Stavanger>Ressurser>Årsmelding 2018
Årsmelding 2018

Årsmelding 2018

Årsmelding 2018

Virksomhetens art og hvor den drives

Kirkelig Dialogsenter Stavanger er en ikke-kommersiell forening som ble etablert i juni 2012 med organisasjonsnummer 998 477 530, og som arbeider med religions- og kulturdialog gjennom interreligiøse nettverk, dialogopplæring i kirkelig sammenheng, samt dialogisk kontemplativ praksis bl.a. gjennom månedlige kveldsgudstjenester.

Foreningen har kontorlokaler i Klubbgata 1, 4013 Stavanger.

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Tilskudd fra eierne (Stavanger Bispedømmeråd med 2/5, Areopagos med 2/5 og Stavanger Kirkelige Fellesråd med 1/5), samt tilskudd fra Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Kulturdepartementet og andre inntekter finansierer virksomheten. Ved årets begynnelse hadde foreningen tilsatt dialogprest / daglig leder i 100% stilling som ble redusert til 80% i løpet av året, og dialogprest 2 i 50% stilling som ble utvidet til 60% i løpet av året. Fra 1 mars har vi også ansatt ungdomskoordinator i engasjementstilling 20%, utvidet til to koordinatorer med til sammen 40% fra høsten.

Økonomisk resultat for 2018 gir et overskudd på 104 626 kroner, og en egenkapital pr 31.12.2018 på 319 687 kroner. Vedtatt budsjett for 2018 stipulerte balanse mellom inntekter og utgifter, og styret og daglig leder er derfor godt fornøyd med årsresultatet og balansen. Det er også gitt tilskudd i forskudd for 2019 med totalt 322 500 kroner. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetning.

Arrangementer og aktiviteter

Dialogkvelder:

Kirkelig Dialogsenter gjennomførte ni åpne dialogkvelder/ -seminarer og en dialogmiddag i samarbeid med STL Stavanger, i tillegg til flere arrangementer, møter og et fredsmåltid i 2018:

 • 8 januar: Dialogmiddag Sted: St Svithun menighetshus
 • 18 januar: Dialogkveld «Interreligiøse vielser» Sted: Klubbgata
 • 15 februar: Seminar «Kristen-buddhistisk dialog», Sted: Sølvberget
 • 22 mars: Dialogkveld «Dialog i vennskapsbyer»Sted: Klubbgata
 • 19 april: Dialogkveld «Ny teknologi – nytt menneske?» Sted: Klubbgata
 • 24 mai: Seminar «Norske muslimer: Hva står de for?» Sted: Sølvberget
 • 19 juli: Fredsmåltid, Domkirken
 • 30 august: Kvekerne 200 år Sted: Sandvigå 7
 • 27 september: Ungdom og livssyn Sted: Sølvberget
 • 20 oktober: Salig er tørsten St Petri kirke.Medarr: Areopagos og STREK
 • 25 oktober: Kirken møter moskeenSted: Sølvberget
 • 7 november: Snåsamannen i Kopervik
 • 8 november: Snåsamannen i Haugesund
 • 29 november: Menneskerettighetene 70 år Sted: Sølvberget

Dialogmesser og meditasjonssamlinger:

 • Vi gjennomførte fire kveldsgudstjenester i St Petri våren 2018 med ca 30 deltakere i snitt. Vi har samarbeidet med Domkirken og St Petri menighet, Kirkens Bymisjon og andre om et fast opplegg i kirken hver torsdag. Samarbeidet ble avsluttet sommeren 2018.
 • Vi gjennomførte seks meditasjonssamlinger i Bispekapellet og åtte Taizekvelder i Domkirken (medarr).
 • Vi gjennomførte Lysvesper i november i Petri (240 deltakere) og Messe for verdighet i oktober (medarr, 60 deltakere).

I snitt deltok ca 12 deltakere på vanlige dialogkvelder, 30-35 deltakere på dialogseminarer. I tillegg fikk vi god oppslutning om fredsmåltidet, som trakk 100 deltakere. Snåsamannen i Haugesund og Karmøy samt preste- og diakonseminar trakk hele 700+500+35 deltakere.

o   Dialogkvelder 4 x 12 deltakere =  48 deltakere

o   Dialogseminarer 6 x 33 deltakere = 198 deltakere

o   Dialogmesser St Petri 4 x 30 deltakere = 120 deltakere

o   Meditasjon & Taize 400 deltakere

o   Dialogmiddag 60 deltakere

o   Fredsmåltid 100 deltakere

o   Snåsamannen i Kopervik og Haugesund 1235 deltakere

o   Salig er tørsten 100 deltakere

o   Utsteinseminar 80 deltakere

o   Ung Dialog, elever og studenter  600 deltakere

o   Ulike gudstjenester  200 deltakere

o   Andre arrangementer i nord- og sørfylket 50 deltakere

o   Foredrag  250 deltakere

SUM    3 441 deltakere

Vi har fortsatt en positiv utvikling med økt deltakelse samlet, og gode tilbakemeldinger både på tema og på besøk til ulike tros-samfunn. Deltakerne representerer en lang rekke ulike registrerte tros- og livssynssamfunn og nyåndelige miljøer.

Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn – (STL) Stavanger:

Daglig leder i KdS representerer Den norske Kirke i STL Stavangers Arbeidsutvalg. Alle dialogkvelder og –seminarer ble gjennomført i samarbeid med STL.

Inspirasjonsdag

I samarbeid med Utstein Pilegrimsgård og Areopagos arrangerte Kirkelig Dialogsenter også i år en inspirasjonsdag på Kristi Himmelfartsdag. Dette er en årlig tradisjon. Arrangementet var fulltegnet og vellykket.

Areopagos

Vi har koordinert det lokale Areopagos-arbeidet og har avholdt møter med temakvelder og rene informasjonsmøter.

Ung Dialog

Prosjektet «Ung Dialog» startet opp i 2014, og høsten 2016 ble prosjektet utvidet til en ny fast aktivitet, med en ansatt ungdomskoordinator i 20% engasjementstilling, utvidet til to koordinatorer i til sammen 40% fra høsten 2018. I 2018 har skolebesøk og tilbud på UiS vært prioritert.

 • Det er gjennomført åtte skolebesøk i 2018, ett dagsseminar for videregående skoler og fire studentarrangementer.

Annet

o   I tillegg til de faste dialogmessene har Kirkelig Dialogsenter også hatt ansvaret for dialog-høymesse i St Johannes kirke i 2018.

o   Deltakelse på ulike arrangementer og samlinger i nordfylket og sørfylket.

o   Deltakelse i Alternativmessen i Stavanger.

o   Diverse foredrag, informasjonsmøter o.a. med enkeltmenigheter, Y-mans-club, forum for menighetenes daglige ledere, o.a.

o   Enkelte artikler i aviser og fagtidsskrift, tv- og radio-intervju.

Søknader om tilskudd

 • Kommuner:
  • Stavanger bystyre vedtok i desember tilskudd til KDS for 2018 med 400 000- kroner.
  • Sandnes bystyre vedtok tilskudd for 2018 med 35 000- kroner. Gjesdal kommune bidro med 8 000 kroner. Øvrige kommuner avslo eller svarte ikke på søknaden.
  • Fylkeskommunen bidro for tredje gang med et tilskudd for 2018 på 100 000 kroner.
 • Stat
  • KD Stavanger fikk et tilskudd høsten 2016 fra Kulturdepartementet på 350 000- kroner. Av dette ble 200 000- kr overført til 2017. Vi mottok nytt tilskudd høsten 2017, der 150 000 kroner ble overført til 2018. Og nytt tilskudd høsten 2018, der 150 000 kroner er overført til 2019.
 • Andre tilskudd:
  • Søknad Gjensidige-stiftelsen i 2018 ga 100 000- kr i tilskudd til Unge i Dialog.
  • Søknad Epafras Legat ga 40 000- kr i tilskudd.
  • Vi har mottatt 70 000 kroner fra LNU (Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner) for 2019 til Ung Dialog.
  • Vi har mottatt 52 500 kroner fra Kirkerådet (desember, overført til 2019).
  • Vi har mottatt 50 000 kroner fra Klosters Legat (desember, overført til 2019).
  • Menigheter: Eigerøy, Vår Frelser (Hgsd), Egersund, Domkirken & St Petri menigheter og Sørnes sokn ga ofringer i 2018, til sammen 26 552 kroner (18 837 kr i 2017).

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i foreningen er etter vår oppfatning godt.

Det totale sykefraværet har i 2018 vært på 4,4 %. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området.

Foreningen har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2018.

Ytre miljø

Vår virksomhet retter seg i all hovedsak mot personer og miljøer i nærområdet. Foreningens aktiviteter påvirker i liten grad det ytre miljø.

Likestilling

Kjønnsfordeling i % av virksomhetens ansatte: Kvinner 100% (60% + 20% + 20% stilling), menn 80%

Kjønnsfordeling i % i virksomhetens styre og ledelse:   Kvinner 40%, menn 60%.

 

Styret i Kirkelig Dialogsenter Stavanger

Stavanger, 18 februar 2019

Tore Laugerud                                                 Gyrid Espeland                                                Anne Lise Ådnøy

Fungerende styreleder                                     styremedlem                                                   styremedlem

Svein Inge Thorstvedt                                      Jostein Ådna                                                   Odd Kristian Reme

styremedlem                                                     varamedlem                                                    daglig leder

Powered by Cornerstone