Stavanger>Ressurser>Årsmelding 2020

Årsmelding 2020

Kirkelig Dialogsenter Stavanger

 

Virksomhetens art og hvor den drives

Kirkelig Dialogsenter Stavanger er en ikke-kommersiell forening som ble etablert i juni 2012 med organisasjonsnummer 998 477 530, og som arbeider med religions- og kulturdialog gjennom inter-religiøse nettverk, dialogopplæring i kirkelig sammenheng, samt dialogisk kontemplativ praksis bl.a. gjennom ulike gudstjenestetilbud.

Foreningen har kontorlokaler i Klubbgata 1, 4013 Stavanger.

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Tilskudd fra eierne (Stavanger Bispedømmeråd med 51%, Areopagos med 29% og Stavanger Kirkelige Fellesråd med 20%), samt tilskudd fra Kirkerådet, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Barne- og familiedepartementet og andre inntekter finansierer virksomheten.

Ved årets begynnelse hadde foreningen tilsatt dialogprest / daglig leder i 80% stilling og dialogprest 2 i 60% stilling. Vi har også engasjert to ungdomskoordinatorer i til sammen 30%.

Ved årets slutt er dialogprest / daglig leder økt til 100% stilling og dialogprest 2 i 100% stilling. Norges Forskningsråd dekker 50 % av dialogprest 2 i tre år pga PhD-arbeid.

Økonomisk resultat for 2020 gir et overskudd på 173 191 kroner, og en egenkapital pr 31.12.2020 på 458 868 kroner. Vedtatt budsjett for 2020 stipulerte en tilnærmet balanse mellom inntekter og utgifter mens resultatet viser et overskudd. Bakgrunnen for overskuddet er økt støtte fra Kirkerådet, refusjon sykepenger etter ulykke, noe reduserte lønnsutgifter pga vakanse/overgang til PhD og lavere aktivitet grunnet korona (reduserte arrangementsutgifter pga begrensinger/avlysninger/ utsettelser og reduserte reiseutgifter).

Det er gitt tilskudd i forskudd for 2021 med totalt 327 950 kroner. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetning.

Arrangementer og aktiviteter

Kirkelig Dialogsenter (KDS) gjennomfører månedlige dialogkvelder og én dialogmiddag i samarbeid med STL Stavanger, i tillegg til flere arrangementer. Vi utfører skolebesøk, menighetsbesøk, holder foredrag, kurs, et fredsmåltid og utfører rådgiving. KDS holder også gudstjenester, dåp, begravelser, vielser og sjelesorgsamtaler. I 2020 ble det store reduksjoner på dette på grunn av korona-pandemien.

Dialogkvelder:

Kirkelig Dialogsenter gjennomfører til vanlig dialogkvelder og en dialogmiddag i samarbeid med STL Stavanger. Dialogkveldene har et snitt på ca 35 fremmøtte. Årets tema var:

 • 30. januar: «Islamsk feminisme» Sølvberget
 • 20. februar: «Fra monolog til dialog» Sølvberget
 • Resten av vårens program ble kansellert/utsatt pga koronapandemien
 • Årets dialogmiddag i januar i St Svithun katolske kirke med 70 gjester.
 • 24. september: «Nytt Mangfoldsråd. Innledning ved ordfører Nordtun».
 • 29. oktober: «Tema: Intelligent Design - vitenskapelig?»
 • Arrangementet i november ble avlyst pga korona-pandemien.

Taizekvelder og Stille onsdager:

Vi gjennomførte syv Taizekvelder i Petrikirken (medarr) og seks «Stille onsdag» i Petrikirken (medarr).

Deltakere

  • Dialogkvelder 4 x 35 deltakere =                            140 deltakere
  • Meditasjon & Taize                                                    330 deltakere
  • Dialogmiddag                                                               70 deltakere
  • Fredsmåltid                                                                   avlyst
  • Konsert og øvelser ‘Kor e du’ 7 x 30                       210 deltakere
  • Ung Dialog, elever og studenter                              150 deltakere
  • Åtte skolebesøk                                                           173 deltakere
  • Ulike gudstjenester                                                     410 deltakere
  • Lysvesper                                                                      avlyst
  • Foredrag og seminarer                                              230 deltakere

SUM                                                                           1 503 deltakere (2019: 3600)

Etter å ha hatt økt deltakelse samlet, er året 2020 preget av mange avlysninger og dermed færre deltakere. Deltakerne representerer en lang rekke ulike registrerte tros- og livssynssamfunn og nyåndelige miljøer.

Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn – (STL) Stavanger:

Daglig leder i KDS representerer Den norske Kirke i STL Stavangers Arbeidsutvalg. Alle dialogkvelder og –seminarer ble gjennomført i samarbeid med STL.

Areopagos

Vi har koordinert det lokale Areopagos-arbeidet. Bl.a. presentert Areopagos for det nye Bispedømmerådet, deltatt i SMMS og arrangert meditative samlinger.

Ung Dialog

Prosjektet «Ung Dialog» startet opp i 2014, og i 2020 har vi hatt to ansatte ungdomskoordinatorer i to 15% engasjementstillinger. I 2020 har skolebesøk og tilbud på UiS vært prioritert. Det er gjennomført seks skolebesøk og seks studentarrangementer.

Kirken møter Moskeen

  • Møter med ledere i moskeer og med leder av Muslimsk Råd Rogaland
  • Konsert med «Kirken møter Moskeen» ble først utsatt på våren og til slutt avlyst i november.
  • Dialogkveld 30. januar: «Islamsk feminisme» Sølvberget
  • Workshop gjennomført 9. januar. Det videre arbeidet med dialogforum, ungdomsarr., kvinneforum, idrettsarr. og kulturarr. måtte avlyses pga korona-pandemien.

Kirkelige handlinger

  • I tillegg til de faste dialogmessene har Kirkelig Dialogsenter også hatt ansvaret for kvinnegudstjeneste 8 mars og 1-mai-gudstjeneste.
  • Sjelesorgsamtaler, diakonale tiltak, dåp, vielser og begravelser.

Annet

  • Artikler i aviser og fagtidsskrift, tv- og radio-intervju.
  • Møter med ledere i forskjellige trossamfunn.
  • Treårig PhD-prosjekt på UiS i religionsvitenskap (Dialogprest 2 – Silje Mathiassen). Støttet av Forskningsrådet.
  • Bidrag til jubileet «Stavanger 2025».  Om dialog i samarbeid med bispedømmet/Stavanger Museum/UiS. Om masterutdanning i samarbeid med VID.

Søknader om tilskudd

 • Kommuner:
  • Stavanger bystyre vedtok i desember 2019 tilskudd til KDS for 2020 med 430 000- kroner.
  • Sandnes bystyre vedtok tilskudd for 2020 med 35 000- kroner. Gjesdal kommune bidro med 7 500 kroner. Lund kommune 2 100 kr. Øvrige kommuner avslo eller svarte ikke på søknaden.
  • Fylkeskommunen bidro med et tilskudd for 2020 på 120 000 kroner.
 • Stat
  • KD Stavanger fikk et tilskudd høsten 2016 fra Kulturdepartementet på 350 000- kroner. Høsten 2019 mottok vil 300 000 kroner fra Barne- og familiedepartementet, hvorav halvparten er overført til 2020. Høsten 2020 mottok vil 250 000 kroner fra Barne- og familiedepartementet, hvorav 250 000 er overført til 2021 pga at korona begrenset mye av vår aktivitet i 2020.
 • Andre tilskudd:
  • Forskningsrådet dekker 50 % av alle utgifter til doktorgradsarbeidet til Dialogprest 2 (lønn og sosiale ytelser, driftsutgifter).
  • Vi har mottatt 200 000 kroner fra Kirkerådet.
  • Vi mottok i 2019 60 000 kroner fra LNU (Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner) for 2020 til Ung Dialog til utgiftsdekning av «Dialogfestival» på UiS. Ubrukte penger skulle tilbakeføres.
  • Søknad Epafras Legat ga 130 000- kr i tilskudd våren 2019.
  • Steenslands stiftelse bidro med 50 000 kroner.
  • Bispedømmerådet bidro med 200 000 kroner.
  • Menigheter: Eigarøy sokn og Egersund sokn: til sammen 4 042

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i foreningen er etter vår oppfatning godt.
Det totale sykefraværet har i 2020 vært på 5 %. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området.
Foreningen har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2020 i arbeidstiden. Daglig leder hadde en sykkelulykke på vei hjem fra jobb som resulterte i en lengre sykemelding.

Ytre miljø
Vår virksomhet retter seg i all hovedsak mot personer og miljøer i nærområdet. Foreningens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø.

Likestilling
Kjønnsfordeling blant ansatte:  
* Jan-mai 2020:    
   Kvinner 90% (60% + 15% + 15% stilling)
   Menn    80%
* Juni – des 2020:
   Kvinner 130% (100% + 15% + 15% stilling)
   Menn    100%
* Kjønnsfordeling i % i virksomhetens styre og ledelse per 31.12:  
   Kvinner 16%
   Menn    84%.

Styret i Kirkelig Dialogsenter Stavanger
Stavanger, 4. februar 2021

Tore Laugerud                  Anne Lise Ådnøy                             Jostein Ådna
Styreleder                          Nestleder                                         Styremedlem

Rune Skagestad               Tomas Sundnes Drønen               John Trygve Meyer
Styremedlem                    Styremedlem                                   Daglig leder

Powered by Cornerstone