Trondheim>Ressurser >Årsrapport Kirkelig Dialogsenter

Årsrapport Kirkelig Dialogsenter

2023

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT KIRKELIG DIALOGSENTER 2023 

 

 

Innledning 

Kunnskap om religion er vaksine mot ekstremisme. Det var overskriften på en lederartikkel i Vårt Land. Avisa siterte forsker Lars Gule som mener at jo mer faktabasert kunnskap man har om en religion og mangfoldet i den, desto bedre er man immunisert mot ekstreme tolkninger og enkle svar1. 

Jeg nikket da jeg leste det og tenkte på vårt eget arbeid. På skoleprosjektene med besøk til hellige steder og Modige møter der unge snakker om tro. På dialogkvelder som inviterer til samtale med folk som tenker annerledes enn meg. På arbeidet med å anerkjenne troens plass og betydning. Gjøre den synlig, løfte den fram. Være en motstemme til dem som mener at tro bør ties og religion bør skjules.  

Rapporten som Ekstremismekommisjonen nylig overleverte departementet, nevner de kirkelige dialogsentrene som eksempler på systematisk dialogarbeid og aktører i det forebyggende arbeidet2. Åpenhet og kunnskap er effektive verktøy mot polarisering og radikalisering. De er kraftfulle virkemidler i et forebyggende perspektiv. Dialog er ikke noe som kan velges bort. Dialog må prioriteres. 

Kirkelig Dialogsenter Trondheim jobber i skjæringspunktet mellom tro og samfunn. Vi er et verksted for refleksjon og handling. Vi bygger broer. Utfordrer fordommer. Forsvarer uenighetsfellesskapet. Hindrer polarisering og styrker medborgerskapet. Vi er en del av demokratiets totalforsvar. 

Vi har vært til stede i Trondheim i 5 år. Det har vært år i medvind og motvind. Terrorangrepet mot Israel 7.oktober og lidelsene på Gaza som fortsatt pågår har skapt sterke følelser og dyp fortvilelse. Det påvirker dialogklimaet og gjør oppgaven utfordrende. I slike tider ser vi verdien av opparbeidet tillit og etablerte kanaler for dialog mellom religiøse ledere. 

Bak oss har vi nok et år med høy aktivitet. Blant mange høydepunkter vil jeg nevne Nordisk dialogkonferanse i Trondheim og forestillingen En dråpe i havet, utviklet i samarbeid med Barnas katedral. Nær 1000 elever fra barneskoler i byen fikk se et gripende teaterstykke om flukt, tro og vennskap. I årsrapporten kan du lese mer om dette og andre begivenheter i året som gikk. 

 

 

Trondheim, april 2024 

Dag Aakre, daglig leder 

 

 

 

Opprettelsen av Kirkelig Dialogsenter Trondheim 

Kirkelig Dialogsenter Trondheim er en ideell forening etter modell fra sentrene i Oslo, Bergen, Stavanger og Drammen. Bak initiativet står Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd i Trondheim og Stiftelsen Areopagos. Senteret er et uttrykk for at kirken, både lokalt og nasjonalt, er bevisst sitt ansvar som majoritetssamfunn på tros- og livssynsområdet. Etableringen skjedde i tett dialog med Trondheim kommune. Kommunen er en viktig samarbeidspartner og støtter driften med årlige tilskudd. 

 

Formål og verdier 

Kirkelig Dialogsenter Trondheim er et verksted for refleksjon og handling i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, forankret i Den norske kirke. Vi skal fremme dialog og samhandling, styrke menighetenes kompetanse og anerkjenne troens plass og betydning i vårt flerreligiøse samfunn. 

Senteret legger til grunn verdiene respekt, åpenhet og fellesskap på tvers av religion og livssyn. Vi går inn i møter med en forpliktelse på likeverd og med grunnlag i en diakonal og solidarisk praksis. Senteret ligger i Trondheim, men vi har et bredere nedslagsfelt, og leder blant annet dialogsamtaler på Stiklestad. 

 

Personalressurser og lokaler 

Dag Aakre har vært senterets leder fra starten i mars 2019. Dag er teolog og ordinert prest og har erfaring fra religionsdialog nasjonalt og internasjonalt.  

Kerim Kara ble ansatt som dialogmedarbeider i februar 2020. Kerim er fra Tyrkia og har forankring i muslimsk tro og tradisjon. Han er utdannet lærer og har undervist i Vietnam. 

De samlede personalressursene er tilpasset økonomien og utgjør til sammen 1,3 stilling.  

 

Dialogsenteret holder til i et verneverdig trehus i Bispegata 1. Her leier vi kontor og møterom sammen med Kirkens SOS. Huset stod ferdig i år 1800 og er kaldt og trekkfullt i vinterhalvåret. Vi er løpende dialog med huseier om utbedringer. Arbeid som er utført på vinduer, ventilasjonsanlegg og kledning har forstyrret, men ikke hindret den daglige driften. 

Kirkelig fellesråd bidrar med støtte til merkantile funksjoner som regnskap, revisjon og IT. 

