Bergen>Ressurser>Tema 1: Livssynsåpenhet
Tema 1: Livssynsåpenhet

Tema 1: Livssynsåpenhet

Religionsfrihet og markering av høytider

Religionsfrihet

Religionsfrihet er selvfølgelig helt grunnleggende for å kunne snakke om livssynsåpenhet. I denne sammenheng gir vi forslag til to undervisningsopplegg som kan skape forståelse for betydningen av religionsfrihet. Det første opplegget er ment å skape forståelse for selve begrepet religionsfrihet gjennom samtale og refleksjon. Elevene utfordres også til å tenke over kolliderende interesser – slik som ytringsfrihet og likestilling – og den vanskelige grensesettingen mellom disse rettighetene. Det andre opplegget tilknyttet religionsfrihet skal gi elevene forståelse for hva manglende religionsfrihet kan bety for mennesker helt konkret. Her tar vi utgangspunkt i noen korte sitater fra en amerikansk rapport om brudd på religionsfrihet i et utvalg land i Midtøsten og får frem de konsekvenser dette har for unge menneskers valg av kjæreste. I opplegget finnes også nyttige linker til rapporter om situasjonen i andre land og verdensdeler.

Undervisningsopplegg: Forelskelse og religionsfrihet
Gjennomføring

Mange av de bruddene på religionsfrihet som finner sted er knyttet til ekteskap mellom mennesker fra ulike trossamfunn, spesielt gjelder dette mellom muslimske jenter og ikke- muslimske gutter. Det finnes flere rapporter som dokumenterer hvordan denne forståelsen av hvem man kan gifte seg med har ført til brudd på religionsfriheten.

 • Del ut et ark (eller legg det ut på en digital platform) med avsnitt fra US Department For Stat – Diplomacy in Action sine årlige rapporter om religionsfrihet tilknyttet noen land i Midtøsten der den sivile lovgivningen er knyttet til den religiøse tradisjon innbyggerne hører til, mens den øvrige lovgivning er felles. Avsnittene handler om hvordan ekteskapsinngåelse på tvers av religiøs tilhørighet er problematisk. Utdragene nedenfor er hentet fra rapportene om religionsfrihet i Jordan, Israel og Egypt.

 • La elevene samtale stille to og to om sine tanker om innholdet i disse utdragene og notere seg punkter. Punktene danner grunnlag for samtalen i plenum.

 

Eksempler på utdrag fra rapportene

Utdrag fra Jordan 2014 Internasjonal Religionsfrihetsrapport:
Ekteskap mellom en muslimsk kvinnne og en ikke-muslimsk mann er forbudt, og mannen må derfor konvertere til islam for at ekteskapet skal bli ansett som juridisk under sharia. Hvis en kristen kvinne konverterer til islam samtidig som hun er gift med en kristen mann, må mannen også konvertere til islam for at ekteskapet skal forbli lovlig. Hvis en muslimsk mann og en ikke-muslimsk kvinne tar ut skilsmisse, mister konen forsørgerretten over barna når de har blitt syv år (Jordan 2014: 3). 

Utdrag fra Israel, og det okkuperte området 2014 Internasjonal Religionsfrihetsrapport:
Det ortodokse sjefsrabbinatet har opprettholdt sitt hegemoni over jødiske ekteskapsinngåelser og prosessen med konvertering … ikke-ortodokse interreligiøse par kan ikke innfri sin rett til ekteskap gjennom sine trossamfunn eller gjennom en sivil seremoni innenfor landet (Israel, 2014:1).

Utdrag fra Egypt 2014 Internasjonal Religionsfrihetsrapport:
Regjeringen anerkjenner kun ekteskap inngått av kristne, jøder og muslimer. I følge sharia må ikke-muslimske menn konvertere til islam for å kunne gifte seg med en muslimsk kvinne, men ikke-muslimske kvinner behøver ikke å konvertere til islam for å gifte seg med en muslimsk mann. En ikke-muslimsk kvinnne som konverterer til islam må skille seg med ektemannen dersom han ikke ere n muslim og er uvillig til å konvertere. I slike tilfeller går forsørgeretten av barna til moren (Egypt, 2014: 4)

Tips til samtale i klassen:

Noen av de spørsmålene elevene kan utfordres til å reflektere over er:

1. Betyr det noe for deg om din partner tilhører et bestemt tros- eller livssyn, eller ikke tilhører noe bestemt? Tror du at du vil mene det samme om 10 år?

2. Hvilke konsekvenser tror du det kan få hvis to mennesker fra ulike tros- eller livssyn får barn sammen med hensyn til barneoppdragelse?

