Om oss>Slik arbeider vi
Slik arbeider vi

Slik arbeider vi

Dialogsentrene ønsker å bidra til et livssynsåpent samfunn som fremmer dialog, toleranse og respekt.

De kirkelige dialogsentrene tilbyr på ulike måter kurs og kompetanseheving innenfor dialog og religionsmøte. Vi skal være en ressurs for menigheter og organisasjoner og bygge nettverk med dialogpartnere i våre byer/ lokalsamfunn. 

Dette gjør vi gjennom å:

  • Tilby ansatte og frivillige kurs, fagdager og seminarer, slik at tros- og livssynsdialog kan bli en integrert del av arbeidet til alle menigheter
  • Bidra til økt kompetanse på teologi og dialog i kirka. Dette gjør vi bl.a gjennom teologisk fordypning innenfor dialog og religionsmøte. Vi bidrar til refleksjon over lokal praksis og deler disse erfaringene. Det utvikles også bøker og artikler på feltet.
  • Flere av sentrene har samarbeidsprosjekter med fokus på ungdom, for eksempel Inter i Bergen og Dialogpilotene i Oslo.
  • Bidra til økt kompetanse på dialog i offentligheten gjennom synlighet i SoMe og aviser, samt ved å aktualisere temaer gjennom fagsamlinger og seminarer. 
  • Samarbeide med ulike tros- og livssynsaktører i våre byer, gjennom lokale STL  og ulike samarbeidsprosjekter. 

Den norske kirke er en majoritetskirke, og i alt arbeid er det viktig at vi er bevisst hva dette innebærer i samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn. 

 

Powered by Cornerstone