 

 

               

 

 

 

Fokusområder og aktiviteter i 2023 

Dialogsenteret jobber på fire områder: Bygge nettverk. Skape møteplasser. Bistå menigheter. Inkludere ungdom. Her er noen hovedpunkter fra hvert av dem: 

 

Bygge nettverk  

Tillit er et nøkkelord. Vi samarbeider med alle aktørene på tros- og livssynsfeltet. Vi jobber oppsøkende og utvider kontaktnettet. Dette er våre mest sentrale samarbeidspartnere: 

Trondheim kommune. Vi har nært samarbeid med SLT-koordinator, radikaliseringskoordinator og Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter. Vi har deltatt på dialogmøter med prosjektet Tilhørighet i Trondheim om diskriminering av skeive i innvandrermiljøer. Vi har hatt møte med kommunedirektørens fagstab om Handlingsplan LHBT og blir regnet med som en viktig aktør i Handlingsplan mot religiøs diskriminering, muslimhat og antisemittisme. Daglig leder deltok i byaksjonskomitéen for TV-aksjonen. 

Politiet. I møter med radikaliseringskontakt og mangfoldkoordinator har vi drøftet utfordringer knyttet til lukkede miljøer og tiltak mot negativ sosial kontroll. Vi har et felles ønske om å mobilisere religiøse miljøer til å ta et tydelig samfunnsansvar. 

 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim (STL). Dag Aakre er Den norske kirkes kontaktperson i samarbeidsrådetrådet. Han ble gjenvalgt som styremedlem på årsmøtet og er nestleder i styret. Under Olavsfest hadde STL dialog-kafé der Dag ledet samtaler i etterkant av Vestfrontmøtene. 

Moskéene i Trondheim. Byens moskéer har begrenset kontakt med hverandre både på ledernivå og på medlemsnivå. Vi er i dialog med alle miljøene: Det muslimske samfunnet i Trondheim, Det Afghanske Forente Samfunnet, Det Islamske felleskap Bosnia Herzegovina, Mevlana Kultur Senter, Dar El Eman Islamic Center, Ahlebait-senter Trondheim og Ahmadiyya-menigheten. 

Det jødiske samfunn i Trondheim. Vi tillitsfullt samarbeid med den jødiske menigheten. Synagogen var ramme og vertskap for en av våre dialogkvelder. Vi har lagt til rette for kontakt og møtepunkter mellom kirken og synagogen. 

Andre trossamfunn. Vi har treffpunkter og samtaler med de buddhistiske fellesskapene representert ved Don Hau Pagoden på Tiller og det Thai-buddhistiske tempelet på Heimdal. Vi har nylig fått opprettet kontakt med Sri Tiller Ganesha Tempel, hindutempelet på Tiller.  

Samarbeidet med de andre dialogsentrene er verdifullt og nødvendig. Vi har månedlige utvekslinger på ledernivå og en felles samling en gang i året. Sammen med senteret i Oslo har vi tatt ansvar for å jobbe fram mot felles visjon, verdier og satsningsområder for det kirkelige dialogarbeidet i Norge.  

Andre samarbeidspartnere er Kirkens Bymisjon, Mangfoldhuset, En Verden i Dialog, Stiftelsen Areopagos, Kristent interkulturelt arbeid (KIA), Olavsfest, studentprestene på NTNU, RamadanGjest og Nidaros Pilegrimsgård. 

 

           

 

Skape møteplasser 

Dialogkvelder er åpne møteplasser som gir ny kunnskap og gode opplevelser gjennom foredrag, samtaler, mat og musikk. På noen av kveldene inviterer vi gjester utenfra for å belyse temaet. I mai var synagogen vertskap og temaet var Sabbat, travelhet og hvile. I august hadde vi besøk av en kinesisk kunstner i samarbeid med Areopagos. Møtet ble kombinert med en utstilling i Vår Frue kirke. I november arrangerte vi en samtale mellom troende kvinner. I desember var temaet Kjærlighetens blikk, med biskop Tor Singsaas og den islamske teologen Orhan Ates som samtalepartnere. Vi har invitert til Iftar i Vår Frue kirke og bidratt med innlegg på digitale arrangementer. 

I september gjennomførte vi en vellykket dialogvandring med temaet Tro og kunnskap. Vi vandret fra Nidarosdomen til hovedbygget på NTNU med utvalgte stoppesteder og tankevekkende innlegg underveis. Vi avsluttet med kaffe og kanelsnurrer på Nidaros Pilegrimsgård. 

Vi har vært opptatt av å prøve ut modeller for vennskap og gjestfrihet. I samarbeid med RamadanGjest har familier med muslimsk bakgrunn åpnet hjemmene sine for gjester med forankring i annen tro og kultur under fastemåneden Ramadan. Vi har fulgt opp dette med gjenvisitter til norske familier i adventstiden. Neste steg er å utvide det med besøk til jødiske familier på sabbaten. Uroen i Det hellige land har gjort at starten på prosjekt Sabbatsgjest er forskjøvet litt fram i tid. 

Vårt senter var med i arbeidsgruppen som hadde ansvaret for Nordisk dialogkonferanse i Trondheim 14-16.mars 2023. Temaet for konferansen var Det livssynsåpne samfunn – dialog og polarisering. Vi fikk presentert byen vår og arbeidet vårt for nærmere 60 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark. 

Vi ble invitert til København i juni av Dialogforum og Hizmet Danmark. Vi deltok i en panelsamtale med biskop Peter Fischer Möller og betydningen av dialog. Vi besøkte danske menigheter og hadde en hyggelig visitt til organisasjonen Folkekirke og Religionsmøde.   

Dag ble invitert av Peaceful Actions Platform til å holde en appell foran The European Court of Human Rights i Strasbourg i juni. Bakgrunnen var situasjonen i Tyrkia og de pågående bruddene på menneskerettighetene. Rundt 3000 møtte opp på plassen ved Europaparlamentet. Mange av dem hadde selv måtte flykte og var sterkt berørt. Private møter med flere av dem gjorde dypt inntrykk.