3. Hva slags lovgivning har vi i Norge? 

Det oppfordres selvfølgelig ikke til en samtale som forsvarer brudd på religionsfrihet – og dermed også menneskerettighetene – som disse utdragene viser. Derimot kan det være nyttig for elevene å tenke nyansert i forhold til den kompleksitet lovene står i. Det kan også ses i sammenheng med den betydning livssynsåpenhet har for konstruktive refleksjoner omkring slike spørsmål, fremfor isolerte diskusjoner.

Anbefalte digitale ressurser til lærer

Det utgis årlig rapporter om brudd på religionsfrihet i nærmest samtlige land i verden. Nedenfor finner du linker til de rapportene som er nevnt ovenfor og en oversikt over hvor du kan finne tilsvarende rapporter til andre land. Alle rapportene er selvfølgelig skrevet på engelsk og er derfor ikke umiddelbart anvendelige for elevene, med mindre de innehar spesielt gode engelsk kunnskaper. De kan likevel være nyttige som bakgrunnsinformasjon tilknyttet større prosjekter om religionsfrihetens stilling i andre land.  Den norske kirke har også utviklet et veiledende dokument for såkalte «blandete ekteskap» i heftet «Troende møter troende».

 1. Jordan 2014 International Religious Freedom Report        
 2. Israel, and the Occupied Territories 2014 International Religious Freedom Report
 3. Egypt 2014 International Religious Freedom Report
 4. International Religious Freedom Report 2014
 5. Troende møter troende, Den norske kirke

 

Markering av høytider

Høytidsmarkering er det andre perspektivet tilknyttet livssynsåpenhet. Høytider anses i denne sammenheng som en samlende kategori for både mennesker med og mennesker uten et bestemt livssyn. Det er nettopp det mangfoldet elevene kan lære om i det første undervisningsopplegget som gis her, gjennom å intervjue to personer fra to ulike religiøse tradisjoner om hva høytidsmarkering betyr for dem. Det andre undervisningsopplegget ønsker å gi en mer smakfull dimensjon ved markeringen av internasjonale dager på skoler. I dette opplegget foreslår vi en egen stand med matretter tilknyttet de ulike høytidene som er representert ved skolen (1).

 1. Fanny Duckert har skrevet boken «Velkommen hjem til oss! Gjester, mat og vertskap i en multikulturell verden» SERITI: 2009. Her skriver hun om religion og mat i et eget kapittel, som gir nyttig bakgrunnsinformasjon til lærere. 

Undervisningsopplegg: Forelskelse og religionsfrihet
Gjennomføring:
Hver elev får i oppgave å kontakte to personer som tilhører to ulike religiøse tradisjoner. Hvilke tradisjoner som skal velges kan læreren bestemme etter hvilke muligheter de ser i nærmiljøet. Det kan også være to elever fra skolen, men da må læreren ha en form for samtykke fra de intervjuede elevene om at det er greit at det de sier blir diskutert i klassen etterpå. Hensikten er å få dem til å beskrive en høytid i den religiøse tradisjon de står i med fokus på hva den betyr for dem. Når intervjuene er gjort kan elevene presentere hva de fant ut etter sine intervjue. Det kan være lurt om elevene har omtrent samme spørsmål som de bruker i intervjuene slik at det er lettere å sammenligne svarene i klassen etterpå.

Eksempler på spørsmål under intervjuet:

 • Hvilket livssyn er du knyttet til?
 • Kan du nevne en høytid som du setter spesielt pris på og feirer?
 • Nevn de tre viktigste tingene med denne høytiden som gjør at du setter slik pris på den
 • Kjenner du til det religiøse innholdet i denne høytiden?

Tips til samtalen

Denne fasen kan gi elevene tid til refleksjon og læring etter å ha samlet inn materiale og fått se alle medelevenes funn også. Samtalen kan handle om hva de fant, likhetstrekk og forskjeller. En slik refleksjon av funnene bør også knyttes til spørsmålet om hvor de ville plassert seg selv i den sammenheng.

Momenter til samtalen:

 • Hva har svarene til felles?
 • Hva skiller svarene fra hverandre?
 • Hva er forholdet mellom religion og kultur tilknyttet høytidsfeiringene?
 • Hvor står jeg i denne sammenheng?

Sammenligningen kan skisseres i en tabell som legges ut på Its learning eller kopieres og deles ut til klassen. På den måten vil de lære både av sitt eget og andres arbeid. Disse spørsmålene kan også knyttes opp mot en skriftlig innlevering, men da bør kompetansemålene være tydelige for elevene.

Anbefalte digitale ressurser til lærer

Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn har utviklet en egen høytidskalender som viser de viktigste datoene for de høytider som er viktig innenfor det religiøse mangfoldet i Norge. Nedenfor finner du en link til denne høytidskalenderen og tidligere kalendere

 • STL kaleder 2014-PDF (LINK)
Powered by Cornerstone