Bergen>Ressurser>Tema 2: Dialog
Tema 2: Dialog

Tema 2: Dialog

Livssynsdialog

I norsk sammenhang kan vi hovedsakelig skille mellom to typer dialog: den nødvendige dialogen og den spirituelle dialogen.
Mens den spirituelle dialogen skjer for individets skyld, føres den nødvendige dialogen for samfunnets skyld. Den nødvendige dialogen handler om religionspolitikk, menneskerettigheter og samfunnets fellesskapsetikk – og knytter seg til behov innen lovverk og samfunnsmessige ordninger. Den spirituelle dialogen derimot handler om individene og – det å møtes som religiøse og søkende mennesker. Det er i dette møtet mange taler om å bli religiøst sett rikere fordi ved å lære om den andre, forstår en selv sin egen tro bedre (1). I det første undervisningsopplegget tilknyttet livssynsdialog får elevene mulighet til å reflektere over ulike former og innhold i religions- og livssynsdialogene.

Den nødvendige dialogen: Where Do We Go Now? - en libanesisk film fra 2011. Det er den andre spillefilmen til regissøren Nadine Labaki etter Karamell. Filmen har et humoristisk innslag samtidig som den gir rom for å forstå det praktiske og uformelle behovet som oppstår i møte mellom individer
Den spirituelle dialogen: Det andre opplegget er en komediefilm om dialog i Libanon mellom kristen og muslimske innbyggere i en liten landsby:


. En slik tilnærming til livssyndialog ligger nær den tilnærmingen til religions- og livsynsdialogen som Heid Leganger-Krogstad foreslår i skolesammenheng:

Where Do We Go Now?

 

 

«Dialogue in the classroom should not serve primarily as dialogue between religions. The sort of system-transcending co-operation between academic traditions is a task for universities and colleges. Rather, the main task of dialogue in the classroom is to operate at an interpersonal level building identity and empowering young people for citizenship in a plural global world» (2).

Leganger-Krogstad påpeker hvordan elever ikke må inviteres inn i en teologisk dialog, som krever dyp innsikt i religionenes trosinnhold. En slik type dialog anbefaler hun for teologer og akademikere. Hun henviser videre til at mange elever bare har en vag forståelse av hvilken tradisjon de tilhører og hvorfor:

 

«Children`s solidarity is mainly with the family. If young children are asked to give their views, they are likely to put forward meanings they have absorbed at home (…) without having the ability to explain or argue for them» (3)

I følge Leganger-Krogstad bør livssyndialogen i skolen betraktes som et sammenhengende system. På denne måten blir dialog i skolen mer en holdning og en arbeidsmåte. Denne praksisorienterte tilnærmingen til dialog er dominerende i den nevnte filmen fra Libanon.

Gjennomføring

En spennende innfallsvinkel for å forstå livssyndialog er å se en film som tar opp dette temaet. En slik film er «Where Do We Go Now», som er en komedie om religionsdialog i en Libanesisk landsby. Fremsyning av en slik film vil kreve litt bakgrunnsinformasjon om borgerkrigen i Libanon og hvordan den splittet de ulike religiøse samfunnene på grunn av et konfesjonelt politisk system. Her kan samarbeid med enten historie eller samfunnsfag være til hjelp. I det følgende gis et forslag til enkle forberedelser før elevenes ser filmen, oppgaver mens de ser filmen og etterarbeid gjennom samtale.

Forslag til forberedelsene

Elevenes bør få en oversikt over Libanons historie fra det var fransk mandatområde etter første verdenskrig, og hvordan franskmennene støttet den kristne maronittiske befolkningen i Libanon-fjellene ved å fremme en konfesjonell politisk struktur, som innebærer at presidenten av landet alltid skulle være en maronittisk kristen, statsministeren alltid en sunni muslim osv. Deretter bør elevene få en forklaring på hvordan styrkeforholdet mellom de ulike trossamfunnene utviklet seg og ble opplevd som urettferdig. Elevene bør få vite hvordan borgerkrigen delvis ble mellom ulike religiøst betingede fraksjoner, selv om den ikke handlet om trosinnholdet.

Eksempler på spørsmål til filmen

  • Hva er humor og hva er alvor i denne filmen?
  • Hvordan forsøker kvinnene å skjule konfliktene mellom muslimer og kristne i andre bydeler i Libanon?
  • Hva tror du er budskapet i denne filmen?

Tips til samtalen etter filmen

Elevene tar utgangspunkt i de svarene de har notert seg på spørsmålene under filmen. Hensikten bør være at elevene forstår hvordan religions- og livssynsdialogen i de fleste sammenhenger anses som en metode til konfliktløsning. Fordi mange livssynsdialoger er tenkt som en metode for å løse en konflikt på en fredelig måte, finnes det svært mange ulike tilnærminger og ulikt innhold i en dialog mellom ulike tros- og livssynssamfunn.

Anbefalte digitale ressurser til lærer

Å bruke film i undervisningen er en godt utviklet metode. Du kan finne flere eksempler på hvilke forberedelser, spørsmål og etterarbeid som kan være nyttig i denne sammenheng. Nedenfor finner du en link til filmtraileren for filmen Where Do We Go Now? samt linker til websider som tilbyr undervisningsopplegg tilknyttet film generelt.

Where Do We Go Now?
Film og Kino
Filmrommet
Libanons politiske system
SNL.no
Sekulært opprør i Libanon,  publisert 28.04.2010 i Fri Tanke

Ungdom i dialog

Undertemaet ungdom i dialog skal på den ene siden gi elevene innsikt i det omfattende dialogarbeidet mange unge er engasjert i internasjonalt sett. Her trekkes tre eksempler frem fra London, Stockholm og en internasjonal organisasjon, men det gis også nettressurser til ungdomsprosjekter i andre land. På denne måten er opplegget fleksibelt hvis en klasse skal ha et større tema om et annet land. Det andre undervisningsopplegget er ment å gi elever erfaring i å snakke om egne tanker tilknyttet et livssyn. Dette opplegget er hentet fra ressursmateriellet for trosopplæringen «Vi Sier» av Kirkelig dialogsenter i Oslo.

 

Fotnoter:
(1) Leganger-Krogstad: 2003: 178.
(2) Leganger-krogestad Heid: «Dialogue among young citizens in a pluralistic religious education classroom», i Robert Jackson (ed.): International Perspectives on Citizenship, Education and Religious Diversity. London: RoutledgeFalmer 2003: 185.
(3) Leganger-Krogstad: 2003: 178.

Powered by Cornerstone