Drammen>Ressurser>Besøk og opplegg lokalt
Besøk og opplegg lokalt

Besøk og opplegg lokalt

Foredrag etter behov og bestilling

Dialogprest Ivar Flaten ønsker å bidra til refleksjon og samtale innen det brede feltet kulturmøter, religionsdialog og forholdet mellom religion/livssyn og samfunn. Med bakgrunn i snart 15 års arbeid med dialog i Drammen, har han erfaringer med dialog innen kulturarbeid, kirke- og lokalsamfunn - og næringsliv.

Ta kontakt med Ivar på e-post karoline@kirkeligdialogsenter.no for avtale!

Temaer

Ivar har holdt mange foredrag for ulike organisasjoner og menigheter. Innhold og vinklinger vil være avhengig av hva som er ønskelig. Noen aktuelle temaer:

 • Norske verdier - hva er det?
 • Utvikling av et lokalt dialogforum - den nødvendige dialogen.
 • Dialogerfaringer i møte med konflikt og terror.
 • Å være kirke i et flerkulturelt nærmiljø. 15 år i Fjell menighet i Drammen
 • Hvem trenger dialogen? Hvorfor bør vi snakke sammen?
 • Har vi tid til å se utenfor vår egen menighet?
 • Skolegudstjenester på Fjell - jul og påske. Hvordan er det mulig?
 • Misjon og dialog - ild og vann?

Opplegg

Format og opplegg tilpasses behov og ønsker og kan for eksempel være

 • Innledning til samtale i menighetsmøte/temamøte/menighetsråd
 • Preken i en gudstjeneste med følgende samtale ved kirkekaffe
 • Fagdag for prester
 • Inspirasjonssamling for menighetsråd
 • Møter i pensjonistforening/pensjonistuniversitet

Referanser

Seminar for kirkelig ansatte, Sandefjord prosti

I sak om ny helhetlig menighetsplan trakk en sokneprest fram seminaret ditt. Hun brukte eksempelet ditt om: "Hva om kirken er en person, er denne personen integrert i sitt nærmiljø?" Dette ble både en tankevekker og en inspirasjon. Forventningen var å høre om samarbeid med muslimer og andre religioner, men ble inspirert av ditt helhetlige syn på integrering. Der vil nok de jobbe videre og bruke dette som inspirasjon.
Øyvind Nordin
Prost i Sandefjord

Takk for et hyggelig og ikke minst svært viktig og tidsriktig tema. Du hadde en uformell, direkte og «enkel» måte å formidle temaet på. Dette gjorde at du fikk en samling som var lydhør. Jeg likte også veldig godt dine betraktninger og åpne spørsmål som det ikke nødvendigvis var noe klare svar på. Inspirerende med eksempler på arbeidet/prosjekter som er gjennomført. Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at ansatte syntes dette var en flott foredrag.

Fred Willy Bakke Aamelfot
Kirkeverge i Sandefjord

Kommunalt livssynslederforum, Larvik

Ivar Flaten var gjest i kommunens Livssynsledermøte i Larvik. Han klarer på sin stillferdige måte å unngå de fine programerklæringene og politikerpreiket. Her beskrives det ene tiltaket etter det andre som rett og slett i praksis viser omtanke, nestekjærlighet og innsikt. På tvers av kulturer, politisk ståsted og livssyn, man rett og slett føler seg respektert som menneske og individ. Det skapes vinnere.
Dag Bjørnefjell
Nestleder i Larvik og Sandefjord lokallag av Human-Etisk Forbund

Dialoggruppe, STL Grenland, Skien

Ivar Flaten har vært en sentral inspirator, veileder og faglig støtte siden STL Grenland ble opprettet for drøyt 4 år siden. Han er en "Sareptas Krukke" for deling av årelang erfaring og kunnskap på sitt lune, jordnære, praktiske og forståelige vis. Ikke minst er hans erfaring uvurderlig når en skal sette seg realistiske mål for det lokale dialogarbeidet og peke ut viktige lyktestolper på vegen dit.
Main Stensholt Holte
Koordinator Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn i Grenland (STL Grenland)

Pensjonistuniversitet, Drammen

Sognepresten i Fjell menighet, Ivar Flaten, holdt foredraget Fremmedfrykt eller dialog i Pensjonistuniversitetet i Drammen. Dialog er ikke debatt, sa Flaten. Dialog er å lytte, samtale og lære. Mennesker har et grunnleggende behov for trygghet. Alle har en viss grad av fremmedfrykt. Skepsis og mistro er allmenn-menneskelige reaksjoner, som man må være bevisst på og som man må arbeide med. En intenst lyttende forsamling og en varm applaus avsluttet et møte som ga deltakerne mye å diskutere og mye å tenke på.
Liv Evju
Styreleder Pensjonistuniversitetet i Drammen

Strategisamling menighetsråd, Asker

Da menighetsrådet og staben skulle utvikle sin strategi for den neste fireårsperioden, hadde vi en visjon om at kirken vår skulle oppleves som en god nabo. Dermed kontaktet vi Ivar Flaten og Dialogsenteret i Drammen. Hvordan tenkte Fjell menighet da de skulle gjøre menigheten relevant for nabolaget sitt i 2006? Hvordan gikk man frem for å få folk i tale? Selv om Fjell er et multikulturelt nabolag og slik sett nokså forskjellig fra Østenstad, har vi det til felles at vi prøver å nå ut til mange mennesker som vanligvis ikke kommer til kirken. Ivar kom og holdt et inspirerende foredrag om å lytte, spørre og ha følerne ute i nabolaget. Den tenkningen han presenterte er relevant for alle som ønsker å vise nestekjærlighet i praksis.
Astrid Sætrang Morvik
Sokneprest i Den norske kirke, Østenstad i Asker

Powered by Cornerstone