Trondheim>Ressurser >Årsrapport Kirkelig Dialogsenter

Årsrapport Kirkelig Dialogsenter

2019

ÅRSRAPPORT KIRKELIG DIALOGSENTER 2019

Innledning

Debatten om religion er en av de vanskeligste samtalene vi tar i det offentlige Norge. Det gjelder ikke minst den som handler om Islam. Meningene er mange og sterke, og ytres ofte på bekostning av kunnskap og nyanser. Kirkelig Dialogsenter har en av samfunnets viktigste roller på dette feltet.

Denne sterke anerkjennelsen av dialogsentrenes rolle i samfunnsdebatten stod å lese i Vårt Land i begynnelsen av desember. Den var en del av avisas begrunnelse for å nominere Kirkelig Dialogsenter til Petter Dass-prisen 2019. Det er hyggelig å få en slik anerkjennelse. Det gir inspirasjon og en gledelig bekreftelse.

Vi er et nystartet senter i Trondheim og arbeidet er i en tidlig fase. Men vi ser tilbake på det første driftsåret med takknemlighet og opplever at vi har kommet godt i gang. Sammen med de øvrige dialogsentrene i Norge utgjør vi et handlekraftig nettverk. Vi kjenner utfordringene, både i kirken og i samfunnet, og vi vil vise at vi fortjener anerkjennelsen.

Årsrapporten for 2019 gir et innblikk i det første driftsåret for Kirkelig Dialogsenter. Mer informasjon med løpende oppdatering finner du på vår hjemmeside: www.kirkeligdialogsenter.no/trondheim. Der ligger også kronikken Frykt, fiendebilder og fredagsbønn som stod på trykk i Adresseavisen i august, et par dager etter angrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

Følg oss gjerne på facebook. Adressen vår er www.facebook.com/kirkeligdialogsentertrondheim.

Trondheim, april 2020

Dag Aakre, Daglig leder

1

Opprettelse av Kirkelig Dialogsenter Trondheim

Kirkelig Dialogsenter Trondheim ble opprettet våren 2018 som en ideell forening etter modell fra dialogsentrene i Oslo, Bergen, Stavanger og Drammen. Opprettelsen var et resultat av grundig og målbevisst planlegging. Bak etableringen står Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd i Trondheim og Stiftelsen Areopagos. Senteret er et uttrykk for at kirken, både lokalt og nasjonalt, er bevisst sin rolle og sitt ansvar som majoritetssamfunn på tros- og livssynsområdet. Etableringen skjedde i god dialog med Trondheim kommune. Kommunen er vår viktigste samarbeidspartner og støtter driften gjennom aktivt samarbeid og økonomiske tilskudd.

Formål og verdier

Kirkelig Dialogsenter Trondheim er et verksted for refleksjon og handling i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, forankret i Den norske kirke. Vi skal fremme dialog og samhandling, styrke menighetens kompetanse og anerkjenne troens plass og betydning i vårt flerreligiøse samfunn.
Senteret legger til grunn verdiene respekt, åpenhet og fellesskap på tvers av religion og livssyn, slik disse verdiene er forankret i kirkens tro og bekjennelse. Senteret går inn i religionsmøter med en forpliktelse om likeverd og med basis i en kontemplativ, diakonal og solidarisk praksis.

Oppstartsfase og tilsetting av daglig leder

Fra opprettelsen fram til mars 2019 hadde styret, ved styreleder Eivind Rindal, sammen med Kirkelig fellesråd ansvar for den daglige driften. Hovedoppgaven var å tilsette daglig leder. Aktivitet utover dette bestod i kontakt med de andre dialogsentrene i landet og med dialogmiljøer i Trondheim.
Dag Aakre ble tilsatt som den første daglige lederen i 50% stilling med virke fra 1. mars 2019. Han er teolog og ordinert prest og kom fra stillingen som daglig leder for Kirkens Bymisjon i Trondheim. Han var med å grunnlegge organisasjonen One World in Dialogue og har erfaring fra religionsdialog nasjonalt og internasjonalt siden 2003.

Daglig leder ble tilbudt kontorplass i lokalene til Lade, Lademoen og Bakke menigheter i Frostaveien. Det ga mulighet for nær kontakt med et kirkelig miljø som er langt fremme når det gjelder dialogisk menighetstenkning og flerkulturelt nærmiljøarbeid. Kirkelig fellesråd har i tillegg bidratt med støtte til merkantile funksjoner som regnskap, revisjon, IT og telefoni.

Tiltak for å fremme dialog og samhandling

Et sentralt mål for Kirkelig Dialogsenter er å fremme dialog og samhandling. I tråd med dette har vi prioritert å bygge nettverk med offentlige og private aktører i Trondheim. Vi har i 2019 etablert kontakt med følgende instanser:

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim (STL). Vår daglige leder er kirkens representant i rådet og nestleder i styret. Samarbeidet er preget av gjensidig tillit. Vi har hatt en felles solidaritetsmarkering knyttet til terrorangrepene i New Zealand, arrangert dialogmøter på Litteraturhuset, ledet dialogkaféer under Olavsfest og deltatt på innvielsen av Don Hau Pagoden til Den vietnamesiske Buddhist og Kulturelle forening i Trøndelag.

Trondheim kommune ved SLT-koordinator, kommunens radikaliseringsmedarbeider og Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter. Vi har et felles ønske om å motvirke fordommer og fremmedfrykt, hindre polarisering og forebygge radikalisering. Sammen med Flerkulturelt dialogsenter har vi tatt initiativ til utvikle et prosjekt som inkluderer barn og unge i samtaler om livssyn og dialog. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn vil gå inn som en tredje partner i utviklingen av prosjektet.

Politiet ved deres radikaliseringskontakt og trusselplanlegger. Vi har drøftet utfordringer knyttet til lukkede miljøer, tiltak for å fremme åpenhet og inkludering som en motvekt til negativ sosial kontroll og hvordan vi sammen kan mobilisere religiøse miljøer til å ta et tydelig samfunnsansvar.

Moskeene i Trondheim. Byens fem moskeer har til dels liten kontakt med hverandre på ledernivå. Vi har påbegynt kontaktarbeidet og bygger tillit gjennom gjensidige besøk, åpne samtaler og invitasjon til

2

forpliktende samarbeid. Daglig leder deltok på Iftar-feiringen i regi av Det Muslimske Samfunnet i Trondheim og ble invitert til å holde tale på en tilsvarende feiring på Rosenborg skole for nyankomne flyktninger. Slike møter er viktige og verdifulle. De bidrar til økt forståelse og gjensidig respekt.

Blant andre viktige samarbeidspartnere vil vi nevne: Mangfoldhuset, En Verden i Dialog, Kristent interkulturelt arbeid (KIA), Kirkens Bymisjon i Trondheim og Forum for muslimsk-kristen dialog. Sammen med forumet deltok vi på en markering for å vise solidaritet med ofrene for terroren på Sri Lanka.

Arbeid for å styrke menighetenes kompetanse

En annen av senterets definerte oppgaver er å styrke menighetenes kompetanse. Kirken har et særlig ansvar for å oppdatere egen kunnskap, utfordre fordommer og fremmedfrykt i egne rekker og å bidra til god praksis på menighetsnivå. Interessen for religionsmøtet og engasjementet for å skape gode oppvekstmiljøer oppleves som stort. Mange menigheter uttrykker et sterkt ønske om å ta dialogutfordringen på alvor.

Diakonene står sentralt i arbeidet med å fremme dialog på menighetsnivå. Dialogsenteret samarbeider med Forum for diakoni i Trondheim. Daglig leder deltok på en fagdag i forumet der diakonene ble utfordret til å spre ideen om familietreff og følge opp frivillige som knytter deg til prosjektet. Dialogsenteret har gitt innspill til utviklingen av U-kirke i Trondheim og bidratt med refleksjoner og foredrag for menigheter og organisasjoner.

Prosjektet Familietreff

Familietreff er et dialogprosjekt på grasrotnivå i senterets regi. Prosjektet legger til rette for møter mellom nyinnflyttede familier med muslimsk tilknytning og norske familier som er åpne for dialog. Det bærende prinsippet er å møtes som venner og likeverdige parter på tvers av forskjeller i tro og kultur. Vi vil øke kunnskap og forståelse gjennom å dele erfaringer og gjøre ting sammen. Ved utgangen av året var 10 familier aktive i prosjektet. Tilbakemeldingene er lovende.

Økonomi

Inntektene til senteret består av tilskudd fra Trondheim kommune, prosjektmidler fra Barne- og familiedepartementet samt bevilgninger fra Kirkelig fellesråd og Nidaros bispedømmeråd. Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 505 000. Det har gitt grunnlag for å øke stillingen til daglig leder og styrke personalressursene med en dialogmedarbeider fra februar 2020. Budsjettet for 2020 er lagt opp med et underskudd på kr 170 000 som vil dekkes av oppspart kapital.

Styret og referansegruppe

Styret hadde ved årets utgang følgende medlemmer: Eivind Rindal (styreleder), Herborg Finnset, Hanna Barth Hake, Vidar Halsteinli, Kjell Inge Nordgård.
Varamedlemmer var: Ragnhild Jepsen, Sissel Håve Smørvik, Olav Dahle Svanholm, Einar Vegge.

Senteret har en referansegruppe som bistår med idéer, refleksjoner og faglige innspill. Gruppa består av Solveig Oftedal, Tor Singsaas, Azra Halilovic, og Tove Buchmann. Referansegruppen hadde sitt første møte våren 2020.

Organisasjon Organisasjonsnummer Besøksadresse Ansatte Kontaktadresse

Kirkelig Dialogsenter Trondheim (KDT)
921071086
Olav Trygvassons gate 1, 7011 Trondheim
Dag Aakre (daglig leder), Kerim Kara (dialogmedarbeider) kdt@kirkeligdialogsenter.no

3

Powered by Cornerstone