Vedtekter

VEDTEKTER FOR

KIRKELIG DIALOGSENTER STAVANGER

Besluttet i stiftelsesmøte 6 juni 2012, endret i Årsmøte i februar 2014.

§1 Navn

Foreningens navn er Kirkelig Dialogsenter Stavanger (KDS).

§2 Formål

Kirkelig Dialogsenter Stavanger har som formål å skape møteplasser, aktiviteter og prosesser for dialog og samhandling mellom tros- og livssynssamfunn i Stavanger og Rogaland. Kirkelig Dialogsenter Stavanger skal:

  • utvikle og forsterke en folkelig forankret tros- og livssynsdialog,
  • utvikle og forsterke dialogen mellom kirke og samfunn, 
  • hente og utvikle impulser til dialog fra Stavangers internasjonale nettverk.

Kirkelig Dialogsenter Stavanger er motivert av et felles behov for å utvikle bedre dialog og dypere forståelse mellom ulike religioner og livssyn, basert på toleranse og respekt.

§3 Verdier

Kirkelig Dialogsenter Stavanger legger til grunn verdiene respekt, åpenhet og fellesskap på tvers av religion og livssyn, slik disse verdiene er forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse. Senteret går inn i religionsmøter med en forpliktelse om likeverd og med basis i en kristen kontemplativ, diakonal og solidarisk praksis.

§4 Medlemmer

Stiftere av Kirkelig Dialogsenter Stavanger og opprinnelige medlemmer er:

  • Stavanger Bispedømmeråd
  • Stiftelsen Areopagos
  • Stavanger Kirkelige Fellesråd

Foreningen er åpen for nye organisasjoner som medlemmer som baserer sin virksomhet på de verdier som fremkommer i §3, og som ligger til grunn for senterets drift og aktivitet. Nye medlemmer må godkjennes av ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

§5 Lokalisering

Kirkelig Dialogsenter Stavanger har sete i Stavanger kommune. 

§6 Styrende organ

Kirkelig Dialogsenter Stavanger har følgende organer:

1. Årsmøte

2. Styre

Det kan opprettes utvalg som gir innstilling til styret i spesielle saker.

§7 Årsmøtet

7-1 Årsmøtet består av fem representanter (to fra BDR, to fra Areopagos, en fra SKF) og er høyeste organ for Kirkelig Dialogsenter Stavanger. Styrets medlemmer eller de eierne oppnevner utgjør årsmøtet.

7-2 Ordinært årsmøte holdes en gang i året, innen 1 juni etter skriftlig innkalling fra styret med minst to ukers varsel.

7-3 Innkallingen til årsmøte skal inneholde dagsorden, fortegnelse over tillitsvalgte som står på valg og nødvendig dokumentasjon til de saker som skal behandles.

7-4 Medlemmene kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må fremmes skriftlig og være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

7-5 Verken ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan ta beslutning om saker som ikke er nevnt i innkallingen.

§8 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller revisor krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal gis med samme frist som for ordinært årsmøte og med angivelse av de aktuelle saker som skal behandles.

§9 Saker til årsmøtet

Årsmøtet skal behandle:

  • Årsberetning og regnskap for foregående år
  • Valg av styret og revisor
  • Fastsettelse av kontingenter
  • Andre saker som styret har satt opp til behandling.

Styret forbereder sakene til årsmøtet og innstiller til vedtak.

§10 Stemmerett i årsmøtet

Medlemmene har stemmerett på årsmøtet og ekstraordinært årsmøte.

§11 Beslutninger i årsmøtet

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av de stemmeberettigede er til stede eller representert ved fullmakt.  Avgjørelser i årsmøtet treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med unntak av vedtektsendringer og oppløsning som krever 2/3 flertall.

§12 Styret

12-1 Styret for Kirkelig Dialogsenter Stavanger består av fem medlemmer og fem varamedlemmer. Stavanger BDR oppnevner to styremedlemmer og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Areopagos oppnevner to styremedlemmer og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Stavanger Kirkelige Fellesråd oppnevner ett styremedlem og ett varamedlem.

12-2 Styrets leder velges blant de oppnevnte styremedlemmer av årsmøtet.

12-3 Dersom et styremedlem fratrer i løpet av årsmøteperioden utpekes nytt styremedlem av den aktuelle stifteren for resten av perioden.

12-4 Forvaltningen av Kirkelig Dialogsenter Stavanger hører inn under styret. Senterets signatur tegnes av styreleder og daglig leder i fellesskap.

12-5 Styret tilsetter daglig leder og eventuelt andre medarbeidere.

12-6 Senterets regnskap skal føres i henhold til Regnskapslovens prinsipper og følger kalenderåret. Regnskapet revideres av årsmøtevalgt statsautorisert revisor.

§13 Vedtektsendringer

Vedtekter for Kirkelig Dialogsenter Stavanger kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§14 Oppløsning

Oppløsning av Kirkelig Dialogsenter Stavanger besluttes av årsmøtet. Oppløsning krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Etter oppløsning skal penger og andre verdier som måtte være igjen fordeles av det siste styret i samsvar med de formål og verdier som senteret er bygget på.

 

Vedtatt på Årsmøtet 2014.

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

gudveig@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 93 84 05 87

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom