, eller i kombinasjon med andre prosjekter som kan generere statlige tilskudd. Økte tilskudd anvendes til å opprettholde dagens faste stillinger (1,6) samt til 40% stilling til «Ung Dialog».
 • Vi skal oppnå gjennomslag for økonomiske tilskudd i forhold til andre kommuner, fondsmidler o.a.

 

V.5 Kommunikasjon

Bakgrunn:

I samarbeid med Areopagos og Kirkelig dialogsentre andre steder har vi etablert vår egen hjemmeside (http://www.kirkeligdialogsenter.no/stavanger) og egen Facebookside (http://www.kirkeligdialogsenter.no/stavanger). Disse brukes aktivt, særlig for å markedsføre våre ulike tilbud og arrangementer.

Vi har forsøkt å få ulike medier interessert i våre aktiviteter, men registrerer liten interesse fra mediene, delvis på grunn av stadig lavere journalistisk kapasitet.

Sporadisk bruker vi annonsering gjennom Facebook, men i liten grad annen annonsering pga høye kostnader for slikt.

 

Strategiske mål 2018-2020:

 • I samarbeid med andre dialogsentre vil vi utvide og forbedre hjemmeside og andre kommunikasjonsverktøy.
 • Vi skal i større grad satse systematisk på kontakt med lokale medier, dels gjennom oppfølging av journalister, og dels gjennom økt produksjon av artikler og kronikker.

 

Virksomhetsplan 2018:

 • Den norske kirkes prioritering av nye dialogsentre i flere bispedømmer gir et godt utgangspunkt for en forsterket felles innsats for å gjøre Dialogsenteret mer synlig i mediebildet.
 • Vi vil fra høsten satse på å skrive flere artikler og kronikker, der målet er èn publisert artikkel annenhver måned.
 • Vi vil samspille med Fellesrådet om en sterkere felles profilering.

 

V.6 Øvrige tiltak

Virksomhetsplan 2018:

 • KdS samarbeider med Domkirken og St Petri sokn ved spesielle temagudstjenester, som f.eks. Friluftsgudstjeneste på skaperverkets dag, 1. mai og annet.
 • Foredrag og deltakelse i menigheter, prostisamlinger, oa.
 •  Gi tilbud om sjelesorg og pastorale tjenester ved behov.
 • Studiebesøk.
 • KdS samarbeider med Dnk i forbindelse med Gladmat-festivalen i 2018 og følger opp tiltaket med fredsmåltid «Peace of cake».

 

Stavanger, februar 2018

 

 

Vedtatt av styret 21.2.2018

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom