Bergen>Ressurser>Livssynsdialogen i Bergen
Livssynsdialogen i Bergen

Livssynsdialogen i Bergen

Undervisningopplegg: Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn i Bergen

Gjennomføring

Elevene deles inn i mindre grupper. Læreren deler ut et ark med utdrag fra ulike tekster som forteller om Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen (STLB). Elevene blir bedt om å notere ned hva de tenker om initiativet til å etablere et slikt råd i Bergen. Deretter bes elevene skrive en liste over hvilke arbeidsoppgaver de tror et slikt arbeidsråd har. Notatene danner grunnlag for en videre samtale i klassen.

Eksempler på utdrag fra tekster om STLB:

Utdrag fra artikkelen i Vestlandsrevyen 21. august 2011. Bakgrunnsinformasjon for dannelsen av STLB:

«Søndag ble det arrangert en minnemarkering for ofrene etter terroraksjonene i Oslo og på Utøya på Torgallmenningen i Bergen. Bak invitasjonen stod representanter fra mange av byens forskjellige trosretninger og nasjonaliteter. Alle kom sammen for å vise at Bergens innbyggere står sammen i sorgen.– Det kjennes veldig viktig på en dag som dette å markere at uenighet om religion og tro ikke skal skape konflikter i samfunnet vårt. 

Les hele artikkelen her

Domprost Jan Otto Myrset sine refleksjoner omkring etableringen av STLB 2012:

«Ved å kome saman på denne måten seier dette representative fellesskapet av dei som er engasjerte i trus- og livssynssamfunn i byen vår eit tydeleg nei til all fundamentalisme og ekstremisme. Dei er samde om at det i landet vårt er plass nok til at både ikkje-truande og truande frå ulike tradisjonar kan leve side om side».

Les hele refleksjonen her

 

Tips til samtale i klassen

Tekstene ovenfor kan danne utgangspunkt for flere fokus i løpet av samtalen. For det første kan elevene samtale om hvordan ulike mennesker møter nasjonale kriser gjennom samarbeid. Det kan videre knyttes til hvilken rolle religiøse leder har og/eller bør ha når kriser inntreffer. Det er likevel spesielt viktig å la tekstene danne utgangspunkt for en videre samtale om hvordan ulikheter i tro kan være en ressurs fremfor en trussel. Her bør kanskje elevene få hjelp av læreren til å tenke over hvordan nettopp forskjeller kan få oss til å forstå vårt eget bedre.

Momenter til samtalen

  • Hvorfor ble STLB dannet?
  • Hvorfor tror du religions- og livssynsledere mener det er viktig å komme sammen?
  • Hvordan kan dialog være en metode mot ekstremisme?
  • Bør kirken, som det største trossamfunnet, ta et spesielt ansvar for samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn?
  • Hvordan kan ulikheter i tro være en ressurs?

 

Digitale ressurser for lærere

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har en egen hjemmeside som ennå er under utvikling. Kirkelig dialogsenter i Bergen var en viktig initiativtaker for etableringen av STLB og du vil finne informasjon om dette på KDBs hjemmeside. Nedenfor finner du nettressurser som gir informasjon om dette i tillegg til relevante artikler på nettet.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen

Kirkelig Dialogsenter i Bergen

Powered by Cornerstone